Uilenwerkgroep IVN Voerendaal

Doel

In Nederland leven zes soorten uilen: de bosuil, de ransuil, de velduil, de oehoe, de kerkuil en de steenuil. Het merendeel van deze soorten staat op de Rode Lijst. Dit geeft al aan dat het zeldzame en kwetsbare vogels zijn, die extra aandacht en bescherming nodig hebben. De kerkuil en de steenuil zijn vaak te vinden in de menselijke omgeving. Zij geven de voorkeur aan het kleinschalig agrarisch cultuurlandschap. Het doel van de uilenwerkgroep is het helpen beschermen van deze twee uilensoorten.

Hoe

We willen mensen enthousiast maken voor deze fascinerende nachtvogels door het geven van informatie over de aanwezigheid en de leefwijze van uilen:

  • Door het beschermen en verbeteren van hun leefomgeving.
  • Door te zorgen voor voldoende broedgelegenheid.
  • Door het verzamelen van gegevens over het aantal uilen, hun broedresultaat en prooidieren.

Wie zijn wij

Wij zijn een groep enthousiaste vrijwilligers die sinds 2009 actief is bij het beschermen van de kerkuil en de steenuil. We zijn begonnen met de aanwezige nestkasten in kaart te brengen, te controleren en zo nodig te vernieuwen. Ook hebben we op geschikte locaties nieuwe nestkasten geplaatst. Op diverse plaatsen binnen onze gemeente broeden kerkuil en steenuil nu succesvol. Door middel van territoriaonderzoek naar steenuilen, brengen we hun leefgebied in kaart.

Werkzaamheden

  • We benaderen gericht mensen die in het buitengebied wonen om nestkasten te plaatsen.
  • We onderhouden goede contacten met de mensen waar nestkasten hangen.
  • We verrichten onderhoud en reparaties aan nestkasten en maken nieuwe nestkasten.
  • We controleren jaarlijks op de aanwezigheid van kerk- en steenuilen en houden de broedresultaten bij. Deze gegevens worden geregistreerd bij SOVON vogelonderzoek Nederland
  • We voeren onderzoek uit naar de territoria van steenuilen.

Wij zijn aangesloten bij de landelijke Stichting Kerkuilenwerkgroep Nederland en Steenuilenoverleg Nederland (STONE).

Meedoen

Heb je ook belangstelling voor uilen of wil je meer weten?
Bel voor inlichtingen met Albert van den Dries 045-5753594 / 0644046739

Of e-mail naar a.vd.dries@gmail.com

Meer informatie

Meer informatie over uilen vindt u ook bij:

    jaarverslag 2021