Faunabeheersplan Limburg – zorg voor de bevers

Al wandelend langs de Hemelsbeek kun je het niet missen, de bever heeft hier een plek veroverd. Dit roept gemengde gevoelens op, hun knagerij heeft een grote gevolgen op de omgeving. Maar het gaat hier wel om een beschermde diersoort. Een dilemma.

De bever is weer terug in de waterrijke gebieden van Limburg. Er is sprake van een gezonde en groeiende populatie. In de natuur is de bever van grote ecologische waarde, maar het dier kan ook zorgen voor schade en overlast. Om de bevers een geschikte leefomgeving te bieden en de schade te beperken, is een nieuw Faunabeheerplan Bever 2017-2020 opgesteld door de Faunabeheereenheid Limburg, ingegaan per september 2017.

Medio vorige eeuw was de bever uitgestorven in Limburg. Na een voorzichtige terugkeer eind jaren negentig zijn er tussen 2001 en 2004 bevers uitgezet, met als doel de beverpopulatie te laten groeien. Inmiddels wordt het aantal geschat op 625 Limburgse bevers. Dit aantal neemt nog steeds toe. De verwachting is dan ook dat, als deze ontwikkeling zich doorzet, in de nabije toekomst meer schade en hinder door bevers ontstaat. Om dat te voorkomen, tegen verantwoorde kosten, is nieuw beleid nodig. Het Faunabeheerplan Bever 2017-2020 voorziet hierin.

Bevers zijn strikt beschermd en er mag alleen worden ingegrepen met een aan te vragen ontheffing. In het nieuwe faunabeheerplan bever 2017-2020 zijn zogenaamde Kansrijke Bevergebieden aangewezen. Aangezien de bever watergebonden leeft, bestaat de kern van deze kansrijke Bevergebieden uit wateren of waterlopen. Dit zijn onder andere de Natura 2000 gebieden; Maasduinen, Leudal, Roerdal, Swalmdal en de Grensmaas, maar ook de Maas en de Geul (PS: het Elsloose en Bunderbos behoren hiertoe). Dit zijn gebieden in beheer bij StaatsBosBeheer, het Waterschap Limburg en Rijkswaterstaat. In deze gebieden krijgen de bevers de ruimte, en is er uitwisseling mogelijk met andere populaties. Alle instanties spannen zich samen in om de bever zich hier thuis te laten voelen. Hierdoor blijft de bever voor de toekomst in Limburg behouden. Bij (dreigende) schade mag met een ontheffing slechts beperkt worden ingegrepen. Het gaat dan concreet om het verlagen of verwijderen van dammen of het verwijderen van een burcht.

Een samenvatting van het beheerplan: https://www.limburg.nl/Actueel/Nieuws_en_persberichten/2017/September_2017/Faunabeheerplan_waarborgt_toekomst_bever_en_beperkt_schade_en_overlast

Meer details in het beheersplan: http://limburg.faunabeheereenheid.com/wp-content/uploads/sites/8/2016/06/FBP-Bever-2017-2020-Limburg-PDF.pdf

De situatie in Elsloo:

Het Elsloose bos is een Natura 2000 gebied ( kijk hier voor details over de unieke flora en fauna). Maar het bos met Hemelbeek is in het Fauna beheersplan ook een aangewezen Kansrijk Bevergebied, waarbij de bever een extra beschermde status heeft.

Kijkende naar de praktijk in het Bos lijkt het dat in het gebied tussen het kasteel en de Kromme Dijk de bevers hun plek hebben gevonden, en bezoekers er aan gewend raken, mede doordat er een mooie metalen loopbrug en wandelpad doorheen loopt.

In het gebied tussen Kromme Dijk en de grote duiker is de bever gelukkig nog niet actief. Hier zijn meer zeldzame planten te vinden en het natte unieke elzenbroekbos dient behouden te worden. Punt van aandacht voor beheerder StaatsBosBeheer en het IVN