Over Noord-Kennemerland

IVN Noord Kennemerland (IVNNKL) is één van de 10 Noord-Hollandse afdelingen van IVN. Het begrip "Noord-Kennemerland" is niet precies afgegrensd, maar onze activiteiten vinden plaats in de Egmonden, Heiloo, Bergen en Bergen aan Zee, Alkmaar en Heerhugowaard.

We werken nauw samen met de KNNV-afdeling Alkmaar-Den Helder en met de Vogelwerkgroep Alkmaar.

Bezoekadres: Parkweg 2, Bergen aan Zee;
Telefoon: 06 55 96 89 81
Postadres: Vogelweg 155, 1826HL, Alkmaar
Kamer van Koophandel nr: 40635172;
Bankrekening: NL29 INGB 0001 6674 13;
RSIN nr: 815605948;
Rechtsvorm: Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid;
Datum oprichting: 1953;
Laatste statutenwijziging: 13-04-1993.

 

Organisatie IVN NKL

 
Bestuur

Voorzitter: Johan Eilering, 0657880486 voorzitter@ivnnkl.nl
Secretaris:Joke Pruis, 06 55 96 89 81 secretaris@ivnnkl.nl
Penningmeester: Jan van der Kaaij, 0655163533
penningmeester@ivnnkl.nl
Algemeen lid: Joop Bons, joop33bons@hotmail.com

 

De bestuurders zijn onbezoldigd.

Werkgroepen

IVN NKL heeft meer dan 250 leden, van wie er 113 de opleiding tot natuurgids hebben gevolgd. Een groot deel van de leden is actief als gids of als lid van één van de vele werkgroepen.

Voor de lijst van werkgroepen zie "werkgroepen" in het hoofdmenu. De publieksactiviteiten die zij organiseren,  zijn te vinden in het groene menu op deze pagina.

Vestigingen

IVN Noord-Kennemerland beschikt over twee natuurcentra waar veel van onze activiteiten plaatsvinden: Parnassia en De Schaapskooi. Parnassia is een karakteristiek houten gebouw, opgericht in 1914 als "duinmuseum". gebouw ParnassiaHet staat in een klein park midden in Bergen aan Zee. Het adres is: Parkweg 2, 1865 AJ Bergen aan Zee. Grenzend aan het gebouw is een heemtuin aangelegd. Veel van onze activiteiten worden van hier uit georganiseerd, maar het pand is normaal niet voor het publiek geopend.

De Schaapskooi staat dicht langs de weg van Bergen naar Bergen aan Zee. de schaapskooiDeze schaapskooi biedt onderdak aan een kudde die door begrazing bijdraagt aan het beheer van het omringende duingebied. Op zondagen is de schaapskooi geopend voor het publiek van 12:00 tot 16:00 uur. Men kan dan ook de schaapskudde bezoeken, bij de kooi of elders in het duin. Er zijn IVN-vrijwilligers aanwezig om informatie te geven over de natuur in de duinen. Vanuit de schaapskooi worden allerlei IVN-activiteiten georganiseerd, zie hiervoor de plaatselijke pers en www.schaapskooi-bergen.nl.

Doelstelling en beleid

IVN Noord-Kennemerland wil bijdragen aan een duurzame samenleving door mensen te betrekken bij natuur, milieu, landschap en leefomgeving. Door mensen te laten leren van de natuur en te laten ervaren dat natuur je leven verrijkt. Om dat te bereiken organiseren we publieksactiviteiten zoals excursies, evenementen, cursussen, tentoonstellingen en activiteiten rond landschapsbeheer en vogelbescherming. Ook verzorgen we binnen- en buitenactiviteiten voor scholen.

IVNNKL is als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) geregistreerd.

Zie voor meer uitgebreide informatie en voor een toekomstvisie het Beleidsplan en de Meerjarenvisie 2012-2017.

Uitgevoerde activiteiten 2015

Voor de activiteiten, die in 2015 hebben plaatsgevonden wordt verwezen naar een afzonderlijk verslag, dat op onze website is geplaatst (link, nog niet actief).

De schoolactiviteiten van IVN NKL vinden grotendeels buiten plaats. Over het boekjaar 2015 heeft IVN NKL aan meer dan 3.600 kinderen (lagere school leeftijd) les gegeven en excursies gegeven. Dit betroffen zowel uren tijdens reguliere lessen als buitenschoolse opvang, een vlinderdag, paddenstoelendag, waterdag etc. De themadagen worden georganiseerd in samenwerking met PWN en KNNV Alkmaar. Het aantal ouderen (boven lagere school leeftijd) kan als een afgeleide van het aantal kinderen worden benaderd.

Specifieke ouderen (verzorgingstehuizen) worden benaderd met de Natuurkoffer. Dit project is in 2015 opgezet en een aantal keren uitgevoerd.

Financieel Jaarverslag/verslag kascommissie

Voor het Financieel Jaarverslag en de daarbij behorende verklaring van de Kascommissie wordt verwezen naar de documenten jaarrekening 2016 en verklaring kascie over 2016