ANBI

IVN Stein is opgericht in 1973 en officieel erkend en geregistreerd als een goed doel met een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling).

ANBI's genieten belastingvoordeel en datzelfde geldt voor hun donateurs en voor mensen die een schenking doen. Giften aan ANBI's zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen in de inkomstenbelasting.

Statutaire naam: IVN, vereniging voor Natuur- en Milieueducatie, Afdeling Stein

Verkorte naam: IVN Stein

Kamer van Koophandel nummer: 40189818

RSIN-nummer (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer): 816466257

Postadres: Steinerbos 2A, 6171 AL, Stein

Bankrekening: NL40 RABO 0149 2054 14 


Website: http://www.ivn.nl/afdeling/stein

E-mail: infoIVNStein@gmail.com

Bestuurssamenstelling per 1 januari 2021

Theo Verheijen (voorzitter), Riet Vrancken (penningmeester), Jeanine Busing (secretaris) en Ivo Welzen (bestuurslid)

Beloningsbeleid
De vereniging kent geen bezoldigde werknemers en bestaat uitsluitend uit vrijwilligers. Bestuurders en medewerkers van werkgroepen ontvangen geen vacatiegeld, alleen een vergoeding voor directe kosten.

Doelstelling en beleidsplan
De vereniging is opgebouwd uit een aantal werkgroepen, die relatief autonoom te werk gaan op het gebied van natuureducatie en -bescherming van natuur en landschap. Het bestuur ziet er op toe dat alle activiteiten in overeenstemming zijn met de doelstellingen zoals vastgelegd in de statuten.
Er wordt niet actief aan fondsenwerving gedaan onder particulieren. Voor specifieke projecten worden subsidies aangevraagd bij geselecteerde fondsen en organisaties. Het vermogen wordt vrijwel volledig besteed aan de doelstellingen zoals vermeld in de statuten.

Jaarverslag IVN Stein 2020.

Algemeen
In het jaar 2020 zijn bestuur en medewerkers ondanks Corona toch nog werkzaam geweest in en rond het NEC en onze heemtuin. In het gebouw werden dit jaar enkele werkzaamheden verricht.
Zo heeft John Leclaire de muren van de educatieruimte een schilderbeurt gegeven en heeft
Ivo Welzen de lichtschakelaars in de toiletten vervangen.
Oók in de tuin en rondom het NEC gebouw werden, door een aantal ijverige medewerkers, diverse werkzaamheden verricht ( zie hiervoor Beheer en onderhoud in dit jaarverslag).
Daarnaast heeft IVN Stein tóch geprobeerd om, gezien de omstandigheden, de leden en donateurs op de hoogte te houden van de gang van zaken.

Bestuur
Op 1 januari 2020 werd het bestuur gevormd door Theo Verheijen ( voorzitter), Riet Vrancken
( penningmeester), Ivo Welzen ( algemeen bestuurslid) en Jeanine Busing ( secretaris).
Het bestuur kwam dit jaar vrijwel elke maand bijeen.  
Bovendien bezocht het bestuur dit jaar 2 keer de Regionale vergaderingen van IVN- Westelijke Mijnstreek. De Regio vergaderingen van maart en december werden afgelast.
Het verslag van de Algemene ledenvergadering 2020 kun je terugvinden in de nieuwsbrief van februari  2020.

Contact gemeente Stein
* Het regulier groenoverleg  met de betrokken wethouders over de buitengebieden heeft dit jaar 1 keer plaatsgevonden. Verdere contacten met de gemeente verliepen via de mail of telefonisch.
* De gemeente heeft, op verzoek van IVN, de toegangsweg naar het NEC nogmaals geëgaliseerd.

Educatie
In 2020 heeft IVN - Regio Westelijke Mijnstreek  een start gemaakt met de Natuurgidsen opleiding.
Deze Natuurgidsen opleiding heeft door de Coronacrisis vertraging opgelopen.
Inmiddels is de opleiding weer begonnen en zal als einddatum niet juni 2021 maar december 2021 hebben.

Wandelingen
* Iedere derde woensdag van de maand verzorgde het wandelteam van IVN Stein een
   aantrekkelijke Natuur-en Cultuurwandeling. Vanwege Corona konden er een aantal   wandelingen niet doorgaan. Alleen de wandelingen van januari, februari, augustus en september zijn doorgegaan, hiervan is verslag gedaan in de nieuwsbrieven van bovenstaande maanden.
*De vier geplande Regiowandelingen konden eveneens niet doorgaan.

Samenwerking met andere verenigingen
* Stichting Egelopvang Stein.
   De contacten met de Stichting Egelopvang verliepen goed.
De egelopvang is naar Born verhuisd en heeft het egelresort in onze heemtuin (buitenverblijven voor egels die zich kunnen voorbereiden naar terugkeer in de natuur) gehandhaafd.
* Paddenstoelen Studiewerkgroep Limburg (PLS).
   De samenwerking met de PSL verliep goed.

Beheer en onderhoud
Dit jaar werden er diverse reparaties en vernieuwingen in de tuin doorgevoerd.
Bovendien werd er een veegmachine aangeschaft én nieuw tuingereedschap ter vervanging
van het oude.
Onderstaande werkzaamheden zijn dit jaar afgerond:
 - de tuintafels werden opgeknapt
 - de fundering en de houten palen van de nectarkroeg werden vernieuwd
 - het hek rond de vlindertuin werd vervangen
 - het afdak boven de buiten werktafel werd vervangen
Dank aan de groep enthousiaste medewerkers die al deze werkzaamheden gerealiseerd heeft.

Activiteiten
Onderstaande activiteiten zijn vanwege Corona niet doorgegaan:
* 18 maart Boomfeestdag
* 28 maart IVN Doe-dag
* 5 april opening tuinseizoen
* 5 mei Ultraloop (75 jaar bevrijding)
* 14 juni Slootjesdag
* 18-19 juli Fuchsia show, Klimmen
* 2 augustus Kroetwusj
* 18 oktober Paddenstoelenwandeling
* 7 november Natuurwerkdag

Onderstaande activiteiten konden wél doorgaan, vanwege een versoepeling van de Coronamaatregelen:
* 28 augustus Nacht van de vleermuis met wandeling.  
   Vleermuisspecialist René Janssen en Heleentje de Brouwer gaven eerst informatie over
   vleermuizen en zodra het donkerder werd startte de wandeling door het Steinerbos.
   Tijdens deze wandeling gaf René interessante informatie en kon je vragen stellen.
* 22 september medewerkers uitstapje naar Thanda ecologisch centrum in Thull.
  
Onze medewerkers werden, in deze bijzondere samentuin, door enthousiaste vrijwilligers  
   van Thanda rondgeleid waarin mensen ecologisch tuinieren in de breedste zin van het woord.
   Het werd een interessant en educatief uitstapje.

* 6 september Fête de la Nature met als thema “Bodemdiertjes”.
   Kinderen en ouders kwamen naar onze heemtuin “de Boschhook” op zoek naar  
   bodemdiertjes.
Die vonden ze op allerlei verstopplekjes in de tuin of in de bosgordel, onder
   boomstammetjes, in de bladerhopen óf gewoon in de grond.
   Na de zoektocht werden de kinderen geholpen door de medewerkers van IVN om uit te zoeken,  welke diertjes zij gevonden hadden. Natuurlijk werden alle gevangen diertjes weer netjes teruggezet in de natuur.
De aanwezigen waren allen zeer geinteresseerd en keerden na afloop huiswaarts gewapend met een mooie zoekkaart om daar zélf aan de slag te gaan in de zoektocht naar bodemdiertjes.


PR
Nieuwsbrief
In 2020 hebben wij vrijwel elke maand onze nieuwsbrief ”De Euleteul” uitgebracht waarin wij onze leden en donateurs op de hoogte hielden van de bijzonderheden en nieuwtjes van IVN Stein.
Website, facebook en PR.
Website en facebook worden beheerd door het bestuur. Deze media zijn óók noodzakelijk om onze leden en donateurs snel op de hoogte te kunnen brengen van onze activiteiten/evenementen.
Daarnaast maken wij dankbaar gebruik van de kabelkrant van Bie-Os, de Uittips van Dagblad de Limburger en weekkrant de VIA om onze activiteiten onder de aandacht te brengen.

Ledenadministratie
Op 31 december 2020 telde IVN Stein 146 leden en 25 donateurs.

Het bestuur bedankt medewerkers, leden en donateurs voor hun bijdrage en betrokkenheid, in welke vorm dan ook, aan IVN Stein.
Zonder uw hulp en inzet kan onze vereniging niet bestaan.

 

Jaarrekening 2020

   
     

Inkomsten

   

Contributies

€ 3.909,00

 

Financiële bijdragen

€ 1.103,44

 

Gemeentelijke vergoedingen

€ 4.750,00

 

Rente

€ 6,25

 

Activiteiten

€ 200,00

 

Verkoop

€ 543,80

 

Vergoedingen en teruggaves

€ 2.004,63

 

Totaal Inkomsten

 

€ 12.517,12

     

Uitgaven

   

Afdrachten

€ 2.533,90

 

Lidmaatschappen

€ 65,00

 

Vaste lasten

€ 3.299,90

 

Activiteiten

€ 102,54

 

Educatie

€ 0,00

 

Heemtuin

€ 511,18

 

NEC

€ 901,49

 

Huishouding

€ 339,90

 

Bestuurskosten

€ 738,90

 

Vrijwilligers

€ 1.014,95

 

Subtotaal uitgaven

 

€ 9.507,76

Groot onderhoud

 

€ 2.120,05

Totaal uitgaven

 

€ 11.627,81

Saldo 

 

€ 889,31