IVN en Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Beleid IVN Zeewolde met betrekking tot het voorkómen van seksueel misbruik en ander ongewenst gedrag.

IVN Zeewolde hanteert de richtlijnen “  In Veilige Handen “, Het voorkómen van seksueel misbruiken ander ongewenst gedrag, notitie vastgesteld door de Landelijke Raad van IVN te Nijkerk, 11 april 2015.
Het complete document is ter inzage verkrijgbaar bij het secretariaat.

IVN Zeewolde heeft een preventief beleid om seksueel grensoverschrijdend gedrag en ander ongewenst gedrag te voorkomen.

Korte samenvatting van het beleid

–          IVN Zeewolde heeft een vertrouwenscontactpersoon(VCP) aangesteld

–          Bij aanname van schoolgidsen wordt een aanname gesprek gehouden door de       coördinator

–          IVN schoolgidsen moeten een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) ondertekenen

–          IVN schoolgidsen gaan in principe niet alleen op pad

–          Natuurgidsen en begeleiders van activiteiten gaan in principe met z’n tweeën op pad

–          De begeleiders worden geïnformeerd omtrent de gedragsregels en wie de VCP is

–          IVN Zeewolde hanteert de richtlijnen in veilige handen

De Vertrouwens Contact Persoon

De VCP is het eerste aanspreekpunt binnen IVN Zeewolde voor iedereen die te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag of daar een vraag over heeft en hier met iemand over wil praten.
Onze vertrouwenscontactpersoon is:

Omgangsregels IVN Zeewolde

1. IVN Zeewolde staat voor goede omgangsvormen. Respect voor elkaar, gelijkwaardigheid, integriteit, eerlijkheid en veiligheid vormen hierbij centrale begrippen. Deze vormen de basis voor de omgangsregels, zoals we die binnen onze IVN-afdeling hanteren.

2. Onder ongewenst gedrag wordt verstaan: geweld, agressie, bedreiging, discriminatie, pesten, seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik. Al deze vormen van ongewenst gedrag kunnen een fysieke, psychische of verbale uitingsvorm hebben. Ook ongewenste aandacht, discriminerende, seksistische of andere beledigende of krenkende opmerkingen of grappen – mondeling of schriftelijk – worden als ongewenst gedrag beschouwd.

3. Ongewenst gedrag wordt binnen IVN Zeewolde niet getolereerd. Dit geldt voor IVN-vrijwilligers en voor deelnemers aan IVN-activiteiten. Hierbij gelden dezelfde normen en waarden die binnen de Nederlandse samenleving als ‘normaal’ worden beschouwd. Alle betrokkenen worden geacht elkaar met respect voor eigenwaarde te benaderen en te behandelen.

4. De IVN-vrijwilliger accepteert geen ongewenst gedrag van deelnemers of collega-vrijwilligers en neemt zelf geen initiatief tot ongewenst gedrag naar anderen.

5. Iedere IVN-vrijwilliger heeft het recht om deelnemers die zich schuldig maken aan ongewenst gedrag onmiddellijk uit te sluiten van verdere deelname aan de betreffende IVN-activiteit.

6. Het bestuur is gerechtigd om een IVN-vrijwilliger wegens ongewenst gedrag te royeren als lid. Zo kan het bestuur ook iemand die aan een IVN-activiteit deelneemt uitsluiten van verdere deelname, indien hij of zij zich schuldig maakt aan ongewenst gedrag tegenover IVN-vrijwilligers of andere deelnemers.

7. In geval van ongewenst gedrag, kan de IVN-vrijwilliger, of de deelnemer van een IVN-activiteit – als slachtoffer (c.q. ouder/verzorger) of getuige – daarvan melding maken bij een van de bestuursleden van de IVN Zeewolde.

8. In ernstige gevallen wordt in overleg met het slachtoffer aangifte gedaan bij de politie.

9. In overleg met het slachtoffer neemt het bestuur gepaste maatregelen. Dit kan in de vorm van een gesprek, waarschuwing, berisping, royement of ontzegging van toegang.

10. Het slachtoffer en de melder worden geïnformeerd over de wijze waarop de melding of klacht is afgehandeld door het bestuur.

11. Het bestuur draagt er zorg voor dat IVN-vrijwilligers de inhoud van deze omgangsregels kennen. Ook zorgt het bestuur ervoor dat deelnemers aan IVN-activiteiten van deze regels kennis kunnen nemen.

12. Zo vaak als nodig, maar ten minste één keer in de drie jaar worden deze regels geëvalueerd door het bestuur en zo nodig bijgesteld.

Verdere informatie over risicoanalyse en preventie van seksueel misbruik is te vinden op de website “In veilige handen”: http://www.inveiligehanden.nl/.