Werkgroep Groenberaad

De werkgroep Groenberaad houdt zich bezig met de inrichting van de openbare ruimte voor zover dit raakvlakken heeft met landschap, natuur en milieu. Hierbij kunnen we denken aan groen- en waterpartijen in zowel de bebouwde kom als in het buitengebied, landschapselementen en dergelijke. Het streven is de kwaliteit en de kwantiteit van groen en natuur te vergroten, om daarmee de woonomgeving te verbeteren.

Visie en missie Visie en missie

De werkgroep bestaat uit leden van de VNMW met een multidisciplinaire achtergrond, die regelmatig bijeenkomen om de status en voortgang van de activiteiten te bewaken en nieuwe initiatieven te ontwikkelen.

Jaarverslag 2020Jaarverslag Groenberaad 2020 

De poel bij de dode arm bij de Kromme Rijn en de Pr. Hendrikweg

De VNMW wg Groenberaad (Sonja Fris) heeft in het kader van de regeling Beleef en Bewonder een voucher aangevraagd om de poel te herstellen. Deze aanvraag is gehonoreerd waardoor wij € 1.000,- subsidie hiervoor ontvangen. Om de poel te herstellen moet de begroeiing in het talud weggezaagd worden op een enkele struik na. Leden van de werkgroep landschapsbeheer gaan dat werk uitvoeren op 21 oktober 2021.

Zie ook Verslag Activiteiten Landschapsbeheer.

Energieavond 25 oktober 2021

De werkroep Groenberaad organiseert speciaal voor alle leden van de VNMW en inwoners van de gemeente Wijk bij Duurstede een informatieavond over grootschalige energieopwekking binnen onze gemeentegrenzen: wat betekent dat voor inwoners en onze woonomgeving. Niet om elkaar te overtuigen maar om informatie uit te wisselen en meningen te proeven.

Op maandag 25 oktober gaan we het hierover hebben in Calypso op de Markt, we beginnen om 19:30. We hebben een externe deskundige uitgenodigd, Gerben de Vries van de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU). Gerben vertegenwoordigt de natuurorganisaties aan de RES-tafels en houdt zich onder andere bezig met de gevolgen van de energietransitie voor landschap en natuur. Bij uitstek dus iemand die ons goed kan meenemen op deze thema’s die al onze leden ook erg belangrijk vinden.

In eerste instantie was aanmelden voor deze avond verplicht, nu de anderhalve meter maatregel is losgelaten is dat niet meer nodig. Wel wordt bij binnenkomst de QR-code gescand.

Verkiezingen gemeenteraad maart 2022

Verschillende organisaties hebben wensenlijstjes opgesteld voor de politieke partijen om daarmee de verkiezingsprogramma's beter te maken. Het Groenberaad heeft de leden van de vereniging naar hun mening gevraagd en daaruit is het bijgevoegde lijstje gekomen, dat naar alle huidige en mogelijk toekomstige partijen in de gemeenteraad is gestuurd. Suggesties verkiezingsprogramma's 2022

Groote Maat (juni 2021)

De Groote Maat is een boerderij in de oksel van de N229 en N227 die sinds 2004 leeg staat. De provincie is eigenaar en wil de percelen met opstallen verkopen. Een groep initiatiefnemers waaronder de VNMW (Groenberaad) heeft een Plan van Aanpak opgesteld hoe het gebied duurzaam ingezet kan worden in de lokale voedselvoorziening en we de natuur rond de Kromme Rijn kunnen versterken. Het plan is intussen ingediend bij de provincie. PVA Groote Maat

Kleine windturbines (juni 2021)

Nadat het college door 184 zienswijzen het plan heeft aangepast zijn we nog niet tevreden. We schrijven een brief aan alle fracties van de politieke partijen (Brief fracties ) en we spreken in tijdens de voorbespreking op 23 juni (Inspreken voorbespreking).

De gemeente wil via het bestemmingplan kleine windturbines toestaan in het buitengebied en op bedrijventerreinen. Wij vinden dat hier goede voorwaarden bij moeten worden opgesteld en hebben in december 2020 een zienswijze ingediend op dit plan. Zienswijze kleine windturbines

Recreatie in de Lunenburgerwaard (oktober en december 2020)

De pitch is we op 8 december hielden voor de gemeenteraad is hier te vinden. Pitch Rivierfront

In de Lunenburgerwaard, de uiterwaard ten oosten van de stad, is veel recreatie. Er zijn nieuwe plannen en initiatieven in dit gebied. We maken ons zorgen of alle activiteiten en ontwikkelingen wel bijdragen aan de versterking of zelfs maar het behoud van de natuur in deze uiterwaard. We schreven op 26 oktober 2020 een notitie die we aan bestuurders, politiek en betrokken organisaties hebben gestuurd. Recreatie in de Lunenburgerwaard

Winkelcentrum de Heul (augustus 2020)

Winkelcentrum de Heul gaat volledig op de schop. Er komt een grote supermarkt (Lidl) en er komen appartementen. Details van het plan staan op www.wijkvernieuwt.nl. Het Groenberaad heeft de plannen bekeken en meent dat het beter zou kunnen en moeten. Een brief daarover is naar het college en de gemeenteraad gestuurd. Brief de Heul

Biovergister Cothen (april 2021)

In april sturen de 8 initiatiefnemers een 'niets aan de hand' brief naar de gemeenteraad om onrust en vragen over de biovergister te bezweren. Hoewel niet aan ons gericht schrijven we toch een reactie op die brief om daarmee enige nuance aan te brengen. Reactie op brief

Als in maart 2021, meer dan 6 jaar na de eerste vergunning, de biovergister nog steeds niet gebouwd is schrijven we een korte notitie of deze installatie nog wel gebouwd moet worden. De inzichten over nut en wenselijkheid zijn behoorlijk gekanteld. Voortschrijdend inzicht

De installatie geeft groen gas, maar kost ook veel energie, veel geld, veel transportbewegingen en depositie en afzet van ongewenste stoffen. Op 24 november 2019 publiceren we ons rapport, de laatste versie is hier te vinden. De biovergister in Cothen

De biovergister die in Cothen gebouwd gaat worden is een complexe installatie waar zaken rond de energietransitie, de mestproblematiek en het klimaatprobleem bij elkaar komen. Op 27 augustus 2018 sturen we een open brief, er verschijnen stukken in de pers. Brief mestvergister

Bosscherwaarden

Wat kunnen we leren (juni 2018) Wat kunnen we leren

De feiten (april 2017) De feiten

Standpunt (november 2015) Standpunt

Andere rapporten / publicaties

Bomen op de Markt (oktober 2017) Bomen op de Markt

Wonen in het groen (januari 2013) Wonen in het groen