ANBI

IVN Meerssen heeft de ANBI-status

Naam:
IVN,Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid, afdeling Meerssen

Verkorte naam: IVN, afdeling Meerssen

Inschrijvingsnr. KvK  402.03.656
RSIN nr. : 816469635 

Rekeningnummer: NL20 RABO 0132 6840 55

Postadres: Klumpkesstraat 11, 6241JC Bunde

Doelstelling:

IVN Meerssen is een vereniging voor mensen die natuur, milieu en landschap een warm hart toedragen met als doelstelling: Natuureducatie en Duurzaamheid.

Door middel van excursies, wandelingen, lezingen, cursussen etc. aan volwassenen en jeugd probeert men dit doel te bereiken.

Beleidsplan IVN Meerssen 2020-222

IVN Meerssen mag zich nog steeds verheugen in een groot aantal leden. Daar de huidige maatschappij veel tijd vraagt van werkende mensen, zijn de meeste van onze leden gepensioneerden. Gelukkig zijn veel mensen tegenwoordig tot op hoge leeftijd nog actief. Door hoge leeftijd moeten helaas ook mensen afhaken, daar ze niet meer actief kunnen zijn.

Wel proberen wij actief jongeren te betrekken bij activiteiten in de natuur. Immers jong geleerd is oud gedaan; dan geldt ook voor belangstelling en eerbied voor alles wat leeft. Als IVN-ers proberen we duurzaamheid een plek te geven in onze manier van leven, maar het is minstens zo belangrijk dat door te geven aan onze jeugd.

IVN Meerssen richt zich op educatieve projecten en activiteiten op het terrein van natuur, omgeving, integratie en duurzaamheid. Interesse hiervoor wordt gewekt door middel van excursies, wandelingen, lezingen en cursussen.

Natuur en milieu zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, daarom besteden wij ook aandacht aan duurzaamheid. Dit wordt ook ondersteund door de Gemeente Meerssen, die daar een voortrekkersrol in speelt.

Uit betrokkenheid met de natuur en verantwoordelijkheidsgevoel voor de natuur in onze omgeving ondersteunt IVN momenteel ook andere organisaties werkzaam in natuur, milieu en duurzaamheid, zoals IKL. IVN werkt jaarlijks mee aan het opschonen van de Maasoever. Dat zal ook in de toekomst zo blijven, daar IVN Meerssen het belang van burgerparticipatie inziet, in een tijd dat de overheid zich steeds meer terugtrekt. De werkgroep Landschapsonderhoud verzorgt op diverse plekken in de gemeente belangeloos groenonderhoud, bijvoorbeeld het knotten van bomen. Verder geeft zij ondersteuning aan de activiteiten van de jeugd, aan het tuinonderhoud van het Ronald Mc Donaldhuis in Houthem en onderhoudt ze een natuurgebiedje (Vroenhof). Dit zijn allemaal langlopende projecten.

IVN neemt deel aan het overleg van het Groenplatform. Het Groenplatform Meerssen is een samenwerkingsverband bestaande uit publieke en maatschappelijke organisaties, die zich samen inzetten voor de kwaliteit van het landschap in Meerssen.

Leden van het bestuur van IVN Meerssen bezoeken de Regio- en Districtsvergaderingen van IVN om op de hoogte te blijven van projecten en activiteiten die elders ontwikkeld worden en die inspiratie kunnen leveren voor de eigen afdeling.

Inkomsten

Inkomsten heeft IVN van leden en donateurs, evenals een gemeentelijke subsidie.                                           

Het vermogen van de instelling wordt beheerd door de penningmeester van IVN Meerssen. De jaarstukken worden gecontroleerd door de kascommissie. Voor  uitgaven groter dan 150,- Euro  is toestemming van de voorzitter en secretaris nodig.

Het vermogen van de vereniging wordt besteed aan:

Samenstelling bestuur IVN Meerssen 2017

Waarnemend voorzitter:             Jack Savelberg Veeweg 20, 6231 RW Meerssen, tel. 06-12842320,  mail:  j.savelberg@home.nl    

Vice-voorzitter:  Edwin Smeets                        

Secretaris:             Charlotte Neuhaus-Claessens Klumpkesstraat 11, 6241JC Bunde  tel.06 54943590, mail: ivnmeerssen@gmail.com ;

Penningmeester:  Jack Savelberg, Veeweg 20, 6231 RW Meerssen, tel: 043-3642283, 06-12842320; mail: j.savelberg@home.nl                       

Bestuurslid:    Ria Tuyt   tel 06 42414956. mail:  r_tuyt@hotmail.com

Werkgroepen:

Landschapsonderhoud:  Coördinator:  Fiel Van den Bergh tel: 043-3644271, mail: fielvandenbergh@hetnet.nl;
Plantenwerkgroep: coördinator: Leo Voragen mail: Vorag000@planet.nl  tel:+31455442300 
Wandelingen en excursies: coördinator: Ria Tuijt  tel 06 42414956
Publiciteit: coördinator: Yvonne Brounts. tel:06 14401879 mail: email: r_tuyt@hotmail.com
Padden overzetten: coördinatoren: Annie Hupkens 043-3472590, mail:  ahupkens@live.nl
Contactpersoon Gemeente: Yvonne Brounts tel: 06-14401879, mail: y.brounts@gmail.com
De Nieuwsbrief:  4 x per jaar uitbrengen van verenigingsblad: Charlotte Neuhaus, mail ivnmeerssen@gmail.com