4 maart Algemene Ledenvergadering

Voorne Putten Rozenburg 2 februari 2023

Het bestuur van IVN-afdeling Voorne-Putten-Rozenburg nodigt alle leden uit
tot het bijwonen van de jaarvergadering op zaterdag 4 maart 2023 in het
Bezoekerscentrum Tenellaplas Rockanje.

Aanvang: 9.30 uur; einde ongeveer 12.00 uur.

In het eerste gedeelte van de vergadering zullen de jaarstukken behandeld
worden. De statuten en het huishoudelijk reglement liggen ter inzage bij het
bestuur.

AGENDA:
1. Opening door de voorzitter.
2. Notulen jaarvergadering 5 maart 2022 (als bijlage bij deze mail)
3. Jaarverslag 2022, financieel verslag 2022, begroting 2023.
(als bijlage bij deze mail)
4. Verslag van de kascontrolecommissie.
Benoeming nieuw kascontrolecommissielid. Momenteel: Jos de Ruyter
en Wim van Vliet. Reserve is Hans Vermeulen.
5. Plannen voor dit jaar.
6. Natuurgidsenopleiding in 2025/2026.
7. Bestuursverkiezing:
Gezien de toename in activiteiten waar IVN VPR bij betrokken is, acht
het bestuur het nodig om een nieuw lid voor te dragen:
Wilma de Ruyter. Zij gaat zich vooral bezighouden met het regelen van
onze kinderactiviteiten.
8. Rondvraag
9. Afsluiting

PAUZE

Presentatie door Arie de Winter over ‘biologische groenteteelt
in de Voornse Duinen’

De vergaderstukken zijn per mail aan de leden van IVN afdeling Voorne-Putten Rozenburg toegestuurd.

Deel deze pagina