Huiszwaluwtillen in de Gemeente Dronten

 

Zwaluwcommotie

De afgelopen jaren heeft de huiszwaluw voor aardig wat commotie gezorgd in gemeente Dronten. In Biddinghuizen werden de aanwezige huiszwaluwkolonies bedreigd door renovatie van de huizen. Aan de vernieuwde huizen kon de huiszwaluw met geen mogelijkheid meer broeden en dat zou het einde betekenen voor deze wendbare zwart-witte muggenvanger in Biddinghuizen.

Eerste hulp bij …

In Biddinghuizen is, samen met Oost Flevoland Woondiensten eerste hulp geboden aan de huiszwaluw middels een nestkast. Dit werd een groot succes. In de nestkasten in Biddinghuizen worden volop nesten gebouwd en gebroed.

huiszwaluwtillen in de gemeente Dronten
Huiszwaluw bij nest

Woningnood

Maar niet alleen in Biddinghuizen speelt dit probleem! Op veel plaatsen kan de huiszwaluw niet meer terecht om een nest te bouwen terwijl Flevoland zonder meer kansrijk is voor deze bedreigde vogelsoort. In Flevoland is een groot voedselaanbod van muggen en voldoende klei aanwezig voor het bouwen van nesten. Maar… dan moet de zwaluw wel ergens kunnen bouwen!

De huiszwaluw staat op de Rode Lijst met de code GE. Dit staat voor “gevoelige soort” omdat in de laatste jaren de het aantal huiszwaluwen een afname vertoont. De moderne huizenbouw ontneemt de zwaluw broedgelegenheid. Gladde dakgoten en geïmpregneerde stenen geven geen houvast voor de modderbouwsels van de huiszwaluw. Dit probleem doet zich in heel Nederland voor; de huiszwaluw is van huis en haard verdreven.

Til zonder til

Maar er zijn meer mogelijkheden om de huiszwaluw te helpen aan een “woning”. De huiszwaluwtil is een goede oplossing gebleken om de zwaluwen van nestgelegenheid te voorzien.
De huiszwaluwtil is een duiventil alleen dan zonder til. Deze constructie van dakranden geeft de zwaluw de gelegenheid naar hartenlust te modderen en te kleien tegen deze “dakranden” en zo nestgelegenheid te bieden.

De Huiszwaluw

huiszwaluwtillen in de gemeente Dronten
Geel broedgebied, blauw overwinteringsgebied

De huiszwaluw is een zwart-wit gekleurde zwaluw. De rug en bovenkant van de vleugels zijn zwart, van onder licht gekleurd, bijna wit, een zwarte kopkap en het meest opvallend is de stuit, een witte vlek op de overgang tussen rug en staart.
In Nederland en Vlaanderen broedt deze vogel voornamelijk tegen gebouwen. Het is nog steeds een talrijke broedvogel en ook doortrekker. De vogel overwintert in Afrika, trekt weg van eind juli tot begin oktober en verschijnt weer in Nederland vanaf half april. Op de kaart hieronder zijn de broedgebieden in geel weergegeven en de overwinteringsgebieden in blauw.

In 1970 broedden er nog 450.000 huiszwaluwen in Nederland. SOVON schatte in 2007 het aantal tussen de 60.000 en 125.000 paar. Tussen 1970 en ca. 2004 daalde het aantal broedparen voortdurend. Daarom staat de huiszwaluw als “gevoelig” op de Nederlandse rode lijst. Sinds 2004 neemt het aantal broedparen weer enigszins toe.