Ruimtelijke ordening

 

Werkgroep Ruimtelijke ordening
De werkgroep Ruimtelijke ordening volgt het ruimtelijk beleid van de gemeentelijke en de provinciale overheid. Daar waar de natuur in het gedrang komt en er mogelijkheden zijn om het beleid bij te sturen, doen we dat. Bij overtredingen van de Flora & faunawet vragen we soms de overheid in te grijpen.