Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2021 

BEEKDAELEN-Nuth  

Datum 23 maart 2022  

Betreft Jaarverslag 2021  

Inleiding:  

Ook het jaar 2021 is in belangrijke mate beïnvloed door de coronapandemie. Veel geplande activiteiten zijn helaas niet kunnen doorgaan of slechts in afgeslankte vorm doorgegaan.  Toch hebben in het afgelopen jaar belangrijke ontwikkelingen plaatsgevonden binnen de IVN  Beekdaelen- Nuth. Over de belangrijkste ontwikkelingen hierna een opsomming.  

Het bestuur:  

Het bestuur heeft in het verslagjaar 2021 22 keer formeel vergaderd. Het merendeel van deze vergaderingen heeft via teams op digitale wijze plaatsgevonden. Slechts een aantal keer hebben we elkaar fysiek in een vergadering kunnen ontmoeten.  

Tijdens deze vergaderingen heeft het bestuur zich in belangrijke mate gebogen over de vraag op welke wijze onze IVN-afdeling zich in op de korte en middellange termijn wil organiseren. Op dat moment was er sprake van een onderbezetting van het bestuur en we moesten ons bezinnen of en op welke wijze we door konden als IVN Beekdaelen-Nuth. Onder leiding van André Gehring zijn we een proces gelopen waarin we de basis op orde gebracht (praktische afspraken en huishoudelijk reglement) en hebben en ons in tweede instantie bezonnen op wat willen we bereiken en welke middelen zijn daarvoor nodig. André zal u tijdens de jaarvergadering over dit proces en de uitkomsten daarvan nader informeren.  

Het totaal aantal donateurs is op dit moment (1 maart 2022) 55. Het aantal landelijke leden bedraagt 25. In het totale ledenbestand is de laatste jaren een lichte stijging merkbaar.  

Helaas zijn we in 2021 niet in de gelegenheid geweest een ledenvergadering of jaarvergadering te laten plaatsvinden. Wel zijn we er middels een digitale uitvraag in geslaagd om ons bestuur uit te breiden met Yvon Smeets en voor de periode van één jaar Lou Houben. We hebben u in het afgelopen jaar hierover geïnformeerd en u gevraagd uw instemming te verlenen aan hun benoeming. In onze jaarvergadering van 28 april zullen we hun benoeming formeel bekrachtigen.  

  

Binnen het bestuur hebben we een nieuwe taakverdeling afgesproken en dat houdt in dat Yvon het penningmeesterschap van Frank van Puyvelde heeft overgenomen en dat Frank zich met name gaat bezighouden met de coördinatie van de natuurexcursies.  

Ook zijn de zaken met de Kamer van koophandel en de UBO (vastleggen van de uiteindelijk belanghebbende) geregeld. Lou zal met name aandacht geven aan de website en facebook samen met de overige leden van de (nieuwe) werkgroep Communicatie.  

De nieuwsbrief die in 2021 maandelijks bij de leden in de bus viel is een van de uitvloeisels van het voornemen om de communicatie met onze leden te verbeteren en we hebben daar al veel mooie reacties op gekregen.  

Omdat we in 2020 en 2021 slechts beperkt activiteiten hebben kunnen organiseren heeft het bestuur in de zomer van 2021 haar leden verrast met een attentie in de vorm van een klavertje vier. We hebben hierop een groot aantal positieve reacties mogen ontvangen.  

In 2024 viert onze afdeling haar 50-jarig jubileum. Het bestuur beraadt zich op dit moment over een jubileum programma. 

Beekdaelen-Nuth  

Jaarverslag 2021

Werkgroepen.  

Natuurbeheer:  

In de Hellebroekerbeemden is een aantal keer in samenwerking met de buurtvereniging Hellebroek gewerkt in de boomgaard. De boomfeestdag is in Nuth gecombineerd met het door het IVN-district Limburg geïnitieerde Bomenfestival. Er is een aantal fruitbomen in de boomgaard geplant en het terrein is ter plekke weer opgeschoond. Mooi was dat er groep kinderen van de scoutinggroep Geleen naar Nuth kwam om enthousiast mee te helpen bij het planten van de bomen.  

Daarnaast is er 8 keer in samenwerking met de buurtvereniging Hellebroek gewerkt in de Beemden met als resultaat dat het grasland met orchideeën er goed bijligt evenals de boomgaard steeds meer vorm krijgt.  

De Dassenwerkgroep heeft in het voorjaar van 2021 een groot aantal dassenburchten bezocht en vastgesteld dat het goed gaat met de dassen in onze oude gemeente Nuth.  

Helaas wordt dat niet door iedereen zo gezien en wordt er vastgesteld dat ook door overheden niet altijd rekening gehouden wordt met het leefgebied van de das.  

Ruimtelijke ordening:  

In 2021 heeft de IVN Beekdaelen Nuth samen met een aantal omwonenden bezwaar gemaakt tegen de vergunningverlening door de gemeente voor de aanleg van een natuurvijver annex zwembad in  Terstraten. Dit bezwaar is gehonoreerd echter en daarna ingediend verzoek om handhaving is afgewezen in afwachting van een nieuwe aanvraag vergunning.  

Daarnaast is eveneens met een aantal omwonenden bezwaar ingediend tegen de vergunningverlening voor de aanleg van een camper terrein aan de Wissengrachtweg.  

Dit bezwaar is na een hoorzitting en extern advies helaas afgewezen. Op dit moment ligt een verzoek bij de provincie voor toepassing van de wet natuurbescherming.  

De activiteiten van de overige werkgroepen hebben in 2021 slechts in beperkte mate doorgang kunnen vinden als gevolg van de corona maatregelen. Positief is dat inmiddels voor alle werkgroepen de activiteiten weer opgepakt zijn en er in toenemende mate belangstelling is voor onze activiteiten.   

Deel deze pagina