Algemene voorwaarden IVN

 

Artikel 1 Algemeen

1.1 De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en werkzaamheden van vereniging IVN (hierna IVN) voor opdrachtgevers en hun rechtsopvolgers.

1.2 Offertes van IVN zijn verstrekt op basis van de informatie die door de opdrachtgever zijn verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in dat deze de benodigde informatie heeft aangeleverd zodat IVN een adequate aanbieding kan doen. Indien sprake is van een offerteverzoek in concurrentie zal de opdrachtgever gelijke informatie aan de offerende bureaus verstrekken en hen gelijke kansen bieden om nadere informatie te verkrijgen of de offerte toe te lichten.

Artikel 2 Totstandkoming van een overeenkomst

2.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtnemer en opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door de opdrachtnemer retour is ontvangen.

Artikel 3 Geldigheid offerte

3.1 De geldigheidsduur van offertes is acht weken, tenzij anders is vermeld in de offerte.

Artikel 4 Tarieven

4.1 In de offerte zijn de tarieven van de opdrachtnemer aangegeven in combinatie met de verwachte inzet. Aangegeven is of daarbij zijn inbegrepen de secretariaatskosten, reisuren, verblijfkosten, en andere opdrachtgebonden kosten. Voor zover deze niet zijn inbegrepen kunnen deze afzonderlijk worden berekend.

4.2 De opdrachtnemer is vrijgesteld van omzetbelasting indien de aard van de activiteiten cultureel en/of sociaal is.

4.3 Tussentijdse veranderingen van de lonen en bureaukosten van de opdrachtnemer die leiden tot tariefaanpassing evenals veranderingen voor de overige kosten zullen aan de opdrachtgever worden doorberekend. Bij lumpsumopdrachten zal dit binnen het toegekend budget worden verrekend.

Artikel 5 Betalingsvoorwaarden

5.1 Tenzij anders is vermeld in de offerte vindt er een voorschot plaats van 80% van de gehele offerte. Het resterende bedrag wordt bij finale afrekening van het project gefactureerd. Betaling geschiedt binnen 13 dagen na factuurdatum.

5.2 Na de vervaldatum wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Als de opdrachtgever blijvend verzuimt aan de betalingsverplichtingen te voldoen dan komen alle kosten voor de verkrijging van voldoening voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 6 Personeel

6.1 In de offerte is aangegeven welke medewerkers de opdracht zullen uitvoeren. Opdrachtnemer is gerechtigd het projectteam te wijzigen op voorwaarde dat de kwaliteit van de werkzaamheden en de continuïteit van het project daar niet onder leiden.

Artikel 7 Vertrouwelijkheid

7.1 Partijen zullen wederzijds vertrouwelijkheid van informatie in acht nemen. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van opdrachtgever jegens derden. Onder derden wordt in dit geval niet verstaan projectpartners en andere direct belanghebbenden bij de opdracht. Opdrachtgever zal zonder toestemming van opdrachtnemer geen mededelingen aan derden doen over de offerte, de aanpak, werkwijze, vergoeding en dergelijke dan wel ene rapportage ter beschikking stellen. Dit is ook van toepassing als de opdracht aan een andere partij wordt verleend.

Artikel 8 Uitvoering opdracht

8.1 De uitvoering van de opdracht begint nadat een schriftelijke en door een gerechtigde ondertekende opdrachtbevestiging is ontvangen. In geval van opdrachten kleiner van € 5.000,- volstaat een opdrachtbevestiging per e-mail.

8.2 De opdracht zal uitgevoerd worden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.

8.3 Bij de uitvoering kunnen derden betrokken zijn. Het is voor de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer dat de derden de kwaliteit leveren die door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever zijn aangeboden.

8.4 In de uitvoering van de opdracht wordt zoveel mogelijk de aanpak en planning aangehouden zoals die in de offerte is weergegeven. Indien op basis van nieuwe inzichten, ontwikkelingen of op basis van het vakmanschap gekozen wordt voor een aanpassing van de aanpak, dan zal dit met de opdrachtgever worden gecommuniceerd.

Artikel 9 Wijzigingen en/of meerwerk

9.1 De opdrachtgever aanvaardt dat planning en realisatie van de opdracht anders kunnen verlopen dan in de overeengekomen aanpak is verwoord. Wanneer de opdracht door toedoen van de opdrachtgever wordt gewijzigd, dan zal de opdrachtnemer aanpassingen doorvoeren in de aanpak. Als dit leidt tot meerwerk of inzet van ander gekwalificeerde medewerkers of derden, dan zal dit door de opdrachtgever schriftelijk als aanvullende opdracht worden bevestigd.

9.2 Meerwerk is werk dat op voorhand niet in de offerte was begroot. Dit kan zowel aanvullend werk zijn als ander werk dan begroot. Wanneer er meer of ander werk verricht moet worden binnen een opdracht, waartoe geen opdracht is verleend, dan zal de opdrachtnemer dit voorleggen aan de opdrachtgever. Het is aan opdrachtgever om op voorhand hier een besluit over te nemen. Meerwerk dat achteraf gemeld wordt aan de opdrachtgever, terwijl dit op voorhand voorgelegd had kunnen worden is voor risico van de opdrachtnemer.

Artikel 10 Afronding opdracht

10.1 De opdracht is afgesloten als opdrachtnemer het overeengekomen eindproduct op de overeengekomen wijze heeft opgeleverd. De financiële afronding is vervolgens een feit als de opdrachtgever de eindfactuur heeft goedgekeurd. Als de opdrachtgever niet binnen 30 dagen na toezending aan de eindfactuur reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.

10.2 Indien de opdrachtgever een accountantscontrole verlangt, dan zal hieraan medewerking worden gegeven. De kosten van de controle zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij anders is overeenkomen in de opdracht.

Artikel 11 Eigendomsbepalingen

11.1 Opdrachtnemer is eigenaar van het intellectueel eigendom dat in de opdracht wordt gehanteerd. Hiertoe horen modellen, theorieën, instrumenten, software e.d. Openbaarmaking kan alleen met toestemming van de opdrachtnemer.

11.2 Opdrachtgever heeft het recht van intern gebruik en reproductie van de producten die binnen de opdracht worden opgeleverd, voor zover passen de binnen het doel van de opdracht.

Artikel 12 Tussentijdse beëindiging of aanpassing van de opdracht

12.1 Partijen kunnen de overeenkomst slechts na onderling overeenstemming tussentijds en/of vroegtijdig beëindigen als de opdracht niet meer conform de verleende opdracht kan worden uitgevoerd. Dit dient schriftelijk te worden overeengekomen met een adequate onderbouwing van het genomen besluit tot eenzijdige beëindiging.

12.2 Als de opdrachtgever de opdracht eenzijdig beëindigt, dan heeft de opdrachtnemer recht op betaling van de facturen tot het moment van beëindiging alsmede, vanwege aannemelijk bezettingsverlies, recht op compensatie, waarbij de gemiddelde facturen als uitgangspunt gelden.

12.3 Als de opdrachtnemer de opdracht beëindigt dan kan dat alleen omdat de opdrachtgever in gebreke blijft of dat de opdrachtgever door interne of externe omstandigheden niet meer in staat is om te voldoen aan de vereisten van de verleende opdracht. Opdrachtnemer behoudt dan het recht op betaling van de facturen tot dat moment, waarbij aan de opdrachtgever de beschikbare (tussen) producten ter beschikking worden gesteld, zodanig dat de opdrachtgever eventueel anders de opdracht kan (laten) voltooien.

12.4 Indien een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, ene en ander onder voorbehoud van rechten.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer is aansprakelijk voor het niet nakomen van de verplichtingen zoals in de verleende opdracht zijn verwoord, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen van zorgvuldigheid, deskundigheid en vakmanschap. De aansprakelijkheid voor de schade voor tekortkoming wordt beperkt tot de omvang van de verleende opdracht, minus kosten derden. Voor opdrachten van langer dan zes maanden geldt de beperking van de aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag van de laatste zes maanden minus kosten derden. Eventuele aanspraken dienen door de opdrachtgever binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend. Daarna zijn rechten op vergoeding van schade verlopen.

Artikel 14 Klachten

Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft over de uitvoering van de opdracht kunt u contact opnemen met de directie op 020-6228115 of postbus 20123 1000 HC te Amsterdam.

Artikel 15 Overige bepalingen

Geen van beide partijen mag tijdens de opdracht of binnen drie maanden na afronding daarvan personeel van de andere partij in dienst aantrekken, op freelance basis of anderszins inhuren of daarover onderhandelen.