Werkgroep Groenberaad

De werkgroep Groenberaad houdt zich bezig met de inrichting van de openbare ruimte voor zover dit raakvlakken heeft met landschap, natuur en milieu. Hierbij kunnen we denken aan groen- en waterpartijen in zowel de bebouwde kom als in het buitengebied, landschapselementen en dergelijke. Het streven is de kwaliteit en de kwantiteit van groen en natuur te vergroten, om daarmee de woonomgeving te verbeteren.

Visie en missie Visie en missie

De werkgroep bestaat uit leden van de VNMW met een multidisciplinaire achtergrond, die regelmatig bijeenkomen om de status en voortgang van de activiteiten te bewaken en nieuwe initiatieven te ontwikkelen.

Jaarverslag Groenberaad 2022

Kolland en Overlangbroek (juni 2022)

In juni 2022 ontvangen we een alarmerend rapport dat het zeer slecht gaat met het Natura 2000-gebied Kolland en Overlangbroek. Hier bevindt zich het grootste areaal essenhakhout ter wereld, met daarbij unieke mosbegroeiingen. Redenen hiervoor zijn het te lage waterpeil, slecht beheer en een overdaad aan stikstof. Al met al redenen om bij het bevoegd gezag, de provincie Utrecht, aan te dringen op onmiddellijke passende maatregelen. Helaas verzuimt de provincie dit te doen, waarbij zij zich verschuilt achter de bredere stikstofdiscussie, gebiedsprocessen, een nieuwe politieke werkelijkheid en aangekondigde toekomstige maatregelen. Hiermee nemen we geen genoegen en samen met anderen starten we procedures om de provincie op andere gedachten te brengen.

Groote Maat (januari 2022)

De Groote Maat is een boerderij in de oksel van de N229 en N227 die sinds 2004 leeg staat. De provincie is eigenaar en wil de percelen met opstallen verkopen. Een groep initiatiefnemers waaronder de VNMW (Groenberaad) heeft een visie opgesteld hoe het gebied duurzaam ingezet kan worden in de lokale voedselvoorziening en we daarbij de natuur rond de Kromme Rijn kunnen versterken. De bijgewerkte visie is begin januari afgeleverd bij de leden van provinciale staten en de gemeenteraad van Wijk bij Duurstede. Visiedocument Groote Maat

De poel bij de dode arm bij de Kromme Rijn (oktober 2021)

De poel bij de dode arm bij de Kromme Rijn en de Pr. Hendrikweg Wijk bij Duurstede ligt in een NNNzone als onderdeel de ecologische verbindingszone langs de Kromme Rijn. Een samenspel van natuurlinten, zoals natuurvriendelijke oevers, en natuurgebiedjes (stapstenen). De bedoeling was dat de poel ging functioneren o.a. voor leefgebied en voorplanting van amfibieën. Door beschermers van padden zijn er van de weg geredde padden gebracht, en bewoners uit de omgeving brengen er soms groene kikkers. Maar inmiddels is de poel helemaal dichtgegroeid en en het water is niet meer waarneembaar.

De VNMW wg Groenberaad (Sonja Fris) heeft in het kader van de regeling Beleef en Bewonder een voucher aangevraagd om de poel te herstellen. Deze aanvraag is gehonoreerd waardoor wij € 1.000,- subsidie hiervoor ontvangen.

Het oorspronkelijke wateroppervlak was eigenlijk ook te klein.  De aanbeveling RAVON: ‘De afmetingen van een te graven poel worden door verschillende factoren bepaald. Bij het graven kan men het best uitgaan van een wateroppervlakte met een doorsnede van 20 – 30 m.’ Het zou mooi zijn als deze poel een wateroppervlakte water krijgt met een diameter 20 en ca. 1,5 m diepte met flauwe oevers. De uitkomende grond kan op een geschikte plek nabij de poel als een halve maanvormige bult  verwerkt worden. Het vergroten van de poel gebeurt in een volgende fase (waarschijnlijk 2022) waarin meerdere voor biodiversiteit kansrijke terreintjes in de gemeente aangepakt worden.

Om de poel te herstellen moest de begroeiing in het talud weggezaagd worden op een enkele struik na. Leden van de werkgroep landschapsbeheer hebben dat werk op 21 oktober 2021 uitgevoerd.

Het resultaat:       211028_poel

Na het herstel van de poel op het terrein bij de Prins Hendrikweg rond de dode arm van de Kromme Rijn zijn op 20 december 3 bomen en 220 struiken geplant. Om de biodiversiteit van dit natuurgebiedje te vergroten is de aanplant gericht op 3 doelen:

– meer landbiotoop en schuilgelegenheid voor amfibieën, reptielen, kleine zoogdieren etc.;

– meer sleedoornstruweel waar in de toekomst mogelijk de sleedoornpage vanuit het Langbroekerweteringgebied een plek vindt;

– meer randbeplanting van wisselende breedte ter vervanging van struiken die doodgegaan of weggemaaid zijn, en die meer schuilgelegenheid en voedsel (bloem, bes etc) biedt.

Het is een variatie aan inheemse bloeiende struiken: sleedoorn, gelderse roos, kardinaalsmuts, gele kormoelje, inheemse vogelkers, hazelaar, lijsterbes, vuilboom en een paar elzen. De 3 inheemse bomen (2 zoete kersen en 1 winterlinde) dienen als blikvangers.

poel

Energieavond 25 oktober 2021

De werkroep Groenberaad organiseerde voor leden en alle inwoners een informatieavond over grootschalige energieopwekking binnen onze gemeentegrenzen: wat betekent dat voor inwoners en onze woonomgeving. Niet om elkaar te overtuigen maar om informatie uit te wisselen en meningen te proeven.

Op maandag 25 oktober leverde dat een levendige discussie op in Calypso op de Markt. Er was een externe deskundige uitgenodigd, Gerben de Vries van de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU). Gerben vertegenwoordigt de natuurorganisaties aan de RES-tafels en houdt zich onder andere bezig met de gevolgen van de energietransitie voor landschap en natuur. Bij uitstek dus iemand die ons goed kan meenemen op deze thema’s die al onze leden ook erg belangrijk vinden.

Verkiezingen gemeenteraad maart 2022

Verschillende organisaties hebben wensenlijstjes opgesteld voor de politieke partijen om daarmee de verkiezingsprogramma’s beter te maken. Het Groenberaad heeft de leden van de vereniging naar hun mening gevraagd en daaruit is het bijgevoegde lijstje gekomen, dat naar alle huidige en mogelijk toekomstige partijen in de gemeenteraad is gestuurd. Suggesties verkiezingsprogramma’s 2022

Kleine windturbines (juni 2021)

Nadat het college door 184 zienswijzen het plan heeft aangepast zijn we nog niet tevreden. We schrijven een brief aan alle fracties van de politieke partijen (Brief fracties ) en we spreken in tijdens de voorbespreking op 23 juni (Inspreken voorbespreking).

De gemeente wil via het bestemmingplan kleine windturbines toestaan in het buitengebied en op bedrijventerreinen. Wij vinden dat hier goede voorwaarden bij moeten worden opgesteld en hebben in december 2020 een zienswijze ingediend op dit plan. Zienswijze kleine windturbines

Recreatie in de Lunenburgerwaard (oktober en december 2020)

De pitch is we op 8 december hielden voor de gemeenteraad is hier te vinden. Pitch Rivierfront

In de Lunenburgerwaard, de uiterwaard ten oosten van de stad, is veel recreatie. Er zijn nieuwe plannen en initiatieven in dit gebied. We maken ons zorgen of alle activiteiten en ontwikkelingen wel bijdragen aan de versterking of zelfs maar het behoud van de natuur in deze uiterwaard. We schreven op 26 oktober 2020 een notitie die we aan bestuurders, politiek en betrokken organisaties hebben gestuurd. Recreatie in de Lunenburgerwaard

Winkelcentrum de Heul (augustus 2020, december 2021)

Winkelcentrum de Heul gaat volledig op de schop. Er komt een grote supermarkt (Lidl) en er komen appartementen. Details van het plan staan op www.wijkvernieuwt.nl. Het Groenberaad heeft de plannen bekeken en meent dat het beter zou kunnen en moeten. Een brief daarover is naar het college en de gemeenteraad gestuurd. Brief de Heul

Het bestemmingplan wordt vlak voor kerst 2021 ter inzage gelegd, we dienen een zienswijze in met daarin onze bezwaren tegen dit plan. Zienswijze de Heul

Biovergister Cothen (april 2021)

In april sturen de 8 initiatiefnemers een ‘niets aan de hand’ brief naar de gemeenteraad om onrust en vragen over de biovergister te bezweren. Hoewel niet aan ons gericht schrijven we toch een reactie op die brief om daarmee enige nuance aan te brengen. Reactie op brief

Als in maart 2021, meer dan 6 jaar na de eerste vergunning, de biovergister nog steeds niet gebouwd is schrijven we een korte notitie of deze installatie nog wel gebouwd moet worden. De inzichten over nut en wenselijkheid zijn behoorlijk gekanteld. Voortschrijdend inzicht

De installatie geeft groen gas, maar kost ook veel energie, veel geld, veel transportbewegingen en depositie en afzet van ongewenste stoffen. Op 24 november 2019 publiceren we ons rapport, de laatste versie is hier te vinden. De biovergister in Cothen

De biovergister die in Cothen gebouwd gaat worden is een complexe installatie waar zaken rond de energietransitie, de mestproblematiek en het klimaatprobleem bij elkaar komen. Op 27 augustus 2018 sturen we een open brief, er verschijnen stukken in de pers. Brief mestvergister

Bosscherwaarden

Wat kunnen we leren (juni 2018) Wat kunnen we leren

De feiten (april 2017) De feiten

Standpunt (november 2015) Standpunt

Andere rapporten / publicaties

Bomen op de Markt (oktober 2017) Bomen op de Markt

Wonen in het groen (januari 2013) Wonen in het groen