Persbericht

Sittard, 12 december 2021

Betreft: ontwikkelingen Watersley, positie IVN Munstergeleen i.s.m. Stichting Behoud Kollenberg

Door middel van dit bericht wil het IVN Munstergeleen U informeren over de natuurwaarde van het gebied Watersley alsmede de laatste stand van zaken om te komen tot natuurbehoud en andere ontwikkelingen op Watersley. We gaan in op de recente gebeurtenissen en wat de IVN-werkgroep gedaan heeft.

We sluiten af met een doorkijkje naar wat er op korte en lange termijn te verwachten is.

Watersley

Het terrein Watersley, gelegen ten zuidoosten van Sittard op de Kollenberg, bestaat uit een voormalig oud kloostercomplex en landgoed deels aangewezen als rijksmonument.
Gedeeltelijk wordt dit thans gebruikt als sport- en verblijfsaccommodatie voor sporters.

Het bebouwde terrein ligt centraal en wordt omzoomd door (helling)bossen.

Bijzonder is dat het gebied gelegen is in een door de Provincie Limburg aangewezen goudgroene natuurzone.  Activiteiten in deze gebieden zijn alleen toegestaan als ze geen negatieve effecten hebben op de wezenlijke kenmerken of waarden.

Binnen deze goudgroene natuurzone zijn met name de oude hellingbossen zeer waardevol. De hellingbossen in de zuidwesthoek zijn veruit het oudst, meer dan 150 jaar, en daarmee het meest ontwikkeld. Hellingbossen zijn doorgaans zeer divers door het uitspoelen van voedingstoffen in de grond van de hogere delen van de helling. Daardoor ontstaan daar voedselarme omstandigheden, en in de lagere delen meer voedselrijke omstandigheden.

De Zuid-Limburgse hellingbossen zijn van oudsher opvallend rijk aan bijzondere planten- en diersoorten en bij velen bekend om hun uitbundige voorjaarsflora.

De hellingbossen zijn erg gevoelig voor bodemerosie, door uitspoeling of aardverschuivingen. Bekend is dat intensief gebruikte paden door mountainbikers en wandelaars de erosie kan versnellen, zeker in steile Limburgse helling bossen. De overige bossen op het terrein Watersley zijn minder oud maar bieden eveneens bijzondere diversiteit. Het terrein Watersley is het leefgebied van dassen, reeën, buizerds, vleermuizen en andere beschermde soorten.

In het aangrenzende gebied, ook op de Kollenberg gelegen, treffen we bovendien korenwolven (hamsters) aan. In de richting van de Windraak vormt Watersley een belangrijke natuurbrug naar het Zuid-Limburgse en Duitse achterland.

Met betrekking tot de natuurwaarden zijn in de afgelopen jaren enkele ecologische rapporten, waaronder het voor IVN belangrijke BRO-rapport, opgesteld waarin de beschreven natuurwaarden worden belicht.  

Verdere informatie en links kunt u vinden op de website van het IVN Munstergeleen.

Wat doen we als IVN i.s.m. de Stichting behoud Kollenberg?

De nieuwe commerciële ontwikkelingen op het terrein Watersley kunnen positief uitpakken mits men zich houdt aan de geldende wet- en regelgeving. Om de natuur een stem te geven monitoren het IVN Munstergeleen en de Stichting Behoud Kollenberg de ontwikkelingen regelmatig en signaleren situaties die door het ontplooien van activiteiten mogelijk schuren met de status van goudgroen natuurgebied.  

IVN Munstergeleen en de Stichting Behoud Kollenberg hebben het afgelopen jaar een aantal activiteiten ondernomen waaronder:

  • Het verzoeken van de gemeente om handhaving betreffende een recent, mogelijk illegaal, in het gebied aangelegde MTB-route. Ons verzoek werd ingewilligd en de MTB-route in het meest westelijke hellingbos werd gesloten. Immers de kenmerken en waarden van de goudgroene natuurzone, zijnde rust, openheid, reliëf en oppervlakte, waren aangetast. De eigenaar van Watersley kreeg de opdracht de oorspronkelijke natuursituatie te herstellen. Als IVN hebben we ook gewezen op de verstoring van aanwezige dassenburchten.
  • Het IVN en de Stichting Behoud Kollenberg ontvingen meerdere meldingen van illegale bomenkap op het terrein.  Deze meldingen hebben we doorgeleid naar de gemeente als bevoegd gezag ter plekke.  Daarop heeft de gemeente besloten een dwangsom op te leggen aan de verantwoordelijke beheerder. De ingediende bezwaarschriften afkomstig van de eigenaar van Watersley werden afgewezen.  Inmiddels hebben we als IVN geconstateerd dat de erosie in het oostelijke hellingbos helaas progressief is en zullen we aandringen op een deskundigenoordeel ter plekke en herstel.

De toekomst

De gemeente Sittard-Geleen heeft aangegeven dat het streven is om voor 1 juli 2022 het ontwerpbestemmingsplan Watersley ter visie te leggen. Het IVN zal samen met de Stichting Behoud Kollenberg met participatie van andere partijen trachten te komen tot een goede balans tussen de bedrijvigheid en de natuurwaarden op de Watersley terreinen. Hierbij zullen we de ontwikkelingen kritisch volgen en indien nodig handelen als de waarden bedoeld of onbedoeld in geding komen. We zullen ons opstellen als de stem van dit relatief onbekende stukje natuur en zijn waardevolle geschiedenis. Tenslotte “Alles van waarde is weerloos-Lucebert”.

Voor vragen en suggesties om de situatie op Watersley te verbeteren kunt u zich wenden tot de volgende leden van het IVN Munstergeleen:Pierre Wijnen:
Ilona Schmeets: i.schmeets@me.com
Fred Vroomen: fredvroomen@gmail.com