Werkgroep Natuurbescherming

Werkgroep Natuurbescherming

De omgeving van Bergen op Zoom is landschappelijk, cultuurhistorisch en voor wat betreft de natuurwaarden heel waardevol en de regio is daar met recht trots op. De afdeling Groene Zoom kan met haar excursies de bezoekers een grote variatie aan natuurgebieden laten zien. In het westen liggen watergebieden als het Markiezaatsmeer en het Zoommeer, in het noorden de Westbrabantse waterlinie met onder meer het Fort de Roovere en het Halsters Laag, aan de oostzijde de Brabantse Wal met zijn bossen en zandverstuivingen, en in het zuiden het beekdal van de Molenbeek en het landgoed Mattemburgh.
Stedelijke ontwikkelingen in deze gemeente gaan al gauw ten koste van de waarden van deze bijzondere gebieden. De werkgroep Natuurbescherming van IVN Groene Zoom zet zich er voor in dat bij noodzakelijk te maken afwegingen er voldoende aandacht is voor het behoud of waar nodig versterken van de bijzondere waarden in het gebied. Het liefst doen we dat door in een vroeg stadium in een overlegsituatie met overheden en organisaties aandacht te vragen voor de belangen van natuur en milieu maar zeker ook voor de recreatieve gebruiksmogelijkheden van onze regio. Met goede argumenten proberen we daarbij de andere partijen te overtuigen van de noodzaak om bewust en zuinig om te gaan met de natuurlijke rijkdom van onze omgeving. Indien nodig maken we ook gebruik van de wettelijke inspraak- en bezwaar- en beroepsmogelijkheden.

In de afgelopen periode hebben wij ons onder meer bezig gehouden met: 
•    plannen voor het verbeteren van de waterkwaliteit van en de ontwikkelingen rond de Binnenschelde,
•    het in de regio verantwoord omgaan met mest(verwerking), 
•    de aanpak van de verdroging van de Brabantse Wal, 
•    het ontwikkelen van de recreatieve poorten bij Stay Okay en de Kraaijenberg,
•    de herziening van de bestemmingsplannen Buitengebied van de gemeente Bergen op Zoom,
•    het adviseren van de gemeente Bergen op Zoom over beheer- en inrichtingsvraagstukken zoals de aanpak van de Grote Melanen en een boombeoordelingssysteem.

Wij stemmen onze activiteiten af op, of werken samen met andere natuurorganisaties in de regio zoals Namiro, Benegora, Brabantse Milieu Federatie, de Vogelwerkgroep Bergen op Zoom,  Stichting De Brabantse Wal en Stichting Behoud van het Halsters Laag en het buitengebied van Wouw. We onderhouden ook goede contacten met de grote natuurbeherende organisaties Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Brabants Landschap.
De werkgroep Natuurbescherming bestaat op dit moment uit 4 personen, en komt 6 à 8 keer per jaar bij elkaar; tussendoor worden de leden per mail op de hoogte gehouden van relevante ontwikkelingen.

Leden die geïnteresseerd zijn in de activiteiten van de werkgroep, een keer een vergadering willen bijwonen of een kopie willen hebben van brieven over een bepaald onderwerp kunnen contact opnemen met ivngroenezoom@gmail.com.