Stichting & Vereniging

De geschiedenis van IVN gaat terug tot 1939, vanaf 1960 zijn de activiteiten georganiseerd in de vorm van een vereniging. In 2000 is besloten om een splitsing te maken tussen de vrijwilligers- en de beroepsorganisatie. Hiervoor is Stichting IVN opgericht. Daarin zijn de beroepskrachten ondergebracht, met als doel om de vereniging en haar vrijwilligers te ondersteunen en projecten binnen de doelstelling van de vereniging te realiseren. De organisatie IVN bestaat vandaag de dag dan ook uit de Vereniging IVN en de Stichting IVN.

Stichting IVN

In Stichting IVN zijn de beroepskrachten werkzaam. Deze medewerkers zijn verdeeld over vijf regio’s, en werken vanuit twaalf provinciale vestigingen, twee Veldwerk-locaties en een landelijk kantoor in Amsterdam. Zij ondersteunen IVN-vrijwilligers en voeren projecten uit, zoveel mogelijk in samenwerking met vrijwilligers. De Raad van Bestuur van Stichting IVN wordt gevormd door Jelle de Jong in de functie van algemeen directeur. Het toezicht op de gang van zaken binnen IVN wordt gehouden door de Raad van Toezicht.

Vereniging IVN

De vereniging IVN kent eind 2019 ruim 26.000 leden en donateurs, waarvan een groot aantal ook actief betrokken is als vrijwilliger. De leden zijn georganiseerd in 165 lokale afdelingen verspreid over heel Nederland. Onze vrijwilligers organiseren lokaal cursussen, natuurexcursies, wandelingen, jeugdactiviteiten en zijn vaak actief in natuurbeheer. Door die educatieve activiteiten van onze lokale afdelingen maken grote aantallen mensen via IVN kennis met de natuur.

De vereniging kent een Landelijke Raad en een Landelijk Bestuur. Het Landelijk Bestuur van de Vereniging bestond eind 2019 uit 6 leden. De voorzitter van het bestuur is Kees de Ruiter. De overige leden waren Rolf Boersma, Bart Franken, Miranda van Engelshoven, Nynke Runia en Janneken Sprangers. De meeste leden komen voort uit de vereniging, maar er zijn ook enkele zetels gereserveerd voor deskundigen op persoonlijke titel. De voorzitter van het Landelijk Bestuur is ook de voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting IVN. De bestuursleden worden benoemd door de Landelijke Raad.

De Landelijke Raad is ‘het verenigingsparlement’ van IVN. De Landelijke Raad bestaat uit 20 leden, die elk een regio vertegenwoordigen. De 20 regio’s zijn samengesteld uit gemiddeld 8 tot 12 afdelingen. Tevens zijn enkele landelijke werkgroepen in de Raad vertegenwoordigd. De Landelijke Raad kwam in 2019 viermaal bijeen, ze stelt de begroting, het jaarplan en de jaarrekening vast. De voorzitter van het Landelijk Bestuur zit de vergaderingen van de Landelijke Raad voor.

Innovatie en Duurzaamheid BV te Utrecht

Stichting IVN heeft een belang van 80% in Innovatie en Duurzaamheid BV, handelend onder de naam SME Advies. Het is een maatschappelijk betrokken adviesbureau met ruim 40 jaar ervaring. Het doel is om mensen te bewegen om vanuit positieve energie duurzame keuzes te maken. En dat binnen verschillende werkvelden: beleid & proces, bewoners & gedrag en onderwijs. De heer Hak van Nispen tot Pannerden is algemeen directeur, en de Raad van Commissarissen bestaat ultimo 2019 uit Chris Hofkamp, Jelle de Jong en Jort Bakker.