Werkgroep Groenberaad

Rapport:

Bosscherwaarden wat kunnen we leren

 

 

Missie: wbd groenberaad missie

Wonen in het groen, droom of werkelijkheid?

wbd groenberaad wonen in het groen

 

Jaarverslag Groenberaad 2018

 

De werkgroep Groenberaad houdt zich bezig met de inrichting van de openbare ruimte van de woonomgeving, waar dit raakvlakken heeft met natuur en milieu. Hierbij kunnen we denken aan groen- en waterpartijen in zowel de bebouwde kom als in het buitengebied. Het streven is de kwaliteit en de kwantiteit van het openbaar groen te vergroten, om daarmee de plaatselijke woonomgeving te verbeteren.

•    De werkgroep zoekt nadrukkelijk de open dialoog met overheden en wil zoveel mogelijk in het voortraject van plannen betrokken worden. Ook wil de werkgroep deze overheden kritisch volgen in hun plannen en de uitvoering daarvan.
•    Daarnaast ziet de werkgroep het als haar taak om naar inwoners het behoud van een rijke natuur te propageren en bewoners te stimuleren een actieve rol te spelen in de inrichting en het beheer van de eigen woonomgeving.
•    De werkgroep werkt ook aan kortlopende, plaatsgebonden projecten die veelal gerelateerd zijn aan aangevraagde omgevingsvergunningen of aan bewonersinitiatieven.
De werkgroep bestaat uit leden van de VNMW met een multidisciplinaire achtergrond, die regelmatig bijeenkomen om de status en voortgang van de activiteiten te bewaken en nieuwe initiatieven te ontwikkelen.

Rapport Bosscherwaarden

Een nieuwe start voor zelfbeheer

De groene paragraaf

De bomen op de markt

De Bosscherwaarden

Ik zie iets gebeuren en vraag me af: kan dit wel?

Wat is de toekomst voor de Bosscherwaarden

 

juni 2018

Rapport Bosscherwaarden

Bosscherwaarden wat kunnen we leren

Op enige tijd moet een beslissing vallen over het project van de Bosscherwaarden, een ingewikkeld dossier met ook veel emoties. Tussen november 2017 en mei 2018 heeft het Groenberaad uitgebreid informatie opgehaald bij 4 vergelijkbare projecten die inmiddels in uitvoering zijn. We hebben daarbij gesproken met voor- en tegenstanders van die projecten, met ondernemers, milieuorganisaties, dorpsplatformen en zelfs een lokale politieke partij. Vele uren hebben we doorgebracht aan de overkant langs de Rijn en de Waal, gesprekken bij mensen thuis, in dorpshuizen en kantoren. Ook hebben we in de modder gestaan bij de projecten zelf. Al met al is er meer dan 150 uur besteed.

Op die manier hebben we een goed inzicht gekregen hoe dit soort projecten nu in werkelijkheid, in het echt dus, verlopen. Maar ook welke maatregelen je kunt en moet nemen om te zorgen dat het project ook daadwerkelijk goed verloopt. De tegenstanders van die projecten waren felle tegenstanders, met borden en spandoeken, actief in de media, luid aanwezig in de politiek en fanatiek tot bij de Raad van State aan toe. De zorgen waren gelijk aan de zorgen die we ook over dit project horen: hoe zit het met de veiligheid, hoe zit het met de overlast, hoe groot is het afbreukrisico, is dit wel beheersbaar?

De meest frappante conclusie is dat deze projecten, wanneer eenmaal gestart, vervolgens in alle rust verlopen en worden uitgevoerd. Nergens een wanklank over overlast of zorgen over veiligheid. De belangrijkste aanbeveling, de rode draad uit al deze projecten, is dat zaken waar zorgen over bestaan, in een overeenkomst kunnen en moeten worden afgedicht. Een waterdichte overeenkomst tussen de gemeente en de ondernemer. De 4 projecten die we hebben bezocht laten zien dat dit heel goed mogelijk is.

In ons rapport doen we een groot aantal aanbevelingen hoe het project van de Bosscherwaarden aangepakt zou kunnen worden.

april 2018

Een nieuwe start voor het zelfbeheer.

17 april was een mooie dag voor alle zelfbeheerders van openbaar groen in Wijk bij Duurstede. Die avond werd voorlichting gegeven over het onderhouden van de hagen door vrijwilligers van de Vereniging Natuur en Milieu (VNMW). Vrijwilligers van de EHBO-vereniging Cothen gaven uitleg wat te doen als er onverhoopt iets misgaat tijdens de werkzaamheden. Het was een mooie avond waar iedereen wel iets heeft opgestoken.

groenberaadAan het eind van de bijeenkomst werd een pasjessysteem uitgelegd waarmee geregistreerde zelfbeheerders gereedschap kunnen lenen bij de GECO, de gemeente betaalt de kosten. Bij gebruik van het pasje is ook het voldoen van een borg niet meer nodig. Er is veel gereedschap te leen, zelfs ook gemotoriseerde heggenscharen, hogedrukreinigers en aanhangwagens. Ook persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen worden geleend.

Mocht de hoeveelheid snoeiafval te veel zijn om in de eigen kliko te stoppen of zelf naar de gemeentewerf te brengen is een telefoontje naar de gemeente voldoende om het afval af te laten voeren. Binnenkort ontvangen alle zelfbeheerders bericht van de gemeente hoe deze nieuwe aanpak gaat werken. De initiatiefnemers van het eerste uur, de VNMW en WijkNogLeuker, zijn blij dat de gemeente dit heeft opgepakt.

De verwachting is dat deze nieuwe aanpak gaat zorgen voor nog meer belangstelling voor het zelfbeheer, er zijn nu al bijna 300 contracten in de gemeente. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de gemeente, niet alleen voor het onderhoud van hagen maar bijvoorbeeld ook voor het bijhouden van boomspiegels en perken. Het is gewoon ook leuk om lekker buiten bezig te zijn.

 

maart 2018

De groene paragraaf

Politieke partijen schrijven hun ambities en plannen op in partijprogramma’s; met die programma’s wordt vervolgens campagne gevoerd. Indien het komt tot onderhandelingen over een nieuw college dienen programma’s als een eerste verkenning en richting voor het beleid en de uitvoering van het nieuw te vormen bestuur.

Het Groenberaad volgt overheden, denkt mee en geeft gevraagd en ongevraagd advies op het gebied van groen, landschap en natuur. Deze groene paragraaf is ons programma, opgebouwd in algemene beleidsrichtingen en ambities, gevolgd door specifieke punten voor de woonkernen en het buitengebied. Geen zware, grote en mondiale ambities en plannen, maar zaken die we gewoon op gemeentelijk niveau kunnen en zouden moeten regelen.

Kansen voor riviernatuur bij Wijk bij Duurstede, lezing door Twan Teunissen van ARK Natuurontwikkeling

Lezing in het Calypsotheater op 12 maart

Verkiezingen 21 maart

Op 21 maart zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. In verband hiermee organiseerden wij op 9 maart een debatavond.

Klik hier voor meer informatie en een verslag.

 

oktober 2017

De bomen op de markt

De bomen op de Markt bepalen de sfeer en de leefbaarheid. Binnenkort start het proces Placemaking Markt, waarin het ontwerp van de Markt wordt gemaakt.

Een aantal organisaties heeft al visies geproduceerd, de VNMW heeft samen met WijkNogLeuker een pragmatische aanpak geschreven over de bomen: wat zou er kunnen gebeuren en wat de stappen zijn die nu gezet moeten worden.
Deze aanpak is hier te lezen:wbd 171012 groenberaad bomenopdemarkt.pdf


april 2017

De Bosscherwaarden

De komende maanden beslist de gemeenteraad of het bestemmingsplan voor de Bosscherwaarden wordt veranderd. Als dit gebeurt kan het plan van de initiatiefnemer doorgaan.
Dit plan houdt in:
- Ontzanden, grond storten en natuurontwikkeling in de Bosscherwaarden.
- Verplaatsen van de recreatiefunctie van de Gravenbol naar een plek dicht bij de stad, de Gravenbol wordt weer natuur.

Er wordt op dit moment veel geschreven en gezegd over dit plan, niet altijd even genuanceerd en gebaseerd op de feiten.
Het Groenberaad heeft daarom een stuk geschreven met antwoorden, zoals zij die konden achterhalen, op veelgestelde vragen. Daarin wordt ingegaan op de duur van het project, wat er wordt gestort, de positie van de pachters, de gevolgen voor omwonenden, het doel voor de natuur en nog andere zaken.

Bosscherwaarden, de feiten:  wbd 170504 groenberaad bosscherwaarden1.1.pdf

april 2017

Ik zie iets gebeuren en vraag me af: kan dit wel?

Iedereen ziet wel eens iets gebeuren en denkt, kan dit allemaal wel? Is het wel helemaal in de haak wat hier gebeurt en waar kan ik terecht voor een melding of vraag?
We denken dan aan zaken als bijvoorbeeld het dumpen van afval, een vuur stoken, mogelijk illegaal bouwen, het verstoren van de natuur, vernieling of spuiten met bestrijdingsmiddelen of loslopende honden in een natuurgebied.
Het is niet altijd meteen duidelijk bij wie je dan moet zijn als niet-deskundige burger.

Om de weg te wijzen heeft het Groenberaad van de VNMW een document gemaakt wat hierbij wil helpen.
Omdat zowel het aantal mogelijke situaties als het aantal instanties waar je naar toe zou moeten nogal groot is, is dit een levend document.
Een aantal situaties zijn geheel uitgewerkt, voor andere situaties hopen we dat die door het daadwerkelijke gebruik langzamerhand gevuld raakt.
Bij deze dus een oproep aan iedereen die nieuwe informatie heeft, geef het door, dan passen we het document aan.
Op die manier ontstaat 'vanzelf' een compleet overzicht.
Opmerkingen, verbeteringen en aanvullingen mogen per mail naar groenberaad@vnmw.nl.  Alvast bedankt.

Zie: wbd 1704 groenberaad meldingenleefomgeving.docx

november 2015

 

Wat is de toekomst voor de Bosscherwaarden

 

Vrijwel alle uiterwaarden in de gemeente Wijk bij Duurstede en ook daarbuiten behoren tot de Ecologische Hoofdstructuur EHS. Dat betekent dat die gebieden waardevol zijn voor plant en dier en dat er extra regels bestaan om het leefmilieu in die gebieden te behouden en versterken. De Bosscherwaarden heeft die status niet meer, maar het is zeer zinvol om dit zo snel mogelijk te herstellen.
Het liefst zien we in deze uiterwaard een bestemming van extensieve, recreatieve natuur. Dat betekent dat de landbouw in dienst komt te staan van de natuur en natuurontwikkeling, maar ook dat bezoekers van het gebied kunnen en mogen genieten. Deze invulling sluit naadloos aan bij andere delen van de uiterwaarden, zodat er op die manier een aaneensluitend natuurgebied ontstaat, van oost naar west.
Voordat het zover is moet er veel werk worden verzet, wat gevolgen heeft voor iedereen die in het gebied woont of werkt. Daar moet zorgvuldig naar worden gekeken: wat is haalbaar en wat niet, en tegen welke prijs. Als we kijken naar de natuurwaarden, grote ingrepen leveren vaak meer op dan kleine, kosten meer geld en hebben grote gevolgen voor belanghebbenden. Ook is het risico bij grote ingrepen groter dan bij kleine. Het is duidelijk dat hier een goede belangenafweging moet worden gemaakt.
Welke ontwikkeling we ook gaan zien, het is belangrijk dat er goede en waterdichte afspraken worden gemaakt met de betrokken partijen en dat we er zeker van zijn dat die afspraken ook worden nagekomen. Op een project wat half af is of wat de gemeente veel geld gaat kosten zit niemand te wachten.

Lees hier de Visie op de Bosscherwaarden:   wbd groenberaad visie op de bosscherwaarden1.pdf