Weidevogelwerkgroep

Ieder voorjaar zijn ze er weer. Kievit, grutto, tureluur, wulp en scholekster zijn de meest voorkomende soorten.

Onze weidevogels
Ook diverse eendensoorten, zoals wilde eend en slobeend, en kleine zangvogels zoals veldleeuwerik en graspieper, vinden in weilanden voedsel en brenger er hun jongen groot. Ook op bouwland broeden weidevogels, met name veel kieviten en scholeksters. Met hun fraaie baltsvluchten en kenmerkende geluiden vormen weidevogels in het voorjaar voor veel mensen een aantrekkelijk onderdeel van ons landschap. Ze horen daar net zo in thuis als koeien. Nederland is belangrijk voor weidevogels. Van alle grutto’s in Noord-West Europa broedt circa 80% in ons land.

De problemen
In de eerste helft van deze eeuw ging het goed met weidevogels. Door het gebruik van meer (kunst)mest kwam er meer voedsel beschikbaar (vooral regenwormen) en nam het aantal weidevogels toe.
Maar vanaf de jaren 60 raakten ze in de problemen.
Eerst kwam dat vooral door peilverlagingen en daarmee samenhangend een intensiever graslandgebruik.
De laatste jaren ondervinden weidevogels vooral problemen door vroeg en massaal maaien en sinds 1994 door emissiearme mestaanwending. Daarnaast loopt er meer vee dan vroeger.
Ook op bouwland is het grondgebruik intensiever geworden. Hierdoor lopen tegenwoordig meer legsels meer risico om te sneuvelen dan vroeger.

Bescherming
Bescherming van weidevogels gebeurt in reservaten en beheersgebieden onder andere door weinig vee te weiden en laat te maaien. Het grootste deel van de weidevogels broedt echter op gewoon boerenland. Daar loopt meer vee en de boeren maaien meestal vroeg. Toch hoeven ook die nesten niet verloren te gaan.
Als ze zijn opgezocht en gemarkeerd met een merkstok, kan de boer ze zien liggen en kan hij er met zijn werkzaamheden omheen gaan, ook op bouwland.
Als er vee wordt geweid, kan een nestbeschermer vertrappen van de eieren voorkomen. Agrariërs hebben in het voorjaar echter weinig tijd om zelf nesten te zoeken. Vrijwilligers kunnen agrariërs in die periode dan goed helpen, met name bij het opzoeken en markeren van nesten.

Doe mee!
De IVN-werkgroep Weidevogelbeheer zoekt vrijwilligers en agrariërs die mee willen doen aan weidevogelbescherming.
Door mee te gaan met een ervaren vrijwilliger leert u de vogels kennen en hun nesten te vinden.
Dat is fascinerend.
Weidevogelbescherming vindt plaats vanaf eind maart tot half juni.
Bij een wekelijks bezoek kost het u circa 4 à 5 uur voor 20 hectare gras- of bouwland.
Een redelijke conditie en een goede motivatie zijn van belang om deze hobby met plezier vol te kunnen houden.

Contact & info: weidevogels@ivn-westfriesland.nl