Algemene informatie

IVN afdeling Walcheren is een vereniging van vrijwilligers die streeft naar meer natuur(beleving) en een betere kwaliteit van het milieu op het mooie Walcheren gelegen binnen de provincie Zeeland. Dit hopen we te bereiken door gerichte natuur- en milieu educatieve activiteiten waarvoor goed opgeleide natuurgidsen worden ingezet.

Onze leden ontvangen 4 maal per jaar het landelijke IVN magazine “Mens en Natuur” en daarnaast ook het eigen ledenblad “Op de Hoogte”. De kosten voor het lidmaatschap bedragen €25,00 per persoon, huisgenoten betalen €12,00.

Ook lid worden? Klik in het menu op “Lid worden?”, vul uw gegevens in en klik op Indienen. Of meld u aan bij de penningmeester of secretaris van de afdeling. Hun e-mail adressen zijn te vinden in het menu onder “Organisatie”.

Rondleidingen

IVN-gidsen verzorgen regelmatig rondleidingen:

Daarnaast verzorgen natuurgidsen van IVN Walcheren rondleidingen in een aantal gebieden van Staatsbosbeheer:

GROEPSEXCURSIES OP AANVRAAG (bedrijfsuitje, feestje, verjaardag) Klik voor de mogelijkheden in het menu op “Excursies-op-aanvraag”.

Algemeen coordinator is Heleen Mols, e-mail: activiteiten@ivnwalcheren.nl.

De natuurgidsen van IVN Walcheren

Een Natuurgidsenopleiding duurt 1½ jaar en bestaat uit theorieavonden, excursies, een lesweekend van 2 dagen en ministages. Het gaat om ca 30 theorieavonden en ca 12 excursies van een dagdeel op zaterdagen. Bij goed gevolg kan een landelijk erkend gidsendiploma behaald worden.

Aanstellingsbeleid van IVN Walcheren

In de natuurgidsenopleiding wordt een les gewijd aan de brochure ‘In veilige handen’. Daarbij wordt aandacht besteed aan de gedragscode en de ondertekening daarvan en wat te doen als er overschrijdend gedrag wordt waargenomen of vermoed. Er bestaat de verplichting  dit te melden ofwel bij de vertrouwenspersoon van de afdeling ofwel bij de landelijke vertrouwenscommissie.

De gehele brochure ‘In Veilige Handen’ met daarin de procedure hoe te handelen kun je ook vinden op de website van het IVN, www.ivn.nl.

Aangezien de natuurgidsenopleiding ongeveer anderhalf jaar in beslag neemt mag van het begeleidingsteam verwacht worden dat zij de toekomstige gidsen ook bekijken op eventueel  risicovol gedrag en daarover rapporteren bij het bestuur en/of de vertrouwenspersoon.

Tevens  wordt het aanvragen van een verklaring omtrent gedrag (VOG) verplicht. Als dat kosten met zich meebrengt dan komen deze ten laste van de vereniging.

Mochten er medewerkers op een andere manier dan via de natuurgidsenopleiding binnenkomen dan is een persoonlijk gesprek met dezelfde aandachtpunten aangewezen.

Gedragscode IVN Walcheren

Het bestuur IVN Walcheren heeft de gedragscode opgesteld voor begeleiders van kinderen en kwetsbare ouderen voornamelijk, maar de ondertekening is verplicht voor alle toekomstige gidsen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en niet tegen de gedragscode in zult handelen.

1.       De begeleider/vrijwilliger zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen iedere persoon zich veilig en gerespecteerd voelt.

2.       De begeleider onthoudt zich ervan personen  te bejegenen op een wijze die hen in hun waardigheid aantast.

3.       De begeleider dringt niet verder door in het privéleven van de betreffende personen dan functioneel noodzakelijk is. De begeleider ontvangt geen personen thuis.

4.       De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksueel gedrag ten opzichte van de personen. Seksuele handelingen, contacten en relaties tussen begeleider en kinderen, kwetsbare ouderen zijn onder geen beding geoorloofd.

5.       De begeleider mag de persoon niet op zodanige wijze aanraken dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren kan worden.

6.       De begeleider heeft de plicht de personen naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de jeugd of de kwetsbare ouderen is betrokken wordt nageleefd.

7.       Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel gedrag is men VERPLICHT hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen persoon.

8.       In gevallen waarin de gedragscode niet voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen is het de verantwoordelijkheid van de begeleider  in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig in contact te treden met de werkgroepcoördinator of de vertrouwenspersoon van de afdeling.

Vertrouwenspersoon

Het bestuur van IVN Walcheren heeft als vertrouwenspersoon aangewezen:

Arjen Faasse vertrouwenspersoon@ivnwalcheren.nl

Op basis van ons ‘In Veilige Handen’-beleid hebben we in 2023 een landelijke vertrouwenscommissie geworven, bestaande uit Marij Urlings, Annemarie Prins Cilon en Leon Smet. Zij zijn per 1 januari 2024 officieel in functie en bereikbaar via vertrouwenscommissie@ivn.nl.