Werkgroep Vogels

 

Bescherming en advies

Melden overtredingen Flora en Faunawet

Alle inheemse vogels zijn beschermd door de Wet natuurbescherming. Die wet verbiedt het vernielen of beschadigen van nesten en eieren, het doden van vogels en het opzettelijk verontrusten van vogels.

Het is mogelijk, onder voorwaarden, een ontheffing van deze verboden te krijgen of een omgevingsvergunning met een ‘verklaring van geen bedenkingen’ van de Minister van Economische Zaken.

Heeft de initiatiefnemer een omgevingsvergunning en handelt hij in strijdt met de voorschriften dan kun je de overheidsinstantie die de vergunning heeft verstrekt vragen om te handhaven. Dat zal in veel gevallen de gemeente zijn.

Probeer altijd eerst met de overtreder in gesprek te gaan. Soms is er sprake van onwetendheid; men weet niet dat er vogels broeden of men is zich er niet van bewust dat deze vogels en hun nesten wettelijk beschermd zijn. Probeer na te gaan of er een ontheffing is verleend als dit wordt aangegeven.

Leg de situatie vast d.m.v. foto’s en/of filmpjes.

Mocht je de initiatiefnemer niet willen aanspreken of biedt het geen soelaas, dan kun je de milieupolitie bellen via het algemene nummer van de politie: 0900 8844. Het is belangrijk om naar de milieupolitie te vragen, omdat die kennis heeft van de Flora- en faunawet. Ook voor het melden van acute situaties zoals het waarnemen van vergiftigde dieren of stropers belt u dit nummer.

Er is in Nederland een nieuw landelijk meldpunt in het leven geroepen: natuurverstoring.nl

Het is een breed meldpunt voor allerlei verdachte situaties in de natuur, zoals afvaldumpingen, stroperij, illegale houtkap en allerhande verstoringen. Via de website worden de meldingen per provincie geregistreerd en komen ze bij de Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA’s) of de politie terecht. Het is van groot belang om meldingen te doen want ook als deze niet direct tot een aanhouding leiden, ontstaat door alle meldingen een duidelijk beeld van de omvang van illegale praktijken in het buitengebied. De handhavende instanties hebben namelijk te kampen met een gebrek aan mensen en middelen, en bij het uitblijven van meldingen is de kans klein dat de handhaving zal worden aangescherpt.

Je kan ook een melding maken bij de NVWA, Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (voormalig AID, Algemene Inspectiedienst) 0900 388 of via de website: www.nvwa.nl.

Een andere mogelijkheid is om de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in te schakelen. Zij kunnen de initiatiefnemer een last onder dwangsom opleggen. Dit kost echter meestal meer tijd.

De Vogelwerkgroep vervult een signalerende rol bij het beschermen van vogels, maar onderneemt ook actie als dit noodzakelijk is.

Daarvoor hebben we ook uw hulp nodig. Neem dus contact op als u dingen constateert die nadelig zijn voor vogels.

Denk hierbij aan:

We proberen het leefgebied van de vogels te behouden en waar mogelijk te verbeteren/vergroten.

Roofvogels

In 2018 zijn in de volgende gebieden roofvogels waargenomen. Het betreft broedsels van verschillende soorten. De gegevens zijn doorgegeven aan de SOVON Vogelonderzoek Nederland

De nesten zijn op diverse plaatsen aangetroffen.

Juveniel wespendief. Foto: Pascal de MunckJuveniele Wespendief. Foto: Pascal de Munck.

Logo BirdphotoEen website waarop diverse vogelfoto’s staan. Maar ook vlinders en insecten.

Zie: Birdphoto