ANBI

IVN Stein is opgericht in 1973 en officieel erkend en geregistreerd als een goed doel met een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling).

ANBI's genieten belastingvoordeel en datzelfde geldt voor hun donateurs en voor mensen die een schenking doen. Giften aan ANBI's zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen in de inkomstenbelasting.

Statutaire naam: IVN, vereniging voor Natuur- en Milieueducatie, Afdeling Stein

Verkorte naam: IVN Stein

Kamer van Koophandel nummer: 40189818

RSIN-nummer (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer): 816466257

Postadres: Steinerbos 2A, 6171 AL, Stein

Bankrekening: NL40 RABO 0149 2054 14 


Website: http://www.ivn.nl/afdeling/stein

E-mail: infoIVNStein@gmail.com

Bestuurssamenstelling per 1 januari 2018

Theo Verheijen voorzitter, Riet Vrancken, Hanna van de Havert, secretaris,   en Ivo Welzen bestuurslid

Beloningsbeleid
De vereniging kent geen bezoldigde werknemers en bestaat uitsluitend uit vrijwilligers. Bestuurders en medewerkers van werkgroepen ontvangen geen vacatiegeld, alleen een vergoeding voor directe kosten.

Doelstelling en beleidsplan
De vereniging is opgebouwd uit een aantal werkgroepen, die relatief autonoom te werk gaan op het gebied van natuureducatie en -bescherming van natuur en landschap. Het bestuur ziet er op toe dat alle activiteiten in overeenstemming zijn met de doelstellingen zoals vastgelegd in de statuten.
Er wordt niet actief aan fondsenwerving gedaan onder particulieren. Voor specifieke projecten worden subsidies aangevraagd bij geselecteerde fondsen en organisaties. Het vermogen wordt vrijwel volledig besteed aan de doelstellingen zoals vermeld in de statuten.

       JAARVERSLAG IVN STEIN 2017

Algemeen

In het jaar 2017 zijn bestuur en medewerkers volop bezig geweest in en om het gebouw aan de Boschhook. In het gebouw, dat nu al weer 12 jaar in gebruik is, werd dit jaar een aantal zaken gemoderniseerd/vervangen waarbij steeds verduurzamen het uitgangspunt is geweest. Daarnaast heeft IVN Stein in het afgelopen jaar weer een aantal leuke evenementen georganiseerd om zoveel mogelijk mensen naar De Boschhook te trekken om onze prachtige heemtuin onder de aandacht te brengen.

Bestuur

Het bestuur werd dit jaar gevormd door Riet Vrancken, penningmeester, Hanna van der Avert, secretaris, John Leclaire en Theo Verheijen. Het voorzitterschap was door het vertrek van Math Smeets vacant, en is bij toerbeurt door de bestuursleden ingevuld. Eind september heeft Theo de voorzittershamer, in afwachting van zijn officiële benoeming tijdens de ALV in 2018, ad interim overgenomen. Vanaf die datum is ook Ivo Welzen als aspirant bestuurslid bij de vergaderingen aanwezig geweest. Het bestuur komt maandelijks bijeen. In 2017 is er 2x een bijeenkomst belegd met de medewerkers om de lopende zaken en plannen te bespreken. Het bestuur neemt tevens deel aan de regionale en districtsvergaderingen van IVN.

Contact gemeente Stein

Twee maal per jaar is er een regulier groen-overleg met de wethouder over aanplant, bomenkap en groenonderhoud in de gemeente Stein. Tijdens deze overleggen zijn ook de plannen m.b.t. de renovatie van de roeivijver besproken, alsmede de herinrichting van de Veedrift en het onderhoud van het Heidekamppark. Het verwijderen van de omheining rondom het Steinerbos is eveneens onderwerp van gesprek geweest.
Ook bij het Project Cultureel Erfgoed en Toerisme is IVN Stein aanwezig om met andere verenigingen te overleggen hoe in een gezamenlijke aanpak Stein aantrekkelijker gemaakt kan worden en ook om de samenwerking tussen de verenigingen te verstevigen.

Educatie

Ook in 2017 werd de cursus Tuinreservaten weer gegeven door Riet Vrancken waaraan een enthousiaste groep van 8 personen heeft deelgenomen. Men kreeg uitleg hoe je met eenvoudige middelen je tuin, van groot tot klein, aantrekkelijk kunt maken voor vogels en insecten, maar waar je ook zelf veel plezier aan kunt beleven.

Activiteiten
Wandelingen
Iedere derde woensdag van de maand verzorgt het wandelteam van IVN Stein een aantrekkelijke wandeling van ong. 16 km lengte, de ene maand vlak terrein, de andere maand wat heuvelachtiger. Gemiddeld 20 personen nemen aan deze wandelingen deel. Alleen in juni is de wandeling vanwege de hitte afgelast. Wij danken Servé Janssen, Jan Salden en Toine Hermans voor hun inzet om deze wandelingen uit te zetten.

Daarnaast worden er jaarlijks 4 regiowandelingen georganiseerd door de zeven IVN’s in de Westelijke Mijnstreek. IVN Elsloo en IVN Stein organiseren bij toerbeurt een mooie wandeling, dit keer in het kasteelpark van Elsloo.

Scharrelkids
Iedere tweede woensdagmiddag van de maand wordt o.l.v. John Leclaire, Riet Vrancken, José Lemmens, Tiny Janssen en onder begeleiding van (groot)ouders een groep kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar op een speelse wijze bekend gemaakt met de natuur in al zijn vormen. Dit jaar is er o.a. naar bevers gezocht in het kasteelpark van Elsloo, zijn de Maasoevers schoongemaakt van zwerfafval, en is een bijenhotel in elkaar getimmerd. In oktober werd afscheid genomen van John Leclaire.

Boomfeestdag
Op woensdag 21 maart vond weer de jaarlijkse boomfeestdag plaats. Basisscholen De Maaskei en Kerensheide waren hierbij betrokken voor het planten en verzorgen van de bomen en het terrein.

Samenwerking met andere verenigingen
Paddenstoelen Studiegroep Limburg
De PSL was al langer op zoek naar een geschikt onderkomen voor hun onderzoekswerk. In goed overleg is besloten onze educatieruimte daarvoor ter beschikking te stellen. IVN Stein en de PSL zien in deze samenwerking goede mogelijkheden om elkaar aan te vullen en te versterken in de aandacht voor de natuur.

Stichting Erfgoed Stein/Museum voor Grafcultuur
De SES benut 4 pagina’s van het clubblad De Euleteul voor hun artikelen over allerlei onderwerpen aangaande het cultureel erfgoed van Stein en nu, na de opening van het gerenoveerde museum op 26 augustus jl., met name over de grafcultuur.

Stichting Egelopvang Stein
Deze jonge Stichting heeft in mei één van de eerste egels in de heemtuin van IVN Stein uitgezet om weer te kunnen wennen na een periode van revalidatie.

In memoriam
Begin dit jaar heeft IVN Stein afscheid moeten nemen van 2 van haar ereleden en medewerkers van het eerste uur: René Brouns en Sjef Plum. René was betrokken bij de oprichting van IVN Stein en een vraagbaak voor alles wat de natuur aangaat;  Sjef Plum heeft sinds 1987 de vereniging in vele functies gediend. Wij zullen hun deskundigheid en betrokkenheid node moeten missen.

Beheer en onderhoud
Dit jaar heeft in het teken gestaan van het verder verduurzamen van ons clubgebouw. De verlichting en de verwarming zijn in dit kader te noemen. Mede dank zij de deskundige inbreng van Ivo Welzen is een begin gemaakt met de verduurzaming van de elektravoorziening in het IVN gebouw verduurzaamd.
In verband met gepland schilderonderhoud in 2018 in de middenruimte zijn door Math Smeets en Ger Berendsen muurplaten aangebracht.
De stenen vloer van het gereedschapshok is zodanig uitgegraven dat ook wat langere mensen zonder gevaar voor hoofdletsel deze ruimte nu kunnen betreden. Dit was een niet geringe klus die met veel enthousiasme en kracht is uitgevoerd door Jan Salden, Sjaak Savelkoul en Nico Hendrix.
Over de plaats waar de kolentender het beste tot zijn recht zou komen, kon iedereen zijn/haar voorkeur uitbrengen. Aangezien de stemmen staakten (11:11) heeft het bestuur besloten dat de tender links van de hoofdingang zijn definitieve plek zou krijgen. Ook deze zware klus is met veel inzet door Hub Muris en Jan Salden volbracht.
Helaas hebben wij dit jaar te maken gehad met inbraak, met als gevolg schade aan ruiten. Gelukkig zijn geen voorwerpen ontvreemd.

Bijzondere activiteiten
De opening van het seizoen in mei stond in het teken van plantenruil, in samenwerking met Velt Zuid Limburg. Vele bezoekers konden wij verwelkomen.

Ook de Fuchsiavereniging ‘t Belleke was weer present met hun stekkendag, altijd een kleurrijk evenement.
Op 21 mei vond het concert plaats van het Steinder Mannenkoor met de Dirgelländer Muzikanten, een evenement dat ong. 200 bezoekers trok, die onder goede weers-omstandigheden konden genieten van prachtige klanken.
In juli bracht basisschool De Poolster weer een bezoek aan de Boschhook om o.l.v. John Leclaire alles te weten te komen over kriebelbeestjes.

Op 2 juli heeft Elly Bouts, onze vlinderexpert, de inloopzondag benut om de vlindercollectie onder de aandacht te brengen.
Ook in juli vond in de heemtuin de fuchsiatentoonstelling plaats van de Vereniging van Fuchsia en Kuipplanten Liefhebbers, waarbij een groot aantal bijzondere soorten fuchsia’s en kuipplanten konden worden getoond.
Op 13 augustus werd er weer de traditionele kroetwusj vervaardigd die vervolgens door pastoor Schwillens werd gezegend, een evenement dat door ruim 60 bezoekers werd bijgewoond.

Op 21 augustus hebben alle vaste medewerkers een uitstapje gemaakt naar de Abdij Lilbosch. Een gids gaf uitleg over de levenswijze van de Cisterciënzer broeders en de ontstaansgeschiedenis van de abdij. Behalve aan de abdij wordt ook een bezoek gebracht aan de boerderij en aan het houden en de buitenloop van het bekende Livar-varken. Na een heerlijke lunch werd nog een wandeling gemaakt in en om Echt o.l.v. een gids.

26 augustus vond De Nacht van de Vleermuis plaats, dit keer bij het Kasteelbos in Stein.
In september heeft onze imker Wim Smeets op de inloopzondag een lezing gegeven over zijn passie: bijen en honing.
De laatste inloopzondag van het seizoen stond in het teken van de paddenstoel. John Leclaire gaf een interessant inleiding die werd gevolgd door een wandelzoektocht naar padddenstoelen in het Steinerbos. Tot slot kregen de bezoekers een heerlijke kop paddenstoelensoep.

PR
De Euleteul
Ons verenigingsblad verschijnt 4x per jaar, nu geheel in kleur, en daar hebben we veel positieve reacties op gekregen.

Website en facebook
De website wordt beheerd door Theo Verheijen en hij zorgt ervoor dat het laatste nieuws vermeld wordt. Het blijft – evenals facebook – een noodzakelijk medium om leden en donateurs snel op de hoogte te kunnen brengen van onze evenementen.
Nieuwsbrief
Bij bijzondere evenementen houden we onze leden en donateurs via een Nieuwsbrief op de hoogte. Dit vereist wel het hebben van een e-mailadres, en dat is nog niet bij alle leden het geval, helaas.

Ledenadministratie
Per 31 december 2017 had IVN Stein 155 leden, waarvan 5 ereleden en 13 huisgenootleden. Er zijn 53 donateurs, en 21 adverteerders in De Euleteul.

 

Het bestuur dankt alle medewerkers, leden en donateurs voor hun inzet en steun in 2017.

 

 

Overzicht boekhouding per 31-12-2017

Inkomsten

Contributies                                     4.499,00

Financiële bijdragen                       2.794,41

Gemeentelijke vergoedingen       5.890,00

Rente                                                   273,93

Activiteiten                                      2.100,85

Verkoop                                              434,65

Advertenties                                   1.134,00

Vergoedingen en teruggaven      1.662,86

Totaal Inkomsten                         18.789,70

  

Uitgaven

Afdrachten                                                 2.025,24

Lidmaatschappen                                          62,00

Vaste lasten                                               3.757,22

Activiteiten                                                    666,17

Educatie                                                        515,83

Euleteul                                                      2.136,28

Heemtuin                                                      689,67

NEC                                                                813,93

Huishouding                                                 528,89

Bestuurskosten                                         1.666,60

Vrijwilligers                                                 1.339,46

Subtotaal uitgaven                                  14.201,29

Groot onderhoud                                      1.721,67

Totaal uitgaven                                        15.922,96

Saldo                                                                               2.866,74