Oirschot
Beleid & Organisatie
Op
maandag14mrt202220:00

Algemene Leden Vergadering

Hierbij nodigen we alle leden en donateurs van IVN Oirschot uit voor de Algemene Leden Vergadering op maandag 14 maart 2022.

Deze vergadering wordt gehouden in dorpshuis ’t Hart, Bernadettestraat 2 in Spoordonk. De aanvang is 20:00 uur.

Hieronder treft u de beknopte agenda en de stukken aan.

We hopen u allemaal te treffen op 14 maart in Spoordonk.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van IVN Oirschot

 

Agenda zonder toelichting (ook te downloaden bij de stukken)

 1. Opening en welkom door Loek Kuperus (voorzitter)
 2. Mededelingen
 3. Notulen ALV 22 februari 2022 [bijlage 1]
 4. Financiële verantwoording 2021 door Frans van Boekhold (penningmeester) [bijlage 2]
 5. Verslag kascontrolecommissie, décharge penningmeester [bijlage 3]
 6. Verkiezing kascontrolecommissie 2021: Carel van de Berk + lid ter vergadering
 7. Samenstelling bestuur
 • Rooster van aftreden
 • Bestuursverkiezing. Er zijn in 2022 geen aftredende bestuursleden

 

 • Voorgesteld nieuwe bestuur:

Loek Kuperus voorzitter
Frans van Boekhold penningmeester en ledenadministratie
Vacature secretaris
Jack van Nunen algemeen bestuurslid
Adrie Vermeeren algemeen bestuurslid
Martijn van de Schoot algemeen bestuurslid

 • Nieuwe kandidaten kunnen zich tot aanvang van de vergadering, gesteund door ten minste 5 leden, kandidaat stellen.
 • We zouden nog steeds graag een secretaris (V/M) verwelkomen!

8. Begroting 2022 [bijlage 4]

 • Voorstel omzetting gereserveerde gelden
 • Goedkeuring begroting

9. Goedkeuring nieuwe Statuten [bijlage 5 en 6]

10. Goedkeuring nieuw Huishoudelijk Reglement [bijlage 7 en 8]

11. Jaarverslag van bestuur en werkgroepen (jaarboekje 2021) [bijlage 9]

12. Vergeet Mij Niet in de toekomst (toelichting hieronder)

13. Rondvraag

14. Sluiting

 

Vergaderstukken (bijlagen):Agenda Algemene Ledenvergadering op maandag 14 maart 2022

Notulen ALV van 22 februari

De financiële resultaten 2021 en controle kascommissie zijn opvraagbaar via penningmeester@ivn-oirschot.nl

Begroting 2022

Statuten 1993

Concept statuten

Toegevoegd document: Verschillen tussen nieuwe en oude statuten

HR 2011

Concept HR (bevat ook indicatie van de verschillen)

Jaarboekje 2021

Uitgebreide informatie m.b.t. agendapunt 12 (VMN)

 

Algemene informatie

maandag 14 maart 2022 - 20:00 tot 22:00
Locatie: 
dorpshuis ’t Hart
Bernadettestraat 2
5688 KN Spoordonk
Nederland
Contactpersoon: 
Google Maps image