ANBI gegevens

IVN afdeling Haaksbergen


Sinds 1 januari 2014 moeten ANBI'S op een eigen website bepaalde gegevens publiceren. In dit document staan de vereiste gegevens volgens onderstaande inhoudsopgave:

 1. Naam van de vereniging
 2. RSIN-nummer
 3. Contactgegevens
 4. Samenstelling bestuur IVN afd. Haaksbergen
 5. Beloningsbeleid IVN Haaksbergen
 6. Doelstelling IVN afd. Haaksbergen
 7. Beleidsplan en activiteiten IVN afd. Haaksbergen
 8. Financieel verslag

 

1. Naam van de vereniging :

De vereniging staat ingeschreven als Afdeling Haaksbergen van het Instituut voor Natuurbeschermingseducatie.
De nu gebruikte verkorte naam is IVN afd. Haaksbergen.

2. RSIN-nummer :

Het RSIN-nummer (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatienummer) van IVN Haaksbergen is 802691961

3. Contactgegevens :


4. Samenstelling bestuur IVN afd. Haaksbergen :


5. Beloningsbeleid IVN Haaksbergen :

Bestuur noch leden krijgen een beloning voor verrichte werkzaamheden. Wel mogen zij gemaakte kosten declareren volgens de tijdens de Algemene Leden Vergadering vastgestelde richtlijnen.


6. Doelstelling IVN afd. Haaksbergen :

6.1.  De vereniging heeft ten doel binnen het gebied van de gemeente Haaksbergen:

 • a) ertoe bij te dragen, dat de bevolking zich bewust wordt van de relaties tussen de mens, zijn cultuur en de levende en niet-levende omgeving;
 • b) mogelijkheden te scheppen voor het tot stand komen van deze bewustwording via
 • c) zelf beleven, zelf ontdekken en kennis verrijken; te bevorderen, dat mensen in het algemeen en met name ook zij, die geroepen zijn tot besluitvorming in colleges, instanties en welke overheidsorganen dan ook, op grond van deze bewustwording gemotiveerd kunnen kiezen voor de wijze waarop nu en in de toekomst behoud en verbetering van de kwaliteit van natuur en milieu tot uitdrukking worden gebracht in hun handelen;
 • d) een bijdrage te leveren tot hun ontwikkeling van natuur- en milieubesef, hetgeen wil zeggen dat mensen zich mede verantwoordelijk voelen voor en in harmonie wensen te leven met de andere levende wezens en de stoffelijke wereld;
 • e) zoveel mogelijk mensen, die de hiervoor genoemde doelstellingen onderschrijven, de gelegenheid te verschaffen als werkende leden deel te nemen aan de activiteiten van het IVN;
 • f) daadwerkelijk mee te werken aan de bescherming van de natuur, het landschap en het milieu;
 • g) verenigingen, stichtingen of anderen, die werkzaam zijn op het gebied van natuur- landschaps- of milieubescherming te adviseren, te ondersteunen of er metterdaad mee samen te werken.

6.2 IVN-Haaksbergen tracht dit doel te verwezenlijken door :

 • a) het organiseren van natuur- en milieu-educatieve activiteiten, waardoor en waarmee de bevolking in het werkgebied wordt bereikt;
 • b) het op positieve wijze beïnvloeden van het beleid en de activiteiten van de plaatselijke overheid op het gebied van natuur- en milieu(educatie);
 • c) het ondersteunen van het werk van het onderwijzend personeel van de scholen, gevestigd in het werkgebied, voor zover het natuur- en milieueducatie betreft;
 • d) alle andere wettige middelen;

6.3Waar mogelijk dient ter zake van de uitvoering van de doelstelling, aan samenwerking met het IVN prioriteit worden gegeven.


7. Beleidsplan en activiteiten IVN afd. Haaksbergen:

7.1.  Algemeen

 • a) Het IVN, de landelijke vereniging voor natuureducatie en duurzaamheid, heeft plaatselijke afdelingen. Dit activiteitenprogramma is gemaakt door de afdeling Haaksbergen van het IVN en heeft betrekking op de activiteiten, die worden georganiseerd voor de inwoners van de gemeente Haaksbergen. De afdeling Haaksbergen heeft een bestuur, dat de organisatie van de afdeling coördineert. Binnen de afdeling zijn verschillende werkgroepen actief, die ieder relatief zelfstandig activiteiten organiseren en uitvoeren. Het bestuur is vooral voorwaardenscheppend bezig en coördineert de activiteiten van de werkgroepen. Het IVN afdeling Haaksbergen is gehuisvest in het Natuur Educatief Centrum Han Jordaan aan Dievelaarslaantje
 • b) De activiteiten van de vereniging worden veelal georganiseerd in het verenigingsgebouw. Hier is ook uitgebreide informatie voorhanden over natuur en het natuurbehoud in het algemeen en de natuurgebieden in Haaksbergen in het bijzonder. Deze informatie kan worden geraadpleegd door belangstellenden of mensen die werkstukken/scripties moeten maken. Ten aanzien van de voorgenomen activiteiten, die in het programma worden beschreven, beperken wij ons vooralsnog tot het vermelden van de standaardactiviteiten. In het najaar worden de activiteiten geëvalueerd en wordt mede aan de hand van de evaluatie het definitieve programma voor het volgende jaar vastgesteld.

7.2.  Activiteiten

De activiteiten van de verschillende werkgroepen staan vermeld onder: www.ivn.nl/afdeling/haaksbergen/werkgroepen
Verder worden de activiteiten, zoals lezingen, wandel- en fietstochten etc. ook vermeld onder: www.ivn.nl/afdeling/haaksbergen/activiteiten

7.3.  Samenwerking met andere organisaties

Het IVN afdeling Haaksbergen werkt nauw samen met andere Haaksbergse verenigingen en organisaties. De in de afgelopen jaren opgebouwde contacten hebben weer geleid tot samenwerkings-projecten met onder andere:

 • De Haaksbergse basisscholen( Grintenbosch-project),
 • Het Assink Lyceum (maatschappelijke stages, lessen),
 • Historische Kring Haaksbergen (Waterpark Het Lankheet),
 • Natuurmonumenten,
 • Staatsbosbeheer,
 • Stichting Schaapskudde Haaksbergen,
 • Bilbliotheek Haaksbergen,
 • het Noaberhoes (o.a. afdeling Inburgering),
 • VVV Haaksbergen.


8. Financieel verslag:

Het financieel verslag is op verzoek bij de penningmeester in te zien.