ANBI

IVN Stein is opgericht in 1973 en officieel erkend en geregistreerd als een goed doel met een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling).

ANBI's genieten belastingvoordeel en datzelfde geldt voor hun donateurs en voor mensen die een schenking doen. Giften aan ANBI's zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen in de inkomstenbelasting.

Statutaire naam: IVN, vereniging voor Natuur- en Milieueducatie, Afdeling Stein

Verkorte naam: IVN Stein

Kamer van Koophandel nummer: 40189818

RSIN-nummer (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer): 816466257

Postadres: Steinerbos 2A, 6171 AL, Stein

Bankrekening: NL40 RABO 0149 2054 14 


Website: http://www.ivn.nl/afdeling/stein

E-mail: infoIVNStein@gmail.com

Bestuurssamenstelling per 1 januari 2022

Riet Vrancken (penningmeester), Jeanine Busing (secretaris) en Ivo Welzen (waarnemend voorzitter)

Beloningsbeleid
De vereniging kent geen bezoldigde werknemers en bestaat uitsluitend uit vrijwilligers. Bestuurders en medewerkers van werkgroepen ontvangen geen vacatiegeld, alleen een vergoeding voor directe kosten.

Doelstelling en beleidsplan
De vereniging is opgebouwd uit een aantal werkgroepen, die relatief autonoom te werk gaan op het gebied van natuureducatie en -bescherming van natuur en landschap. Het bestuur ziet er op toe dat alle activiteiten in overeenstemming zijn met de doelstellingen zoals vastgelegd in de statuten.
Er wordt niet actief aan fondsenwerving gedaan onder particulieren. Voor specifieke projecten worden subsidies aangevraagd bij geselecteerde fondsen en organisaties. Het vermogen wordt vrijwel volledig besteed aan de doelstellingen zoals vermeld in de statuten.


                         Jaarverslag IVN Stein 2021
                                                            

Algemeen
In het jaar 2021 zijn bestuur en medewerkers, ondanks Corona, weer werkzaam geweest in en rond het NEC en onze Heemtuin. In het gebouw werden dit jaar enkele werkzaamheden verricht.
Oók in de tuin en rondom het NEC gebouw is men weer druk bezig geweest ( zie hiervoor Werkzaamheden in de tuin én Beheer en onderhoud in dit jaarverslag).
Daarnaast heeft IVN Stein tóch geprobeerd om, gezien de omstandigheden, de leden en donateurs op de hoogte te houden van de gang van zaken middels de nieuwsbrief “de Euleteul”.

Bestuur
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 29 juni 2021 trad voorzitter Theo Verheijen af.
Aangezien we nog steeds te maken hadden met beperkingen (1 ½  meter afstand) vanwege Corona vond de Algemene ledenvergadering  plaats in de grote zaal van het Multi Functioneel Centrum
“De Graus” Heerstraat Centrum 38 te Stein, op 29 juni 2021 van 19.30 uur tot 21.00 uur.

Het bestuur wordt momenteel gevormd door Ivo Welzen( waarnemend voorzitter) ,
Riet Vrancken ( penningmeester), en Jeanine Busing ( secretaris).
Een nieuwe voorzitter is tot op heden nog niet gevonden.
Het bestuur kwam dit jaar vrijwel elke maand bijeen.  
Bovendien bezocht het bestuur dit jaar de kwartaal vergaderingen van IVN Regio- Westelijke Mijnstreek. De Regio vergadering van december werd digitaal gehouden.
Het verslag van de Algemene ledenvergadering van 29 juni 2021 is terug te vinden in de nieuwsbrief van juli 2021.

Contact gemeente Stein
* Het regulier groenoverleg met de betrokken wethouders over de buitengebieden heeft dit jaar 1 keer digitaal plaatsgevonden op 6 december.
   Verdere contacten met de gemeente verliepen via de mail of telefonisch.
* Er is overleg met wethouder Gina van Mulken geweest over de renovatie van de grote trap in onze Heemtuin.

Educatie

  • In 2021 heeft IVN - Regio Westelijke Mijnstreek de Natuurgidsen opleiding afgesloten met
  • 11 gediplomeerde natuurgidsen.
  •  De natuurgidsen in spé studeerden af door een natuurwerkdag op 21 november te organiseren in de heemtuin van IVN Munstergeleen. Dit verliep soepeler dan de rest van de opleiding.
  • De fysieke diploma-uitreiking is verschoven naar 23 april 2022.
  • Op zaterdag 9 oktober en maandag 18 oktober hebben 18 deelnemers een workshop composteren gevolgd bij IVN Stein.

Deze workshop werd georganiseerd door Velt Zuid-Limburg en gegeven door Wim Cornelis, lesgever van V(ereniging) E(cologisch) L(even) en T(uinieren).
Het werd een leerzame workshop waar de aanwezige deelnemers veel van hebben opgestoken en waar IVN Stein een nieuwe compostmeester aan over hield.

Wandelingen
* Iedere derde woensdag van de maand verzorgde het wandelteam van IVN Stein een aantrekkelijke Natuur-en Cultuurwandeling. Vanwege Corona konden er een aantal wandelingen niet doorgaan. De wandelingen vanaf  juli gingen wél door, hiervan is verslag gedaan in de nieuwsbrieven vanaf bovenstaande maand.

Samenwerking met andere verenigingen
* Stichting Egelopvang Stein.
Doordat de egelopvang naar Born verhuisde  bleven alleen de buitenverblijven voor egels, die zich kunnen voorbereiden naar terugkeer in de natuur, in onze Heemtuin gehandhaafd.
Vrijwilligers van de egelopvang waren aanwezig tijdens enkele IVN activiteiten en gaven informatie, over de egelopvang, aan belangstellende bezoekers.
* Paddenstoelen Studiewerkgroep Limburg (PSL).
   De samenwerking met de PSL blijft goed.
* Stichting Erfgoed Stein.
   Er werd op 5 september een dia presentatie en een wandeling georganiseerd (zie het activiteitenoverzicht)

Werkzaamheden in de tuin
Dit jaar werden diverse werkzaamheden in de tuin afgerond.
* de grond in de plantenbakken werd door John Leclaire aangevuld
* de grote takkenril werd verplaatst en heringericht
* een dode lijsterbes werd gerooid
* de composthoop werd heringericht en omgeschept.

Beheer en onderhoud
Dit jaar werden er diverse reparaties en vernieuwingen doorgevoerd en afgerond.
* de jaloezieën in de educatie ruimte werden vervangen
* enkele borden en bewegwijzeringsplaatjes in het Heidekamppark  werden vervangen/aangevuld
* de balustrade rond de vijver werd vervangen
* de beschadigde elektriciteitskabels (muizen) op het plafond in het NEC werden vernieuwd
* beeldend kunstenaar Frans  van Straaten heeft de “Drie Muzen” gerestaureerd.
   Op 28 september werd dit kunstwerk feestelijk geopend.  

Dank aan de groep enthousiaste medewerkers die al deze werkzaamheden gerealiseerd heeft.

Activiteiten
Onderstaande activiteiten zijn dit jaar niet doorgegaan:
* 5 april opening tuinseizoen
* 6 november Natuurwerkdag
* 17 november Boomfeestdag

Onderstaande activiteiten konden wél doorgaan, vanwege een versoepeling van de Coronamaatregelen:
* 29 mei NL –Doet
   De weergoden waren ons op deze zonnige lentedag gunstig gestemd. Een aantal enthousiaste medewerkers, onder leiding van Hub Muris en Ivo Welzen, hebben een groot gedeelte van de balustrade rond de vijver vervangen. Een dode lijsterbes werd gerooid en diverse bakken en perken
kregen een heuse schoonmaakbeurt.
 * 13 juni Slootjesdag
Slootjesdag werd dit jaar een coronaproef kinderfeest waarbij de organisatie alles in het werk stelde om deze leuke activiteit te realiseren. We mochten circa 100 ouders, grootouders enkinderen verwelkomen.  
 Als “kers op de taart” mochten wij ons verblijden met een artikel in dagblad ”De Limburger”
* 11 juli Bodemdiertjes
Kinderen en ouders kwamen naar onze heemtuin op zoek naar bodemdiertjes. Na de zoektocht werden de kinderen geholpen door de medewerkers van IVN om uit te zoeken, welke diertjes zij gevonden hadden. De aanwezigen waren allen zeer geinteresseerd en keerden na afloop huiswaarts gewapend met een mooie zoekkaart om daar zélf aan de slag te gaan in de zoektocht naar bodemdiertjes.
* 15 augustus Kroedwusj
De weergoden waren ons goed gezind en het werd een druk bezochte en gezellige middag.
 Onder het genot van een kopje koffie en met veel enthousiasme werden de nodige Kroedwusjengemaakt. De Besjen van Stein waren ook dit jaar weer aanwezig en hielpen de aanwezigen bij het maken van deze Kroedwusj, welke ter plekke gezegend werd door onze pastoor Schwillens.
* 27 augustus Nacht van de vleermuis met wandeling. 
We konden 22 geïnteresseerde deelnemers verwelkomen.
Opvallend was het aantal nieuwe deelnemers. Oók het aantal kinderen was meer dan gewoonlijk.
Vooraf gaande aan de wandeling gaf René Janssen een interessante lezing.
Zodra het donkerder werd startte de wandeling bij de Kasteelruïne in Stein.
Dit jaar waren er helaas weinig watervleermuizen te spotten.
* 5 september gezamenlijke activiteit met de Stichting Erfgoed Stein.
   Er werd een dia presentatie en een  wandeling georganiseerd.
   Er hadden zich 24 geïnteresseerden aangemeld voor de dia presentatie, 18 personen waren aanwezig. Voor de wandeling kwamen echter maar 6 wandelaars opdagen.
* 18 september Ultra Loop (bevrijdingsloop)
Met een jaar uitstel was het dan zover de bevrijdingsloop Bastogne- Stein.
De aankomst van deze duurloop vond plaats in onze Heemtuin waar de fakkeloverdracht, eenkranslegging en toespraken van onze burgmeester Leurs, de locoburgemeester van Bastogne en een oorlogsveteraan gehouden werden. Het was een bijzondere en ingetogen ceremonie.
* Bomenfestival 26 september
   Het prachtige Bomenpad in onze Heemtuin was het decor voor deze mooie speurtocht.
   Wij mochten 45 deelnemers, kinderen met hun (groot) ouders verwelkomen.
Door allerlei vragen over de aanwezige bomen leerden de kinderen spelenderwijs leuke weetjes over bomen. Er werd genoten van de mooie verhalen onder het bladerdak van een prachtige beuk.
Voor de knutselaars was er ook aandacht met al het moois dat bomen te bieden hebben.

   Het weer zat ons mee én we mochten bovendien ook een aantal bezoekers welkomen die onze Heemtuin kwamen bezichtigen.
* 9 oktober en 18 oktober workshop composteren
 Deze leerzame workshop werd door 18 deelnemers bezocht.
* 24 oktober Paddenstoelenwandeling
Onder leiding van de gidsen Finy en Reimund Salzmann, vertrokken 14 geïnteresseerden vanuit het Natuur Educatie Centrum van IVN voor een zonnige paddenstoelenwandeling door het Steinerbos.
De 2 uur durende wandeling leverde een heleboel ah’s en oh’s op van vooral de aanwezige kinderen op. Uiteindelijk konden de gidsen van de Paddenstoelen Studiegroep Limburg een dertigtal verschillende paddenstoelen onderscheiden.
Het werd een bijzondere en educatieve paddenstoelenwandeling

PR
Nieuwsbrief
In 2021 hebben wij wederom maandelijks onze nieuwsbrief ”De Euleteul” uitgebracht waarin wij onze leden en donateurs op de hoogte hielden van de bijzonderheden en nieuwtjes van IVN Stein.
Nieuwsbrief “de Euleteul” wordt opgesteld door Jeanine Busing.
Website, facebook en PR
Website en facebook worden beheerd door het Riet Vrancken.
Deze media zijn óók noodzakelijk om  leden en donateurs en geïnteresseerden snel op de hoogte te kunnen stellen van onze activiteiten/evenementen.
Daarnaast maken wij dankbaar gebruik van de kabelkrant BieOs, de Uittips van Dagblad de Limburger en weekkrant de VIA om onze activiteiten onder de aandacht te brengen.

Ledenadministratie
Op 31 december 2021 telde IVN Stein 143 leden en 21 donateurs.

Het bestuur bedankt medewerkers, leden en donateurs voor hun bijdrage en betrokkenheid, in welke vorm dan ook, aan IVN Stein.
Zonder uw hulp en inzet kan onze vereniging niet bestaan.

                                             Jaarrekening IVN Stein 2021

            
Inkomsten:

          
Contributies                                                                      3.582,00         euro
Financiële bijdragen                                                        1.049,38         euro
Gemeentelijke vergoedingen                                         4.750,00        euro
Rente                                                                                         6,48         euro
Activiteiten                                                                            500,05        euro  
Verkoop                                                                                 289,50        euro 
Vergoedingen en teruggaves                                             931,18        euro 
Totaal Inkomsten                                                              11.108,59        euro 
            
Uitgaven:            

Afdrachten                                                                         2.046,60       euro
Lidmaatschappen                                                                  68,00       euro
Vaste lasten                                                                       2.695,11       euro
Activiteiten                                                                              25,40       euro
Educatie                                                                                 280,45      euro
Heemtuin                                                                               381,84      euro
NEC                                                                                         212,15      euro
Huishouding                                                                         433,56      euro
Bestuurskosten                                                                    813,61      euro
Vrijwilligers                                                                            958,08     euro
Subtotaal uitgaven                                                              7.914,80     euro


Groot onderhoud                                                              1.785,39     euro
Totaal uitgaven                                                                    9.700,19     euro


Saldo                                                                                   1.408,40    euro