ANBI

IVN Stein is opgericht in 1973 en officieel erkend en geregistreerd als een goed doel met een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling).

ANBI's genieten belastingvoordeel en datzelfde geldt voor hun donateurs en voor mensen die een schenking doen. Giften aan ANBI's zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen in de inkomstenbelasting.

Statutaire naam: IVN, vereniging voor Natuur- en Milieueducatie, Afdeling Stein

Verkorte naam: IVN Stein

Kamer van Koophandel nummer: 40189818

RSIN-nummer (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer): 816466257

Postadres: Steinerbos 2A, 6171 AL, Stein

Bankrekening: NL40 RABO 0149 2054 14 


Website: http://www.ivn.nl/afdeling/stein

E-mail: infoIVNStein@gmail.com

Bestuurssamenstelling per 1 januari 2019

Theo Verheijen voorzitter, Riet Vrancken, Hanna van de Havert, secretaris,   en Ivo Welzen bestuurslid

Beloningsbeleid
De vereniging kent geen bezoldigde werknemers en bestaat uitsluitend uit vrijwilligers. Bestuurders en medewerkers van werkgroepen ontvangen geen vacatiegeld, alleen een vergoeding voor directe kosten.

Doelstelling en beleidsplan
De vereniging is opgebouwd uit een aantal werkgroepen, die relatief autonoom te werk gaan op het gebied van natuureducatie en -bescherming van natuur en landschap. Het bestuur ziet er op toe dat alle activiteiten in overeenstemming zijn met de doelstellingen zoals vastgelegd in de statuten.
Er wordt niet actief aan fondsenwerving gedaan onder particulieren. Voor specifieke projecten worden subsidies aangevraagd bij geselecteerde fondsen en organisaties. Het vermogen wordt vrijwel volledig besteed aan de doelstellingen zoals vermeld in de statuten.

   

JAARVERLAG IVN STEIN 2018

 

Algemeen
In het afgelopen jaar is de heemtuin van IVN Stein weer een aantal keren het middelpunt van activiteiten geweest: bij de Doe-dag in maart, de opening van het tuinseizoen, het openlucht concert van het Steinder Mannenkoor, Slootjesdag, en de opening van het nieuwe onderkomen van de Stichting Egelopvang Stein.

Bestuur
In 2018 werd het bestuur gevormd door Theo Verheijen, voorzitter, Riet Vrancken, penningmeester, Hanna van der Avert, secretaris en Ivo Welzen als algemeen bestuurslid. Het bestuur is 1x per maand bij elkaar gekomen. In het voor- en in het najaar is er een medewerkersoverleg belegd om de plannen ten aanzien van de tuininrichting en werkzaamheden in en rond het gebouw met elkaar te bespreken en ideeën uit te wisselen.
Het bestuur neemt ook deel aan de regio- en districtsvergaderingen van IVN. 

Contact gemeente Stein
In het afgelopen jaar is er veel contact geweest met de gemeente Stein en dat had alles te maken met de ingrijpende restauratie van de roeivijver. De eerste 4 maanden van het jaar waren modderig en rommelig, en niet alles liep misschien volgens plan, maar in retrospectief kan gesteld worden dat deze restauratie goed is verlopen. In nauw overleg met en medewerking van de gemeente en de aannemer kon een grote populatie zwanenmosselen worden behouden voor de roeivijver. Het wachten is op het inplanten van de begroeiing langs de kanten, en het terugplaatsen van vissen in de vijver, waarna ook de mosselen weer in hun natuurlijke habitat kunnen worden overgebracht.
Daarnaast hebben IVN Stein en de betrokken wethouders van de gemeente 2x per haar regulier overleg waarin o.m. de herinrichting van de Veedrift is besproken, de inrichting van de Poort van Stein, de herinrichting van ’t Brook en ontwikkelen van plannen rondom de groene ring van Stein. 

 

Educatie
In 2018 is wederom de cursus Tuinreservaten gegeven, dit keer in samenwerking met IVN Spau-
Beek. Een enthousiaste groep van 15 mensen heeft deze cursus gevolgd. 

Activiteiten
Wandelingen
Ook dit jaar wist het wandelteam van IVN Stein weer een boeiend wandelprogramma te bieden op de 3dewoensdag van de maand. Er is een goede afwisseling tussen de zwaarte van het parcours, de wandelingen zijn gemiddeld 15 km lang en worden door een trouwe groep van ong. 20 personen bezocht. In augustus moest de wandeling vervallen i.v.m de hitte. Dank aan Servi Janssen, Toine Hermans en Jan Salden voor de tijd en inzet om deze wandeltochten uit te zetten.
Ook de 4 regio-wandelingen, georganiseerd door IVN’s uit de Westelijke Mijnstreek, mogen zich verheugen in een groot aantal bezoekers. Dit jaar wandelden wij in Stein rondom het kasteelpark waarna wij eindigden in het Museum voor Grafcultuur, alwaar een boeiende rondleiding kon worden gevolgd.
Boomfeestdag

Op woensdag 13 maart is BS de Maaskei uit Stein o.l.v. onze IVN-medewerkers aan de slag gegaan om een perceel grond langs de Stadhouderslaan te beplanten met 200 jonge bomen. In Nattenhoven werd snoeiwerk verricht door BS De Avonturijn, in samenwerking ook met IKL.

Bodemdiertjes
Op 21 oktober waren onze IVN gidsen present om de kinderen naar bodemdiertjes te laten zoeken in onze heemtuin. Mede dankzij het prachtige weer, én de open dag van de Stichting Egelopvang, was het een groot succes. 

Samenwerking met andere verenigingen
Stichting Egelopvang Stein
De Egelopvang Stein is inmiddels een bekend begrip in Stein e.o. geworden en zij hebben dit jaar hard gewerkt om een goed onderkomen voor de zieke en zwakke egels te creëren op ons IVN terrein. Op 21 oktober was de opening en ruim 500 mensen brachten een bezoek aan de Egelopvang. IVN Stein heeft haar faciliteiten beschikbaar gesteld om deze dag een groot succes te laten zijn. Wij zijn blij met de samenwerking en zien de aanwezigheid van de Egelopvang als een waardevolle aanvulling aan de doelstelling van IVN.
Stichting Erfgoed Stein
De goede samenwerking met deze Stichting blijkt uit het feit dat we elkaar weten te vinden en aan te vullen als het om het behoud van het erfgoed van Stein gaat. IVN Stein ziet de bijdragen van de SES in ons clubblad De Euleteul dan ook als een verrijking. 
Paddenstoelen Studiegroep Limburg
Ook de samenwerking met de PSL verloopt uitermate plezierig en de evaluatie in het begin van 2018 leidde dan ook naar een continuering van deze samenwerking.

Beheer en onderhoud
In het afgelopen jaar is aan het verduurzamen van ons verenigingsgebouw een verder vervolg gegeven. De verlichting is geheel vervangen door LED-verlichting, en in samenhang met de zonnepanelen kon dit jaar verder worden bezuinigd op energie door installatie van zuiniger verwarmingselementen. Mede dankzij de deskundigheid en de niet geringe inzet van Ivo Welzen is dit alles gerealiseerd.
De restauratie van de roeivijver had ook gevolgen voor de omheining van ons terrein en het afsluiten daarvan. Ook daaraan zijn heel veel manuren besteed. Wij danken onze medewerkers voor hun inzet en energie daarbij.

Er heeft een inventarisatie plaatsgevonden van de bomen in onze tuin, hetgeen heeft geleid tot het kappen van een ziek exemplaar en het snoeien van een aantal andere bomen. 

Bijzondere activiteiten
In maart organiseerde IVN Stein een doe-dag bestemd voor leden en buitenstaanders om in gezamenlijkheid de tuin klaar te maken voor het nieuwe seizoen. Het was prachtig weer en een groot aantal enthousiaste mensen heeft deze gelegenheid benut om lekker buiten aan de slag te zijn en ook nog geïnformeerd te worden over de aanwezige planten en hun betekenis.|
In april vond de opening van het tuinseizoen plaats, waarbij met name de kinderen waren uitgenodigd om door middel van het kabouterpad en het klauwe pad van alles te weten te komen over de natuur. 
In mei was IVN Stein aanwezig op het MeifeStein, in samenwerking met Velt, voor de plantenruildag. Fuchsiavereniging ’t Belleke was ook weer aanwezig voor hun jaarlijkse stekkendag, een kleurrijk evenement.
Eind mei stond het Steiner Mannen Koor weer op het podium met een prachtig concert. De weergoden waren ons gunstig gezind: een uur ná het concert begon het te regenen.
In juni waren er twee activiteiten:

een zeer interessante lezing over vlinders door onze vlinderdeskundige Elly Bouts én
een jeugdactiviteit: Slootjesdag. Gewapend met schepnetjes heeft een 20-tal kinderen in de vijvers van IVN Stein gezocht naar de bewoners van deze vijvers. Vervolgens werd met loepjes en zoekkaarten geprobeerd uit te zoeken wat voor diertjes het waren. 

Medio augustus is er weer volop kroetwusj gemaakt, o.l.v. van De Bèsjen van Stein en de IVN-medewerkers. Diaken Sietzema heeft de kroetwusj gezegend en het was een bijzondere sfeervolle activiteit. Deze traditie houdt IVN Stein graag in ere.
Dit jaar zijn we met onze medewerkers niet op pad gegaan, maar is er een gezellige BBQ georganiseerd in onze heemtuin die zeer in de smaak viel bij medewerkers én hun partners. Dankzij de uitstekende BBQ-vaardigheden van Jo van de Schoor en Maarten Welzen heeft het ons allemaal zéér gesmaakt.
Eind augustus vond de Nacht van de Vleermuis plaats: tegen de schemering is een groep enthousiaste spotters in het Steinerbos op  pad gegaan, om onder de deskundige leiding van René Janssen en gewapend met bat-detectoren de vleermuizen op te sporen.
In oktober werd er voor de jeugd weer een activiteit georganiseerd: bodemdiertjes zoeken. Vanaf 11.00 uur stonden de poorten open, omdat ook de Stichting Egelopvang open huis hield. Heel veel kinderen hebben deelgenomen aan deze activiteit.
Helaas kon de paddenstoelenwandeling vanwege de droogte geen doorgang vinden: er waren te weinig paddenstoelen. 

 

En tot slot hebben we op 3 november het tuinseizoen afgesloten in het kader van de nationale Natuurwerkdag: met leden en niet-leden hebben we de tuin klaar gemaakt voor de winter: snoeien, bladeren verzamelen en verspreiden in de tuin etc. Afsluitend was er een heerlijke kop eigengemaakte pompoensoep en een broodje.

 

PR
De Euleteul
Het aantal edities van de Euleteul is van 4 naar 3 x per jaar teruggebracht, alles in kleur. Wij krijgen veel positieve reacties op de inhoud en de vormgeving van ons blad. Dank aan de redactie en allen die een bijdrage hebben geleverd.
Website en facebook
Het laatste nieuws en onze activiteiten worden verspreid via de website en facebook, een snelle en goedkope manier van PR. Daarnaast maken wij ook dankbaar gebruik van de kabelkrant van de LOS om onze activiteiten onder de aandacht te brengen, alsmede de activiteitensite van de gemeente Stein en het lokale huis-aan-huis-blad.
Nieuwsbrief
Leden die over een email-adres beschikken informeren wij via dit medium om onze activiteiten onder de aandacht te brengen.

Ledenadministratie
Op 31 december 2018 telde IVN Stein 159 leden, waaronder 5 ereleden, 14 huisgenootleden en 36 donateurs.

Privacy
De aangescherpte Europese regelgeving die eind mei 2018 van kracht werd heeft de nodige aandacht gekregen. Ook IVN Stein heeft zich serieus gebogen over hoe om te gaan met persoonlijke gegevens die leden ons hebben gegeven toen men lid/donateur werd van onze vereniging. 100% veiligheid is niet te garanderen, wij hebben in ieder geval getracht deze veiligheid zo goed mogelijk te waarborgen. Het Privacy Statement, zoals dit nu is opgenomen in het Huishoudelijk Reglement, geeft hier duidelijkheid over. Dit statement zal ook op de website worden gepubliceerd. ( zie onder Lidmaatschap)

Wij danken onze medewerkers, leden en donateurs voor hun bijdrage en betrokkenheid, in welke vorm dan ook, aan IVN Stein. Zonder dit alles kan een vereniging niet bestaan.

 

Overzicht boekhouding per 31-12-2018

Inkomsten   

Contributies                             € 3.652,00  

Financiële bijdragen                €    130,55  

Gemeentelijke vergoedingen € 5.974,00  

Rente                                          €      96,49  

Activiteiten                                 €   801,75  

Verkoop                                      €   387,00  

Euleteul inkomsten                   €   913,50  

Vergoedingen en teruggaves € 1.075,22  

Totaal Inkomsten                                                         €13.030,51  

   

Uitgaven   

Afdrachten                                  €2.164,30 

Lidmaatschappen                      €     92,00 

Vaste lasten                                € 2.729,57 

Activiteiten                                  €    612,75 

Educatie                                       €     43,10 

Euleteul                                        € 1.484,25 

Heemtuin                                     €    716,49 

NEC                                               €    735,85 

Huishouding                                €    516,61 

Bestuurskosten                            €   948,05 

Vrijwilligers                                  € 1.104,35 

Subtotaal uitgaven                                                      €11.147,32 

Groot onderhoud                       €  4.863,82 

Totaal uitgaven                                                              €16.011,14 

Saldo                                                                               €  -2.980,63