ij en ggk

INTRODUCTIE
IJsvogels en grote gele kwikstaarten zijn beide van origine beekvogels, maar dat is dan ook een van de weinige overeenkomsten.
IJsvogels die in Nederland worden gespot, zijn Europese ijsvogels: Alcedo atthis. Ze zoeken stromend en stilstaand zoet water met voldoende vis, begroeiing en een steile wand of boomkluit om een nest in te graven.
Grote gele kwikstaarten (Motacilla cinerea) zijn liefhebbers van stromende beken met daarin stenen of zandbanken. Hun voedsel, dat voornamelijk bestaat uit insecten en insectenlarven, zoeken ze vooral langs de waterlijn. Broeden doet de soort in holtes of nestkasten.
Beide soorten zijn interessant, want ze komen voor op Diepenheims grondgebied.

LEEFGEBIEDEN IN DIEPENHEIM
IJsvogels en grote gele kwikstaarten hebben hun broedgebied langs de Schipbeek, de Boven Regge, de Diepenheimse Molenbeek en de Poelsbeek. Op 25 plekken worden de gedragingen door de werkgroep in de gaten gehouden. Langs de Poelsbeek is er een overlap. Daar wordt in het Weldam ook door NIVON-Goor gecontroleerd. In het najaar van 2013 is door waterschap Regge en Dinkel een kunstmatige steile oever aangelegd in het kader van de herstelwerkzaamheden aan de Boven Regge plan Hazendam.

WERKGROEP IJ EN GGK IN PERSPECTIEF
Niet onvermeld mag blijven dat de huidige werkgroep voortborduurt op het werk van onze voorgangers. In dit kader dienen in elk geval Eli Nauta en Bennie Oolbekkink te worden genoemd.Eli woont niet meer in Diepenheim en Bennie is inmiddels overleden. Ze hebben in het verleden veel pionierswerk verzet en op hun ervaringen en inzichten borduurt de werkgroep nog steeds voort. In de huidige samenstelling maakt de werkgroep daarnaast gaarne gebruik van de expertise van Peter van den Akker, van de twentse vogelwerkgroep.

IJSVOGELS
De ijsvogel spreekt veel mensen aan vanwege het exotische uiterlijk en zijn pijlsnelle vlucht. Daarbij komt dat de ij in Nederland nog steeds niet algemeen voorkomt. Volgens het programma Vroege Vogels waren er na de vorstperiode van februari 2012 in heel Nederland nog zo'n honderd paren over. De ij is een standvogel, dus aanwezig in alle jaargetijden en tijdens strenge vorstperiode is het voor de ij bijna onmogelijk een visje te verschalken.

In het broedseizoen 2014 zijn in ieder geval 3 broedgevallen geconstateerd. Twee op bekende plaatsen langs de Diepenheimse Molenbeek en één langs de Boven Regge. Op andere locaties zijn, na het broedseizoen,  meerdere vogels gezien. Niet alleen langs de Diepenheimse Molenbeek en Boven Regge, maar ook bij de Schipbeek, Wilsonvijver en bij particuliere vijvers, werden jonge vogels waargenomen.

De werkgroep stelt het op prijs dat iedereen die binnen ons werkgebied een ijsvogels ziet de moeite neemt dit aan een van de leden door te geven. Daartoe kunt u een berichtje sturen naar Chris Koens of Marinus Hondelink

Wie meer wil weten over ijsvogels kan eens kijken wat er op wikipedia staat
Een site met veel informatie en mogelijkheden tot communicatie is ijsvogels.nl
Via soortenbank.nl kun je eenvoudig doorklikken naar "waarnemingen en verspreiding" om een indruk te krijgen van de huidige aantallen en recente meldingen in geheel Nederland.

GROTE GELE KWIKSTAART
De Grote Gele Kwikstaart heeft een uitgesproken voorkeur voor snel stromende beken en in het vlakke Nederland was de soort daarom zeer zeldzaam. De Grote Gele Kwikstaart heeft als oorspronkelijk broedhabitat snelstromende beken in bosrijke landschappen.
Sterke stroming is een bepalende faktor voor het voorkomen van de soort. Daarom moet vooral gezocht worden op plekken waar de waterstroom geknepen wordt, zoals bij bruggen, stuwtjes, sluizen en watermolens, waarbij deze kunstwerken ook nog eens geschikt zijn als broedlocatie. Daarnaast gebruiken ze kort grasland, paden, daken en ander oppervlakken, waar ze lopend achter insecten aanjagen.