Werkgroep jeugd (De Woelratten)

Jeugd IVN EijsdenHelaas hebben we eind 2014, na ruim 15 jaar een zeer succesvolle jeugdclub gehad te hebben, moeten besluiten om de jeugdclub van IVN Eijsden op te heffen.

Ondanks alle pogingen slaagden we er niet in om het teruglopende ledenaantal weer op peil te brengen.

Mocht er belangstelling zijn voor jeugdactiviteiten, dan kunt u contact opnemen met het bestuur van IVN Eijsden. Er kan dan bekeken worden of er mogelijkheden zijn om de jeugdactiviteiten eenmalig dan wel structureel nieuw leven in te blazen.

Wie zijn (waren) “De Woelratten”?

Jeugd IVN EijsdenIn 1997 heeft de IVN-afdeling Eijsden besloten om de plannen om een jeugdgroep op te richten in daden om te zetten. November 1997 is de jeugdgroep op proef gestart met gratis activiteiten in november en december. Samen met de kinderen is de naam “De Woelratten” gekozen. In 1998 zijn er ook nog drie gratis activiteiten geweest (januari, februari, maart 1998). Gezien het succes, — ruim 30 kinderen deden in die maanden aan een of meer activiteiten mee (per activiteit ±20) — is besloten het experiment per 1 april 1998 om te zetten in een permanente jeugdgroep. De leiding berust bij het bestuur van IVN Eijsden.

Wat wil de jeugdgroep van IVN Eijsden?

IVN Eijsden heeft als doelstelling:

Zoveel mogelijk mensen in contact brengen met de natuur, milieu en landschap met als motto:
Wat je kent, heb je lief en wat je lief hebt probeer je te behouden.

Daarvan afgeleid heeft de jeugdgroep als doelstelling om kinderen op een speelse, educatieve manier in contact brengen met de natuur, het milieu en het landschap. Hen natuur, milieu en landschap leren kennen en leren waarderen en respecteren.

De doelgroep is: kinderen in de basisschool leeftijd, vanaf groep 4 (met andere woorden de leeftijds­categorie van 7 tot 12 jaar).

Op welke wijze doen we dat?

Jeugd IVN EijsdenGedurende het kalenderjaar worden een tiental activiteiten georganiseerd, 1 per maand, uitgezonderd de zomervakantie periode.

De activiteiten worden op zaterdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur gehouden; incidenteel zullen activiteiten georganiseerd worden die langer duren, maar dit zal van tevoren aangekondigd worden. Activiteiten worden aangekondigd d.m.v. een brief aan de leden en belangstellenden, daarin wordt aangegeven waar we de kinderen verwachten (meestal het verenigingslokaal IVN Eijsden: De Dassenburcht), wat we gaan doen en de tijd.

Bij iedere activiteit wordt een ander thema onder de loep genomen. Met de thema’s wordt zoveel mogelijk aangesloten bij seizoenen en actualiteit. Waar mogelijk, of nodig wordt gezorgd voor deskundige inleiders over het onderwerp. Kinderen krijgen regelmatig informatiemateriaal mee naar huis en van iedere activiteit wordt door een van de kinderen een verslag geschreven. Deze verslagen worden gepubliceerd in “De Wissel”, het Mededelingenblad van IVN Eijsden.

De activiteiten staan onder leiding van het bestuur van IVN Eijsden en enkele gediplomeerde IVN-Jeugdbegeleiders en vaste vrijwilligers. Bij activiteiten die zich wat verder van huis afspelen willen wij graag een beroep doen op ouders om te helpen met het vervoer. Ouders die hier af en toe bij willen helpen, of die mee willen doen als vaste begeleider kunnen zich melden bij of een van de vaste vrijwilligers.

Verderop staan mogelijke onderwerpen.

Voor het activiteitenschema zie de IVN agenda.

Gedrag en Aansprakelijkheid

We verwachten van de kinderen “normaal“ gedrag, met respect tegenover elkaar, de leiding en omgeving (mensen, spullen, natuur, enz.). Op de openbare weg dienen zij zich aan de verkeersregels te houden. Hoewel de leiding ernaar streeft om niet al te streng en schools met de kinderen om te gaan, wordt wel verwacht dat de kinderen luisteren en zich houden aan de aanwijzingen van de leiding. Indien dat onvoldoende gebeurd zal de leiding waarschuwen, eventueel contact opnemen met ouders en, in het ultieme geval, het lid verzoeken om de club te verlaten. Doel is om het voor iedereen leuk te houden en gevaarlijke situaties te vermijden.

Hoewel de kinderen tijdens de activiteiten onder de hoede van de begeleiders staan die zo goed mogelijk op hen zullen passen, kunnen noch IVN Eijsden, noch de begeleiders aansprakelijk worden gesteld voor eventuele calamiteiten. De ouders dienen zelf zorg te dragen voor een aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering. Een WA-verzekering en een particuliere of collectieve (bijvoorbeeld via school) ongevallenverzekering zijn meestal voldoende.

Wat kost het en lidmaatschap?

Een eerste keer mag het kind gratis met een activiteit meedoen, tenzij er aan die activiteit entree- of reiskosten verbonden zijn, of er vervoer geregeld is waarvoor vooraf aanmelding nodig is. Daarna moeten de kinderen aangemeld worden als jeugdlid van IVN Eijsden. Het jeugdlidmaatschap kost € 10,- per jaar per kind en € 5,- per jaar per kind voor volgende kinderen uit hetzelfde gezin. Wie tussentijds mee gaat doen betaalt voor het lopende jaar contributie naar rato per kwartaal.

Aanmeldingen kunnen gedaan worden bij de Jeugdgroepleiding.

Bestaande leden die mee willen blijven doen, moeten voor 31 januari de contributie voldoen door het juiste bedrag te storten op gironummer 92.70.56 t.n.v. IVN Eijsden onder vermelding van “jeugdlidmaatschap” en de naam van het lid.

Mogelijke thema’s:

Sporen zoeken, waterdiertjes, vogels, heemtuin, bodemdiertjes, insecten, vlinders, planten, paddenstoelen, bijen houden, bladeren zoeken en herkennen, bossen, venen, dassen, Natuurhistorisch museum, natuurbeheer, grotten, groeves, fossielen, dinosaurussen, poelen, schaapskudde, water, weer en klimaat, (biologische) landbouw en veeteelt, molens, geschiedenis van het landschap, geologie, milieu, nestkastjes maken, dieren in de winter en nog veel meer!!