Werkgroep Groene Rotondes en Duurzame Bermen

Nieuwe werkgroep actief: Groene Rotondes en Duurzame Bermen

Woerden 27 februari 2022

IVN Woerden is een nieuwe werkgroep rijker! Samen met leden van KNNV Woerden vormt een aantal leden van IVN de werkgroep Groene Rotondes en Duurzame Bermen.

In de naam zit een verwijzing naar een van de initiatieven waaruit de werkgroep is ontstaan: het groen op de rotonde Hollandbaan – Molenvlietbaan (bij de Gamma) dat in 2019 door een groepje vrijwilligers is geadopteerd. Met vertraging door corona is de enigszins verwaarloosde beplanting daar aangepakt. Struiken zijn gesnoeid, veel gras en distels verwijderd, en een groot aantal nieuwe planten geplaatst. Het doel was een plek te maken die aantrekkelijk is voor bijen, andere insecten én mensen. Gezien de reacties van passanten is in elk geval dat laatste gelukt. Het project is te volgen op de website degroenerotonde.nl.

Werkgroep Groene Rotondes en Duurzame BermenOok het project “Herstel de Inheemse Flora rond de Cattenbroekerplas” (zie de gelijknamige Facebookpagina) is een van de bases van de nieuwe werkgroep. Door verkeerd maaien is de plantendiversiteit rond het wandelpad om de plas achteruit gehold. Het afgelopen jaar is er in nauwe samenwerking met uitvoerder Punt op een ecologische manier gewerkt: niet meer klepelen, maar gefaseerd maaien en afvoeren van het maaisel. Hierbij heeft initiatiefnemer Astrid Somers tijdens het maaien aanwijzingen kunnen geven. In 2022 wordt de nieuwe aanpak voortgezet.

Inwoners die zelf aan de slag gaan om de natuur en het groen in de openbare ruimte te versterken: iets waar IVN en KNNV al jaren ervaring mee hebben. De vorig jaar ingezaaide berm langs de Steinhagenseweg is slechts een van de voorbeelden. In de nieuwe werkgroep bundelen we de expertise en inzet van verschillende groepen. Zo is ook het initiatief voor de buurttuin “Lekoord groeit en bloeit” vertegenwoordigd.

Samen willen we het volgende bereiken:

  • Méér bloeiende bermen en veldjes, en daardoor meer leefruimte voor insecten en vogels. Er zijn nu te veel oppervlakken met kort gras. Dat moet anders. We proberen de gemeente te overtuigen om gebieden met kort gras om te gaan vormen. Voor de biodiversiteit is het belangrijk dat er meer ecologische verbindingen komen.
  • Ecologisch verantwoord beheer door de gemeente van bermen en oevers, waardoor de biodiversiteit versterkt wordt. Klepelen maakt veel stuk. Een betere manier van beheer is bijv. de Kleurkeur methode. Ecologische kennis en goed toezicht zijn onmisbaar.

Hoe gaan we dat doen? Om te beginnen door zelf bezig te zijn, zoals in de genoemde projecten, en liefst ook op nieuwe plekken. Er zijn vast méér mensen, binnen en buiten IVN en KNNV, die het leuk vinden om aan de slag te gaan met een veldje of stukje berm. Die mensen willen we graag bereiken. Burgerinitiatieven zijn belangrijk; te vaak trapt de gemeente op de rem, dat is jammer.

Werkgroep Groene Rotondes en Duurzame Bermen

Beïnvloeding van het beleid is een andere peiler van de werkgroep activiteiten. Concreet gaat dat bijv. over het beheer van de natuur rond de Cattenbroekerplas. In maart hebben we daarover een gesprek met de wethouder. Maar we voeren ook het gesprek over de noodzaak van een ander maaibeleid in de gemeente als geheel. We hebben contacten met politieke partijen en met de uitvoerders Punt en Bunnik.

Gelukkig realiseren steeds meer mensen zich dat we de natuur nódig hebben. De manier waarop we met het groen omgaan moet anders, ook in Woerden. Voorbeeldprojecten zijn belangrijk om te laten zien hoe het anders kan. De werkgroep wil er graag aan bijdragen om initiatieven met elkaar te verbinden en resultaten zichtbaar te maken.

Meedoen?

Zin om mee te doen of mee te denken? Een idee of een vraag? Neem contact op met de coördinator van de werkgroep, Ton Rullmann, via mail ton@tonrullmann.nl.

Deel deze pagina