ANBI

IVN MunsterGeleenSittard is opgericht in 1973 en officieel erkend en geregistreerd als een goed doel met een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling).

ANBI’s genieten belastingvoordeel en datzelfde geldt voor hun donateurs en voor mensen die een schenking doen. Giften aan ANBI’s zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen in de inkomstenbelasting.
Statutaire naam: IVN, vereniging voor Natuur- en Milieueducatie, Afdeling MunsterGeleenSittard.

RSIN-nummer 816460310;
KvK nr.: 40187601;
rek.nr.: NL80RABO0135007968

De jaarverslagen en kasboeken over het jaar 2020 en 2022 zijn via onderstaande links in te zien.

jaarvergadering_2022_ivn_munstergeleen

Financieel jaarverslag 2020

Doelstellingen en beleidsplan
De doelstellingen zijn omschreven onder IVN Nederland, Vereniging voor Natuureducatie en Duurzaamheid. Hiervan is IVN MunsterGeleenSittard een afdeling. Voor IVN MunsterGeleenSittard staat de openstelling en beheer van de Heemtuin in het recreatiegebied Windraak Hondskerk centraal gericht op natuureducatie. Daartoe zijn een aantal werkgroepen actief.
In het kader van behoud en bevordering van natuurwaarden in het werkgebied is een werkgroep ruimtelijke ordening actief en begeleid projecten in de gemeente Sittard-Geleen.
De vele vrijwilligers in diverse werkgroepen maken dit alles mogelijk.
Het jaarpogramma vermeld alle activiteiten.

Beleidsplan
Het jaar 2022 staat in het teken van het herstructureren van bestuursactiviteiten en werkgroepactiviteiten, met als doel de IVN doelmatig en attractief te maken voor nieuwe jonge maar ook senior leden.

Beloningsbeleid
Bestuursleden en vrijwilligers zetten zich belangeloos in en ontvangen geen vergoeding.