ANBI

IVN Stein is opgericht in 1973 en officieel erkend en geregistreerd als een goed doel met een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling).

ANBI's genieten belastingvoordeel en datzelfde geldt voor hun donateurs en voor mensen die een schenking doen. Giften aan ANBI's zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen in de inkomstenbelasting.

Statutaire naam: IVN, vereniging voor Natuur- en Milieueducatie, Afdeling Stein

Verkorte naam: IVN Stein

Kamer van Koophandel nummer: 40189818

RSIN-nummer (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer): 816466257

Postadres: Steinerbos 2A, 6171 AL, Stein

Bankrekening: NL40 RABO 0149 2054 14 


Website: http://www.ivn.nl/afdeling/stein

E-mail: infoIVNStein@gmail.com

Bestuurssamenstelling per 1 januari 2018

Theo Verheijen Interim voorzitter, Riet Vrancken, Hanna van de Havert, secretaris, John Leclaire bestuurslid en Ivo Welzen asp. bestuurslid

Beloningsbeleid
De vereniging kent geen bezoldigde werknemers en bestaat uitsluitend uit vrijwilligers. Bestuurders en medewerkers van werkgroepen ontvangen geen vacatiegeld, alleen een vergoeding voor directe kosten.

Doelstelling en beleidsplan
De vereniging is opgebouwd uit een aantal werkgroepen, die relatief autonoom te werk gaan op het gebied van natuureducatie en -bescherming van natuur en landschap. Het bestuur ziet er op toe dat alle activiteiten in overeenstemming zijn met de doelstellingen zoals vastgelegd in de statuten.
Er wordt niet actief aan fondsenwerving gedaan onder particulieren. Voor specifieke projecten worden subsidies aangevraagd bij geselecteerde fondsen en organisaties. Het vermogen wordt vrijwel volledig besteed aan de doelstellingen zoals vermeld in de statuten.

JAARVERSLAG IVN 2016

Algemeen

Ook nu kunnen we weer terugkijken op een actief jaar. Veel heeft in het teken gestaan van renoveren en aanpassingen in de tuin en het gebouw van IVN Stein. Daarnaast heeft IVN Stein een aantal bijzondere evenementen mogen (mede)organiseren, die veel mensen naar de Boschhook heeft getrokken.

Bestuur

Het bestuur werd afgelopen jaar gevormd door Theo Verheijen, interim voorzitter, voorzitter, Riet Vrancken, penningmeester, Hanna van der Avert, secretaris,  John Leclaire en Ivo Welzen asp. bestuurslid. Maandelijks komt het bestuur bijeen. Dit jaar heeft er 2x een overleg met de vrijwilligers plaatsgevonden om de lopende zaken en plannen te bespreken.

Het bestuur neemt deel aan de regionale en districtsvergaderingen van IVN.

Contact gemeente Stein

Er is regelmatig overleg met de Gemeente Stein geweest over aanplant en onderhoud van het Steinerbos. De ingrijpende snoeibeurt van het Steinerbos gaf aanleiding tot vragen en commentaar, maar dat dit onderhoud noodzakelijk was, daarvan was een ieder overtuigd. De renovatie van de roeivijver is eveneens met IVN Stein besproken, en de verwachting is dat dit in de loop van 2017 uitgevoerd zal gaan worden. In de planning is voorzien dat de weg langs IVN Stein zal worden doorgetrokken, en dat kan een positieve bijdrage zijn aan de zichtbaarheid en bereikbaarheid van de Boschhook.

Ook heeft IVN Stein geparticipeerd in de Klankbordgroep Groen van de gemeente Stein. Een rondrit per fiets met een aantal natuurorganisaties in en om Stein bood de gelegenheid om wensen en ideeën in te brengen en daarvan is goed gebruik gemaakt. In de loop van 2017 zal aan de uitvoering en planning van deze inbreng verder vorm worden gegeven.

Verder is IVN Stein aanwezig geweest bij het Project Cultureel Erfgoed en Toerisme, waarbij een inventarisatie zal worden gemaakt van bijzondere monumenten en plekken in en rondom Stein met de bedoeling deze te benoemen en te behouden voor de toekomst.

Tot slot is IVN Stein ook betrokken geweest bij het overleg over de leidingen KWS in het Heidekamppark. Over één en ander is nog geen duidelijkheid, maar ook hiervoor geldt: wordt vervolgd in 2018.

Educatie

Natuurgidsen Cursus

In juni vond de afronding plaats van deze intensieve cursus, waaraan in totaal 19 mensen uit de Westelijke Mijnstreek hebben deelgenomen . We zijn trots op onze leden Irene van Kempen en Riël Snoep dat zij hun inspanningen zagen beloond met het behalen van dit diploma. Ook Jan Janssen en John Leclaire danken wij voor hun inzet en de begeleiding van deze cursisten.

Scharrelkids

Iedere 2de woensdag van de maand worden, onder de bezielende leiding van John Leclaire, Riet Vrancken en José Lemmens, de kinderen, begeleid door (groot)ouders, op een leuke en speelse wijze de wonderen van de natuur bijgebracht. Er worden hutten gebouwd, stenen gezocht, dierensporen gedetermineerd, kriebelbeestjes opgespoord, en paddenstoelen benoemd. Gemiddeld 17 kinderen nemen hieraan deel.

Cursus Tuinreservaten

Onder de deskundige leiding van Riet Vrancken hebben 9 mensen deelgenomen aan deze cursus. Centraal hierbij stond: hoe kun je je eigen tuin, groot of klein, omtoveren tot een plek waar het goed toeven is voor allerlei kleine dieren en insecten. De cursisten kregen inzicht over bodemopbouw, aanplant van voor insecten aantrekkelijke struiken en hagen. Het was een interessante cursus, die vanwege het grote succes in 2017 zal worden herhaald.

Boomfeestdag

Op 16 maart 2016 vond de jaarlijkse Boomfeestdag plaats. Door de groepen 7 en 8 van de diverse scholen werden o.l.v. het IKL snoeiwerk- en aanplantwerkzaamheden verricht in o.a. Heidekamppark. Irene en Riël hebben van tevoren de deelnemende basisscholen in Stein bezocht voor een toelichting voor de kinderen.

Nacht van de Vleermuis

Op 26 augustus vond de avondwandeling plaats van de Nacht van de Vleermuis, in en rondom het Steinerbos.

Wandelingen

Natuur- en cultuurwandeling

Iedere 3de woensdag van de maand wordt door het wandelteam IVN een aantrekkelijke natuur- en cultuurwandeling georganiseerd van ong. 15 km lengte. Een groep van gemiddeld 15 mensen neemt daaraan deel. Hub Muris was daarbij kartrekker en organisator, terzijde gestaan door Servi Janssen. Hub heeft aangekondigd met ingang van 2017 zijn activiteiten te beëindigen, maar wij prijzen ons gelukkig dat er 2 nieuwe mensen zijn gevonden om deze gezonde activiteit te kunnen blijven organiseren. Dank aan Toine Hermans en Jan Salden!

Avondwandeling

Van mei tot en met september vond iedere eerste woensdag van de maand de Avondwandeling plaats, in en om Stein, die – afhankelijk van het weer – altijd weer mag rekenen op een aantal enthousiaste wandelaars.

Regiowandeling

De 7 IVN-verenigingen in de Westelijke Mijnstreek organiseren in de loop van het jaar een aantal wandelingen. In februari hebben IVN Stein en Elsloo een van deze wandelingen uitgezet, die onder koude maar prachtige weersomstandigheden plaatsvond in het buitengebied van Meers, Veldschuur en omstreken. Ruim 70 enthousiaste wandelaars stonden Bie Gerda in Meers aan de start en kregen tijdens de wandeling deskundige uitleg over dit bijzondere gebied.

Activiteiten

Paddentrek

De paddentrek was in 2016 door het grillige weer moeilijk in te plannen. Uiteindelijk zijn 1604 padden, 8 kikkers en 19 salamanders overgezet, met hulp van IVN-vrijwilligers en vele helpers uit de buurt. Dank aan John Leclaire voor zijn betrokkenheid hierin.

NL Doet

Dit jaar heeft IVN Stein actief meegedaan aan de actie NL Doet. Met een 3-tal projecten zijn mensen aangetrokken om zich in te zetten voor de doelstellingen van IVN Stein: nestkasten werden verschoond, en weer teruggehangen, werkzaamheden bij de herinrichting van de vijver, en het onderhouden en restaureren van de borden in het Heidekamppark.

Beheer en onderhoud

De vijver is in het begin van dit jaar lekvrij gemaakt door het aanbrengen van een geheel nieuwe folie-laag. Ook werd de brug geheel vernieuwd. Door het uitdunnen van het Steinerbos is het aantal nestkasten gereduceerd tot 50 stuks. De moestuin krijgt door de bomenkap aanzienlijk meer licht en werd ook heringericht.

Voorts werd aan het gebouw de nodige aandacht besteed: het buitenwerk is geschilderd en de trap in het gebouw is met een antislip-strip veiliger gemaakt.

In het kader van de duurzaamheid is, na uitgebreide informatie te hebben ingewonnen, overgegaan tot het plaatsen van 21 zonnepanelen.

Vanwege de uitdunning van het Steinerbos en daardoor een grotere zichtbaarheid van het gebouw is door het bestuur volop aandacht gegeven aan het aspect beveiliging van het gebouw. Alles overwegende en mede gelet op de kosten die hiermee gepaard gaan, heeft dit voorlopig nog niet geleid tot extra maatregelen.

De bijzondere schelpencollectie, die eigendom is van Arnold Serier, is middels een overeenkomst gewaarborgd voor het behoud voor IVN Stein.

De bewegwijzering naar IVN Stein, komend vanaf de Belboomweg en de Mauritsweg is door middel van nieuwe borden verbeterd.

Om de culturele activiteiten van het amfitheater te kunnen te blijven faciliteren is besloten tot de aanschaf van een aantal extra partybanken. Daarvoor was ook de bouw van een extra opslagruimte hiervoor noodzakelijk.

Extern bezoek en activiteiten

De bijzondere locatie van de Bosschook was in 2016 aanleiding voor een aantal opmerkelijke bezoeken en evenementen, te weten:

2x opnames van een bruidsfoto rapportage

De landschapsgidsencursus

Paasontbijt van zwemclub ZEPS

Paddenstoel Studiegroep Limburg

Scouting Stein: zoeken naar dierensporen

Met kinderen van BS de Poolster is naar kriebelbeestjes gezocht

Stekkendag van fuchsiavereniging Het Limburgs Belleke

Concert Steinder Mannenkoor en de Dirgelländer Muzikanten

De eindejaarsmusical van BS de Maaskei

Kroetwusj maken

Concert Dirgelländer Muzikanten en Limburgse Jagers

En natuurlijk de inloopzondagen, van mei tot en met september, op de eerste zondag van de maand.

PR

De Euleteul

Ons verenigingsblad is 4x verschenen en mede dank zij de positieve respons die we af en toe krijgen, is de redactie optimaal gemotiveerd om te blijven zorgen voor een zo gevarieerd mogelijk aanbod. De 100ste editie was voor de redactie aanleiding om er een feestelijke nieuwe outfit aan te geven en te besluiten het hele blad voortaan in kleur uit te geven. De prachtige foto’s komen hierdoor nog beter tot hun recht. Ook de samenwerking met de Stichting Erfgoed Stein zal worden gecontinueerd.

De website en facebook

De website van IVN Stein is eveneens in een nieuw jasje gegoten, ondersteund door IVN Nederland. We hopen hierdoor makkelijker en overzichtelijker naar buiten te kunnen treden. Facebook wordt maximaal benut om onze activiteiten naar buiten te brengen. Dank aan Riet Vrancken voor haar inzet bij het opzetten van de nieuwe website en de communicatie via facebook.

Nieuwsbrief

Als er bijzondere evenementen zijn te melden, benaderen wij onze leden/donateurs via een digitale Nieuwsbrief, een makkelijke en snelle manier om mensen via e-mail te bereiken. Wij betrachten daar enige terughoudendheid in, omdat het bekend is dat te veel informatie averechts werkt.

Ledenadministratie

Per 31-12-2016 had IVN Stein 149 leden, waarvan 6 ereleden en 11 huisgenootleden en 69 donateurs. Een lichte stijging t.o.v. 2015.

Hanna van der Avert, secretaris

Het bestuur dankt alle medewerkers van IVN Stein voor hun grote inzet en betrokkenheid.

 

Overzicht boekhouding per 31-12-2016

Inkomsten

Contributies                                                            € 3.719,40

Financiële bijdragen                                             € 2.561,15

Gemeentelijke vergoedingen                            € 8.434,42

Rente                                                                         €    610,05

Activiteiten                                                              € 2.866,70

Verkoop                                                                     €   309,80

Advertenties                                                             € 1.113,50

Vergoedingen en teruggaves                              € 1.273,37

Totaal Inkomsten                                                             € 20.888,39

Uitgaven

Afdrachten                                                                € 1.739,57

Lidmaatschappen                                                   €    112,00

Vaste lasten                                                               € 3.702,04

Activiteiten                                                               € 1.369,20

Educatie                                                                    €    505,40

Euleteul                                                                      € 1.691,89

Heemtuin                                                                  € 3.030,11

NEC                                                                             €    763,50

Huishouding                                                            €   645,42

Bestuurskosten                                                         €   903,73

Vrijwilligers                                                                € 1.129,20

Totaal uitgaven                                                                  € 15.592,06

Batig Saldo                                                                          €   5.296,33