Vogelwerkgroep de Ortolaan helpt uilen

Vrijwilligers van vogelwerkgroep de Ortolaan van IVN Laarbeek hebben de afgelopen jaren een groot aantal nestkasten geplaatst om de achteruitgang van kerkuil en steenuil te stoppen. Dankzij de medewerking van vele particulieren is het gelukt om op meer dan 60 locaties in Laarbeek nestkasten te plaatsen. Hierin zijn dit jaar ongeveer 50  steenuiltjes en 15 kerkuilen geboren. 

Achteruitgang

De sterke achteruitgang van steenuil en kerkuil in de vorige eeuw, vooral de jaren zestig en zeventig, kan grotendeels worden toegeschreven aan het verdwijnen van geschikte nestplaatsen en voedsel.  Er zijn ingrijpende veranderingen in het agrarische cultuurlandschap geweest. Grootschalige ruilverkavelingen, intensivering van het grondgebruik, veranderde gewaskeuze, het gebruik van bestrijdingsmiddelen, het afbreken van (graan)schuren en het ontoegankelijk maken van gebouwen  hebben een negatieve invloed gehad op de voedselsituatie en de nestgelegenheid.

Steenuil

De steenuil is de kleinste uil in Nederland, die ook wel eens overdag te zien is.  Muizen, kevers, regenwormen en soms ook vogeltjes zijn de  belangrijkste voedselbron. De steenuil  heeft een sterke voorkeur voor een kleinschalig landschap, waar schapen, runderen, paarden en kippen nog buiten lopen.

Kerkuil

De kerkuil is een prachtige uil, die alleen ’s nachts actief is.  Hij eet bijna uitsluitend muizen zoals  veldmuizen, woelmuizen en spitsmuizen. Deze  uil broedt veelal in kerken, schuren en andere gebouwen. Omstreeks 1980 waren er nog maar 100 paar over.  Door beschermingsmaatregelen (plaatsen van nestkasten) varieert het aantal momenteel  tussen 1500 en 2500 broedparen. Door voedselgebrek sterven in strenge winters heel wat kerkuilen. 

Voedselbron

Een belangrijke voedselbron voor de meeste uilen zijn muizen. Per seizoen varieert de muizenpopulatie sterk. Dit jaar zijn er betrekkelijk veel muizen, die veelal  leven in houtwallen en kruidenrijke wegbermen.  Uilen jagen daarom vaak  boven wegbermen. Het intensieve verkeer veroorzaakt  helaas veel verkeersslachtoffers.  In de  huidige land- en tuinbouwgebieden leven nog maar weinig muizen. Met financiële regelingen probeert men te bereiken, dat agrariërs bloemrijke akkerranden inzaaien.  Dit zijn belangrijke voedselgebieden voor muizen  maar ook voor bijen, vlinders en andere diersoorten.

Graag  willen we alle bezitters (gastgevers) van nestkasten bedanken voor hun medewerking.  Met jullie hulp  en van onze  vrijwilligers kunnen we er voor zorgen, dat we de steenuil en kerkuil een betere toekomst bieden.   Eventuele vragen over dit onderwerp kan men mailen naar  uilenlaarbeek@hotmail.com van  vogelwerkgroep de Ortolaan van IVN Laarbeek.