Wat is Jong Leren Eten?

Jong Leren Eten is een programma waarin rijk, provincies, onderwijs en maatschappelijke organisaties samenwerken.
In de periode 2017 t/m 2022 willen zij kinderen en jongeren meer structureel in aanraking laten komen met informatie en activiteiten over voedsel. Met als uiteindelijk doel dat kinderen en jongeren (0-18) leren om gezonde én duurzame keuzes te maken.

Het programma Jong Leren Eten begeeft zich -gericht op het thema Voeding- op het snijvlak van gezondheidseducatie en natuur- en milieueducatie.

Beleidskaders Jong Leren Eten

Het Programma Jong Leren Eten 2017-2020 is een programma van de ministeries LNV en VWS (met op de achtergrond OCW) en is gericht op structurele aandacht in het onderwijs voor voedingseducatie. Momenteel wordt een vervolgprogramma voorbereid voor de periode tot 2025.

Voedselagenda (LNV)

Jong Leren Eten maakt deel uit van de nationale Voedselagenda en is ontstaan vanuit urgentie op een aantal onderwerpen, zoals: toename overgewicht en chronische ziekten; gezondheidsverschillen die groter worden; de druk van de landbouw en vleesproductie op het klimaat; voedselzekerheid en het verdelingsvraagstuk; de transitie in de wijze van voedselproductie.

Preventienota (VWS)

Jong Leren Eten haakt aan bij de Landelijke nota gezondheidsbeleid 2016-2019 van VWS met aandacht voor vernieuwing van de Schijf van Vijf (Voedingscentrum, 2016), gebaseerd op de nieuwe richtlijnen Goede Voeding van de Gezondheidsraad. Met het aantreden van Kabinet Rutte-III wordt toegewerkt naar een breed gedragen en doelgericht Preventieakkoord, waarin er ook aandacht is voor het thema Voeding.

Leerplankader Sport, Bewegen en Gezonde Leefstijl (OCW)

Jong Leren Eten streeft naar structurele verankering van voedingseducatie in het schoolbeleid en lesprogramma. Onderwijsinhoudelijk haakt Jong Leren Eten aan bij het Leerplankader Sport, Bewegen en Gezonde Leefstijl (SBGL), thema Voeding van het Nationaal Expertisecentrum voor Leerplanontwikkeling (de SLO) met de kernen: Voeding en gezondheid; Voedselkwaliteit; Eten kopen, bereiden, beleven.

Netwerkpartners Jong Leren Eten

Jong Leren Eten werkt samen met partijen en organisaties die actief zijn op het thema gezonde en duurzame voeding en de educatie naar jeugd en jongeren daarover. IVN Natuureducatie is één van de partners. Andere partners zijn: Gezonde School (RIVM, GGD-GHOR Nederland, onderwijsraden), Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG), Voedingscentrum en het netwerk van NME-diensten.