Wat is een sloot?

Een sloot is gegraven door mensen. Sloten zijn bedoeld voor de ontwatering en vangen overtollig water op. Bijvoorbeeld als het heel veel regent. Zonder sloten zouden veel planten verdrinken en zou je in een groot deel van Nederland natte voeten krijgen!

In Nederland ligt een groot netwerk aan sloten: maar liefst 330.000 kilometer. Vroeger bestond Nederland uit moeras en natte gebieden met een grote biodiversiteit. Al deze gebieden zijn ingepolderd en verdwenen en de Nederlandse sloten hebben deze functie overgenomen.

Het belang van de Nederlandse slootjes

De aanwezigheid van sloten en slootranden heeft een grote toegevoegde waarde op de biodiversiteit en milieukwaliteit van de Nederlandse waterkundige infrastructuur. Dit is van essentieel belang in een waterrijk land als Nederland. Zoals akkerranden bijdragen aan de biodiversiteit op de kant, zo dragen sloten bij aan de biodiversiteit van de blauwe infrastructuur (NAV, 2013).

De Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC) maakt zich grote zorgen over de toekomst van de Europese cultuurlandschappen. Veel oorspronkelijke, karakteristieke landschapselementen zoals sloten en heggen zijn al uit het landschap verdwenen, als gevolg van onder meer de intensivering en schaalvergroting van de landbouw, ruilverkaveling, gebrek aan landschapszorg en uitbreiding van steden, dorpen en wegen.

Het door deze ontwikkeling verstoord geraakte fijnmazige netwerk van groene en blauwe aderen door het boerenland was en is niet alleen mooi en streekeigen, maar ook van groot ecologisch belang. Dieren en planten leven in de sloten en begroeide akkerranden en verplaatsen en verspreiden zich langs deze verbindingswegen tussen argrarische gebieden en omringende bossen en natuurgebieden.

Voor veel insecten en andere dieren, bijvoorbeeld vogels die leven van deze insecten, zijn sloten belangrijk voor hun overleven. Sloten blijken interessanter en belangrijker voor de biodiversiteit in de natuur dan in eerste instantie werd vermoed.