Strandbroeders Maasvlakte

Vogelwerkgroep KNNV Voorne

Project   Strandbroeders   2020

Jan Alewijn Dijkhuizen, Henk Walbroek

Rust en ruimte voor strandbroeders

Rustige stranden zijn er nauwelijks nog in Nederland. Vogelsoorten die van oudsher op het strand broeden, zoals strandplevier en dwergstern, hebben te lijden onder verstoring door recreatie. Hun nesten mislukken of de vogels komen helemaal niet meer tot broeden. Gelukkig worden op steeds meer plekken delen van het strand afgezet met palen en touw. Om zulke strandafzettingen te doen slagen zijn toezicht en goede voorlichting essentieel. Op verschillende locaties zijn daarom vrijwilligers actief om strandbroeders hun rust en ruimte terug te geven. Naast de onmisbare communicatie met strandbezoekers verzamelen zij ook waardevolle informatie over broedsucces, verstoringsbronnen en mogelijke predatoren.

Samen met

Vogelbescherming, Natuurmonumenten, Zuid-Hollands Landschap, Delta milieu

                                                                                                                        Foto: Ad  ‘t Hart

Inleiding

Op meerdere plekken in Nederland worden al jaren delen van stranden afgesloten ten behoeve van broedende vogels. In 2018 is vogelbescherming Nederland een project gestart om samen met natuurorganisaties, gemeentes en vooral lokale vogelwerkgroepen kansrijke broedgebieden te beschermen. Ook de vogelwerkroep van de KNNV Voorne helpt hier aan mee. In 2019 is samen met Natuurmonumenten een deel van de Groene Punt afgesloten en met leden van de vogelwerkgroep voorlichting gegeven en de vogels zijn gemonitord. De locaties Westplaat en Slufter liggen binnen in het natura 2000 gebied met een toegangsbeperkingsbesluit, hier is vooral ingezet op monitoring door leden van de vogelwerkgroep en handhaving door de Boa’s van het Zuid-Hollands Landschap.

 

In het voorjaar van 2020 is het gebied op de Groene Punt opnieuw als broedgebied ingericht. De vogels in het afgesloten gebied van de Westplaat en de Slufter werden vanaf het vroege voorjaar geteld.  

                                                                                                   Kaart locaties Voorne en Maasvlakte 2020

Dit is een klein overzicht  van de waarnemingen en resultaten van dit project per gebied : Groene Punt, Strand van Oostvoorne , Westplaat , Slufter, MV2 .

In het begin van het seizoen zijn alle instanties die op het strand rijden ingelicht over dit project .

 

Groene Punt en Strand van Oostvoorne:

Voor de Groene Punt is een aantal nieuwe vrijwilligers gevonden, Jan Snoeij heeft nu steun van Judith en Johan. Han Meerman heeft hen dit voorjaar wegwijs gemaakt.

Han Meerman leidt Judith, Johan en Jan naar de strandlocatie Groene Punt,                foto Jan Snoeij

 

Begin Maart is de afzetting geplaatst op de Groene Punt, tijdens het seizoen zijn een aantal vernielingen en verstoringen door badgasten en motoren geconstateerd.

5/4     : eerste paar BB gezien

11/4   : tussen paal 9.0 en 9.2 3 paar SPL

13/4   : Tussen paal 7.2 en7.4 2 paar SPL foeragerend

19/4   : 3 paar BB gezien 2 paar SPL paringsgedrag paal 9.0

29/4   : parende SPL bij Paal 9.20 en paal 7.0

3/5     : Bij paal 9.3 en 10.0 foeragerende BB en SPL

17/5   : 3 paar BB en paar scholekster

18/5   : Paal 8.0 paar SPL met 2 juveniele

29/5   : gezien Mark Hoekstein tussen paal 7.5 en 8.0 3 paar SPL met juveniele

31/5   : Paal 7.6 paar SPL en 2 juveniele

 3/6    : Paal 10.9 2 paar BB alarmerend

14/6   : alleen 2 paar scholekster geen BB en SPL gezien

  5/7   : Na de storm geen waarnemingen meer

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto’s:

Han Meerman

Slufter en Westplaat

10/3   : de afzetting op de slufter hersteld en borden bij geplaatst.

5/4     : 2 paar baltsende BB

26/4   : 2 paar BB 2 nesten met 4 eieren 

9/5     : 1 paar BB op Westplaat.

14/5   : 1 paar met 4 juveniele BB  1 paar BB met 3 juveniele , 1 paar op nest

16/5   : 34 DS druk baltsend op de Slufter

29/5   : Mark: 2 nest BB 1 paar met 2 pullen 16 DS nesten

30/5  : 8 territoria DS en 1 paar BB 4 eieren

14/6   : 3 juveniele DS en 3 juveniele BB Slufter

Henk plaatst extra borden op markering Slufter,                                                            foto Jan Alewijn

 

Maasvlakte 2

Het strand van de Maasvlakte werd in het vroege voorjaar van 2020 afgezocht maar er werden geen baltsende vogels waargenomen. Het leek erop dat er net als in voorgaande jaren geen strandbroedvogels op het strand van Maasvlakte 2 zouden broeden.

De stranden werden begin maart door maatregelen van de overheid i.v.m. corona afgesloten. Achteraf bleek dit gunstig voor de vogels .

 

In die periode hebben zich op de punt van Maasvlakte 2 een kolonie Dwergsterns en een aantal Bontbekplevieren gevestigd. We zijn op 1 juni daarover getipt met het verzoek of we de mogelijkheid hadden om dat deel van het strand af te zetten.

Enkele leden van de vogelwerkgroep staken de koppen bij elkaar en de volgende dag is het gebied in samenwerking met een vertegenwoordiger van Vogelbescherming afgezet met palen, infoborden, draad en rood-wit lint.

Diezelfde dag is Rijkswaterstaat op de hoogte gesteld van deze ingreep, uiteraard hebben we onze excuses aangeboden voor deze gang van zaken maar pas in de loop van de dag wisten we wie verantwoordelijk was voor dit strand. We dachten in eerste instantie aan gemeente Rotterdam en/of het Havenbedrijf.

 

 

Foto: Marije Vogelbescherming

Foto: Jan Alewijn Dijkhuizen

 

Ingemeten afzetting geplot in google earth beeld.

 

Ervaringen van leden van de KNNV vogelwerkgroep:

Het is een groot gebied maar de afzetting werd gerespecteerd door badgasten die daar aanwezig waren.

Er kwamen ook vele vragen van het hoe en waarom en d.m.v.  infoborden en persoonlijke gesprekken van de vrijwilligers werd het duidelijk gemaakt .

Het lint was niet ideaal en werd later vervangen door touw wat veel beter bleek.

De kolonie breidde zich uit tot ongeveer 40 territoria Dwergstern en 4/6 territoria Bontbekplevier.

In het weekend van 5/6 juli werd de kolonie getroffen door een storm en springtij en door deze samenloop van omstandigheden zijn er een hoop nesten verloren gegaan. Een paar dagen na de storm waren de Dwergsterns weg maar we vermoeden dat een groot deel van de jongen al groot genoeg waren om het gebied te verlaten. De Bontbekplevieren waren na de storm nog aanwezig .

Later zagen we behoorlijk wat juveniele Bontbekplevieren die de weersomstandigheden wel getrotseerd hadden .

De vrijwilligers kunnen terug kijken op een mooi, druk seizoen en we kijken uit naar de komende jaren hoe alles zich ontwikkelt.

Jonge dwergsterns foto: Ad ‘t Hart

 

Waarnemingen Maasvlakte 2:

2/6     : 10 paar DS en 1 paar BB

7/6     : controle afzetting 1 nest DS 3 eieren en 10 territoria

11/6   : 9 nesten geteld DS

17/6   : 24 territoria DS en 3 territoria BB

25/6   : rondom 30 territoria DS

02/7   : 33 territoria DS 5 territoria met pullen verschillend juveniele zien lopen

             Aan de zuidkant van de afzetting ook 5 territoria DS en 3 Territoria met            BB

5/7     : DS 15 juveniele liepen in de afzetting gezien tijdens de storm

6/7     : Groot aantal nesten weggespoeld door storm en springtij paar DS                        aanwezig en 4 paar BB met juveniele vogels


 

 

 

 

Controle markering en aanvulling bebording, foto Jan Alewijn Dijkhuizen

10/7   : Na controle geen nesten meer van DS veel weggespoeld

12/7   : 4 paar BB en 7 juveniele

15/7   : 5 paar BB en 14 juveniele vogels

23/7   : 19 juveniele vogels geteld 6 koppels BB

7/8     : de markering op de punt van MV2 is weggehaald.

Team MV2: Ad, Jan Alewijn, Peter en Henk, opruimen van de locatie

 

Het Project op Voorne en de Maasvlakte gaat in samenwerking met :  Vogelbescherming Nederland, Zuid-Hollands Landschap, Natuurmonumenten, Delta Milieu en Vogelwerkgroep KNNV Voorne.

Deelnemers:

Coordinatie:                        Henk Walbroek             (tevens actief in team Strand, Slufter en MV 2)

Team Groene Punt:           Jan Snoeij

                                               Judith Dekkers

                                               Johan Stanneveld

Team Strand:                      Ad ’t Hart

Team MV 2:                        Ad ’t Hart

                                               Peter Moree

                                               Jan Alewijn Dijkhuizen               

 

Contactpersoon Henk Walbroek: h.walbroek@upcmail.nl