Werkgroep NatuurBelangen

De natuur staat zwaar onder druk. Bij de verdeling van de schaarse beschikbare ruimte trekt de natuur vaak aan het kortste eind. Vervuiling en het gebruik van bestrijdingsmiddelen belasten de natuur. De uitstoot van broeikasgassen veroorzaakt klimaatverandering. Klimaatverandering en het stikstofoverschot veroorzaken een enorm verlies aan biodiversiteit.

De natuur heeft geen stem en kan niet voor zichzelf opkomen. Daarom willen als IVN Werkgroep NatuurBelangen opkomen voor de natuur. In onze statuten schrijven we dat de vereniging stelt zich ten doel binnen haar werkgebied:

  1. activiteiten te ondernemen op het gebied van natuurbeleving, natuureducatie, duurzaamheid en natuurbeheer
  2. te bevorderen dat overheidsbestuurders gemotiveerd kunnen opkomen voor behoud en verbetering van de kwaliteit van de natuur en een duurzame leefomgeving
  3. daadwerkelijk mee te werken aan de bescherming van de natuur, het landschap en een duurzame leefomgeving op lokaal, regionaal en landelijk niveau inclusief het voeren van procedures en/of het indienen van bezwaarschriften tegen overheden

Als IVN Werkgroep NatuurBelangen gaan we binnen ons werkgebied:

IVN Oirschot is via de Werkgroep NatuurBelangen vertegenwoordigd in het Groenplatform Oirschot. Andere deelnemers in het Groenplatform zijn: Stichting Behoud Erfgoed Oirschot, Werkgroep Natuur & Landschap en Buurtgroep de Kemmer. Als Groenplatform hebben we regelmatig overleg met de gemeente Oirschot, nemen we deel aan participatietrajecten en brengen we gevraagd en ongevraagd advies uit. Via de Vergeet Mij Niet, onze Nieuwbrief en website, maar ook via de kranten en lokale nieuwskanalen laten we weten wat er speelt en waar we mee bezig zijn.

De Werkgroep NatuurBelangen bestaat op dit moment uit de volgende leden: Rosetta Hovius, Ine Pijnenburg en Leni Crefeld. Martijn van de Schoot is contactpersoon vanuit het bestuur. Op dit moment zijn er al enkele concrete onderwerpen. Zin om mee te doen? Neem contact op met Rosetta en sluit je aan. Samen zorgen we ervoor dat de natuur in onze gemeente een stem en de plaats krijgt die het verdient.

Contactpersoon: Rosetta Hovius
E-mail: rosett@live.nl