Algemene informatie over de afdelingsactiviteiten

IVN afdeling Walcheren is een vereniging van vrijwilligers die streeft naar meer natuur(beleving) en een betere kwaliteit van het milieu op het mooie Walcheren gelegen binnen de provincie Zeeland.

Dit hopen we te bereiken door gerichte natuur- en milieu educatieve activiteiten waarvoor goed opgeleide natuurgidsen worden ingezet.

Onze leden ontvangen 4 maal per jaar het landelijke IVN magazine “Mens en Natuur” en daarnaast ook het eigen ledenblad “Op de Hoogte”.

De kosten voor het lidmaatschap bedragen 20 euro per persoon, huisgenoten betalen 10 euro.

Ook lid worden? Vul uw gegevens in in het onderstaande formulier en klik op Indienen.

Of meld u aan bij de penningmeester of secretaris van de afdeling. Hun e-mail adressen zijn te vinden op deze website onder het tabblad Organisatie.

IVN-GIDSEN VERZORGEN REGELMATIG RONDLEIDINGEN

Rondleidingen langs de monumentale bomen in de binnenstad van Middelburg;

Rondleidingen in park “Toorenvliedt” in Middelburg;

Rondleidingen in en om Serooskerke, incl. park Welgelegen;

Rondleidingen over strand en duin bij Domburg;

Rondleidingen door het Nollebos en Westduin bij Vlissingen.

Daarnaast verzorgen natuurgidsen van IVN Walcheren voor Staatsbosbeheer:

Rondleidingen in Fort Rammekens en het natuurgebied Rammekenshoek;

Rondleidingen door het Veerse bos- en krekengebied;

Rondleidingen door natuurgebied "De Schotsman".

GROEPSEXCURSIES OP AANVRAAG (bedrijfsuitje, feestje, verjaardag) Klik voor de mogelijkheden op de volgende link:  http://ivn.nl/afdeling/walcheren/excursies-op-aanvraag

Algemeen coordinator is Annie Neve, e-mail: annieneve@zeelandnet.nl; tel. 0118 55 23 43


Plaatsvervangend algemeen coordinator is Gerda Schuddebeurs e-mail: gerdasch@zeelandnet.nl

DE NATUURGIDSEN VAN IVN WALCHEREN

Een Natuurgidsencursus duurt 1½ jaar en bestaat uit theorieavonden, excursies, een lesweekend van 2 dagen en ministages. Het gaat om ca 30 theorieavonden en ca 12 excursies van een dagdeel op zaterdagen. Bij goed gevolg kan een landelijk erkend gidsendiploma behaald worden.

Op de foto ziet u de natuurgidsen welke in maart 2016 hun diploma behaald hebben.

AANSTELLINGSBELEID VAN IVN WALCHEREN

In de natuurgidsencursus (NGC) wordt een les gewijd aan de brochure ‘In veilige handen’. Daarbij wordt aandacht besteed aan de gedragscode en de ondertekening daarvan en wat te doen als er overschrijdend gedrag wordt waargenomen of vermoed. Er bestaat de verplichting  dit te melden ofwel bij de vertrouwenspersoon van de afdeling ofwel bij de landelijke vertrouwenscommissie.

De procedure is in het kort terug te vinden in Op de Hoogte van februari 2016, De gehele brochure Ín Veilige Handen’ met daarin de procedure hoe te handelen kun je ook vinden op de website van het IVN, www.ivn.nl.

Aangezien de natuurgidsencursus ongeveer anderhalf jaar in beslag neemt mag van het begeleidingsteam verwacht worden dat zij de toekomstige gidsen ook bekijken op eventueel  risicovol gedrag en daarover rapporteren bij het bestuur en/of de vertrouwenspersoon.

Over het aanvragen van een verklaring omtrent gedrag (VOG) wachten we op de richtlijn van het landelijk IVN. Bij uitblijven daarvan zullen we in overleg met de gidsen ons standpunt bepalen. Als dat kosten met zich meebrengt dan komen deze ten laste van de vereniging.

Mochten er medewerkers op een andere manier dan via de natuurgidsencursus binnenkomen dan is een persoonlijk gesprek met dezelfde aandachtpunten aangewezen.

 

GEDRAGSCODE IVN WALCHEREN

Het bestuur IVN Walcheren heeft de gedragscode opgesteld voor begeleiders van kinderen en kwetsbare ouderen voornamelijk, maar de ondertekening is verplicht voor alle toekomstige gidsen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en niet tegen de gedragscode in zult handelen.

1.       De begeleider/vrijwilliger zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen iedere persoon zich veilig en gerespecteerd voelt.

2.       De begeleider onthoudt zich ervan personen  te bejegenen op een wijze die hen in hun waardigheid aantast.

3.       De begeleider dringt niet verder door in het privéleven van de betreffende personen dan functioneel noodzakelijk is. De begeleider ontvangt geen personen thuis.

4.       De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksueel gedrag ten opzichte van de personen. Seksuele handelingen, contacten en relaties tussen begeleider en kinderen, kwetsbare ouderen zijn onder geen beding geoorloofd.

5.       De begeleider mag de persoon niet op zodanige wijze aanraken dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren kan worden.

6.       De begeleider heeft de plicht de personen naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de jeugd of de kwetsbare ouderen is betrokken wordt nageleefd.

7.       Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel gedrag is men VERPLICHT hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen persoon.

8.       In gevallen waarin de gedragscode niet voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen is het de verantwoordelijkheid van de begeleider  in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig in contact te treden met de werkgroepcoördinator of de vertrouwenspersoon van de afdeling.

 

VERTROUWENSPERSOON

Het bestuur van de IVN Walcheren heeft als vertrouwenspersoon aangewezen:

Len Kapteijn.

 

OPGAVEFORMULIER LIDMAATSCHAP IVN WALCHEREN

Naam

Adres

Postcode

Woonplaats

E-mailadres