Strypse Wetering* Landschap

Strypse Wetering

Locatie

Een langgerekt gebied langs de Strypse Watering dat zich bevindt tussen Rockanje en Tinte. Het gebied begint bij de Groeneweg in Rockanje en loopt door tot de Kade in Tinte.
Zie kaart

Beheerder

Het beheer en onderhoud van de Strypse Wetering is vastgelegd in contracten per perceel. Hierin staan de voorwaarden waar de eigenaar aan moet voldoen. Daarin zijn ook de natuurdoeltypen, waar het perceel aan moet voldoen, vastgelegd. Het Waterschap en de grondeigenaren hebben bindende afspraken gemaakt met betrekking tot de inrichting en het beheer van de gebieden. Voor dit beheer staan de agrariërs onder controle van de Provincie en het Recreatieschap voor het laarzenpad en de informatiepanelen. Het onderhoud van de bruggen van het laarzenpad is voor rekening van het Waterschap. De agrariërs krijgen subsidie voor het beheer van de ingerichte gronden door middel van natuurdoelpakketten.

Strypse Wetering

Historie

De Strype is een eeuwenoude rivierarm, een voormalige getijdenkreek, die lang voordat er duinen werden gevormd zijn monding had in de buurt van Rockanje. Restanten van deze middeleeuwse kreek zijn nog op diverse plekken op Voorne te zien, zoals het meertje De Waal (ligt in de voormalige bedding van de Strype) en in een van de zijarmen het natuurgebied Merrevliet. De Waal (wiel) dankt zijn naam aan een dijkdoorbraak van de Vleerdamse Dijk.

Strypse Wetering

De naam Strype is waarschijnlijk hetzelfde als het Middelnederlandse stripe en betekent zoveel als streep, lange smalle strook land. De Strype heeft een oppervlakte van 60 ha. In 2010 heeft het Waterschap Hollandse Delta in de Strypse Wetering het aangelegde waterbergingsgebied van 180.000 m³ afgerond.

kreekherstel

Het gebied is bedoeld voor de opvang van overtollig water. In de binnenduinrand was onvoldoende ruimte voor de opvang van water. Daarom heeft het waterschap in 2017 de waterafvoer van de binnenduinrand naar de Strypse Wetering verbeterd d.m.v. nieuwe stuwen. Het watersysteem kan nu flexibel worden ingezet. Veehouders krijgen een waarschuwing zodra de stuw open gaat en kunnen hun vee verplaatsen.

Strypse Wetering

Bijzondere kenmerken

De Strypse Wetering is een laag gelegen gebied en is weer teruggebracht in een min of meer natuurlijke staat. Tijdens dit project werd veel aandacht besteed aan de natuur met de aanleg van een vispassage, bloemrijke graslanden, rietkragen en natuurvriendelijke oevers, waar nog gewoon koeien en schapen grazen. Er zijn veel soorten water-, weide- en rietvogels te zien.
De vispassage treedt alleen in werking op het moment dat er sprake is van een hoger peil in de Strypse Wetering in het voorjaar. De rest van het jaar ligt de stuw naast de vispassage “plat” en is dus sprake van een gelijk peil aan weerszijden van de vispassage. Vissen kunnen in die periode ongehinderd de stuw passeren.

Strypse Wetering

Flora

Omdat er zout grondwater aan de oppervlakte komt, groeien er zoutminnende planten, zoals melkkruid en zeeaster. Tussen de rietbegroeiing is ook brede orchis aangetroffen. Moerasandijvie is vrij algemeen te zien.

Fauna

Er zijn veel water en weidevogels te observeren. Zeldzame vogels o.a. porseleinhoen, roerdomp, steltkluut, zwarte ibis en pelikaan werden reeds gespot in dit plas-dras gebied. Met name tijdens de vogeltrek kun je veel leuke soorten zien, zoals visarend, grauwe pijlstormvogel en veel steltlopers en zangvogels. Als je een vogelboekje/verrekijker hebt, raad ik die aan om mee te nemen.
Tussen het riet lopen soms reeën.

Strypse Wetering grutto

Overige kenmerken

Er zijn wandelpaden, 2 halfverharde fietspaden en een 4½ km lang laarzenpad tussen Rockanje en Tinte aangelegd ter bevordering van de natuurbeleving. Het polderlandschap is hierdoor beter toegankelijk. Start vanaf de Westvoorneweg vlakbij Rockanje of vanaf Tinte. Als je een rondje wil lopen, dan via Strypse Dijk of Lodderlandse Dijk terug.

Strypse Wetering

 

Nov 2020, Dick Swart

Ontdek meer over

Deel deze pagina