Lidmaatschap IVN Stein (zie ook button rechts: “lid worden”)

Nieuwe leden incl. 4 x per jaar Mens en Natuur : € 25,-

Bestaande leden incl 4x per jaar Mens en Natuur: € 24,-

Abonnement De Natuurgids: € 17,= (in comb. met lidmaatschap, verschijnt 8x per jaar).

Aanmelden voor het IVN-lidmaatschap kan via www.ivn.nl/word-lid. Aanmelden voor de Natuurgids kan via onze secretaris infoivnstein@gmail.com.

VERWERKINGSOVEREENKOMST IVN STEIN

Met ingang van 25 mei 2018 zijn de regels omtrent privacy door Europese wetgeving strenger geworden. Ieder bedrijf, instelling, organisatie of club moet zich aan deze strengere regels houden en erop toezien dat deze worden gehandhaafd, zorgvuldig bewaard en opgeslagen worden.

Hoe gaat IVN Stein om met uw gegevens?

Bij uw aanmelding als lid of donateur bij IVN Stein hebben wij u om uw gegevens gevraagd, zoals naam, adres, telefoonnummer, email-adres en geboortedatum. Deze gegevens zijn nodig voor

Het bestuur van IVN Stein draagt er zorg voor dat uw gegevens nooit aan anderen zullen worden doorgegeven. Uitzondering hierop is de gemeente Stein ten behoeve van de subsidieverstrekking, maar dit wordt beperkt door het uitsluitend vermelden van de achternaam en woonplaats.
Mailings via e-mail zullen altijd zoanig worden verstuurd dat emailadressen voor anderen niet zichtbaar zijn (bcc).

De ledenadministratie is opgeslagen in een excel-bestand op een laptop die alleen toegankelijk is voor secretaris en penningmeester en is beveiligd met een code.  Deze administratie is opgeslagen in de cloud. Helemaal hacker-proof is dit niet, maar deze vorm biedt wel de meeste veiligheid.

Indien u dit wenst kunt u uw gegevens inzien d.m.v. een verzoek te richten aan infoivnstein@gmail.com.

Aanmelding bij IVN Nederland

Leden van IVN Stein worden aangemeld bij de koepelorganisatie IVN Nederland voor de centrale ledenadministratie. Een beperkt aantal medewerkers van IVN NL heeft inzage in deze gegevens, hen is een geheimhoudingsplicht opgelegd. De secretaris van een IVN-afdeling heeft alleen inzage in dát deel van de ledenadministratie van de desbetreffende afdeling.
Indien u dit wenst kunt u te allen tijde inzage krijgen in deze gegevens. Hiertoe kunt een email-verzoek richten aan de IVN Servicedesk via info@ivn.nl.

Fotomateriaal

Tijdens onze evenementen worden er vaak foto’s gemaakt, die wij plaatsen in onze nieuwsbrief De Euleteul of op facebook. Met ingang van 25 mei 2018 zijn de regels hieromtrent strikter geworden. Wij zullen bij publicaties van foto’s terdege rekening houden met eventuele herkenbaarheid en zoveel mogelijk de anonimiteit proberen te waarborgen. Mocht daarover twijfel bestaan, dan zullen we u te allen tijde vragen of u bezwaar heeft tegen publicatie van de desbetreffende foto.

31-01-2019