toelichting financieel jaarverslag 2020

Toelichting bij financieel verslag 2020, begroting 2021

 

Onze vereniging baseert haar boekhouding op het kasstelsel. Voor de beoordeling van het inkomsten-uitgaven overzicht dient men hier mee rekening te houden. Voor een indicatie van de financiele gezondheid is de ontwikkeling van de vrij besteedbare reserve een betere graadmeter.

 

Enige aantekeningen bij de inkosten/uitgaven 2020:

  • Contributies: de lidmaatschapsgelden komen ons toe via landelijke inning (onder aftrek van onze landelijke bijdrage, dus netto) en ten dele middels onze eigen inning ( bruto, waarna een afdracht aan landelijk IVN gedaan wordt). In het vervolg zullen we bij begroting en verslaglegging uitgaan van het volledige brutobedrag en de daaraan gekoppelde afdracht. Dit geeft een duidelijker beeld. De afdracht aan IVN landelijk is 12 euro per gewoon lid en 2 euro per huisgenoot lid.
  • Diversen (inkomsten) omvatten vnl de verzorgde waterdiertjesmiddagen voor camping ’t Weergors, een bijdrage van deze camping voor de ontwikkelde approute en de natuurkoffersessies.
  • Weekend Ransdaal ad 320,00 betreft de aanbetaling door 4 deelnemers aan dit weekend ( 80,00 pp, er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar!)
  • Cursussen ad 1600,00: dit is de opbrengst van de korte natuurcursussen in 2019 ism de KNVV. De gelden zijn in 2020 door ons ontvangen.
  • Porto/kaarten: betreft kosten van de kerstkaarten
  • Activiteiten (uitgaven): tgv corona is hier 50% minder uitgegeven dan begroot.
  • Ransdaal ad 820,00: betreft tweede termijnbetaling en enkele annuleringen.

 

Reserve/vrije reserve

 

De reserve bedraagt ultimo 2020   12.916,68. Hieronder de reservering voor de slotbetaling van het weekend Ransdaal ad 750,00 en de geoormerkte donatie ad 350,00 van dhr de Bruin (voorbestemd voor jeugdprojecten).  De vrije reserve komt hiermede uit op 11.816,68.

 

Het weekend Ransdaal is vanwege het coronavirus reeds tweemaal verschoven. Bij doorgaan in april dit jaar is een restantbetaling ad 750 verschuldigd (reeds aanbetaald 1550). 18 leden hebben hun deelname toegezegd en betaald ( totaal 1440). Er zijn nog plaatsen beschikbaar.

 

 

Begroting 2021

  • Begroting contributies en afdracht is gebaseerd op het aantal leden per 1 januari en de landelijke afdracht per lid  ad 12,00 resp 2,00 per huisgenoot-lid.
  • Gezien corona zullen de activiteiten in 2021 worden beperkt en zijn deze lager begroot.

 

Voorstel contributie 2021

Het voorstel is gezien de ruime reserve de contributie ad 19,00 respectievelijk 4,50  ongewijzigd te laten.