Vogelwerkgroep verslagen

De excursie die begin 2023 gepland was kon vanwege de weersomstandigheden helaas niet doorgaan.

Excursie op 12 november Everdingen

De laatste excursie van 2022 ging naar Everdingen. Om 8.30 uur vertrokken met een groepje van 9 personen vanaf het Walplantsoen, op weg naar Het Fort Werk aan het Spoel op deze frisse, wat mistige prachtige ochtend. Daar hebben we geparkeerd en startte de wandeling door de uiterwaarden langs de Lek. We scoorden gelijk vele soorten en het enthousiasme werd er zeker niet minder van. In een ontspannen en gezellige sfeer liepen al spottend verder en op sommige plekken stonden we even stil. De telescoop van Wim kwam voor het determineren zeker van pas. Ook bij de Everdingerwaard was veel te zien. Via de dijk liepen we naar het Fort Everdingen. Het was inmiddels een meer dan prachtige zonnige herfstochtend geworden. Na de koffie vervolgden we de dijk terug naar de auto’s. We hebben 46 soorten gezien!

Dit stukje natuur, relatief dicht bij Wijk, is zeker de moeite waard om wat vaker te wandelen.

Soortenlijst (met dank aan Agnes)

Aalscholver, bergeend, boomklever, buizerd, Canadese gans, cetti’s zanger, ekster, fazant, fuut, grauwe gans, grote bonte specht, grote zilverreiger, heggenmus, holenduif, huismus, ijsvogel, kauw, kievit, knobbelzwaan, kokmeeuw, kolgans, koolmees, koperwiek, krakeend, kramsvogel, kuifeend, mantelmeeuw, meerkoet, merel, nijlgans, pimpelmees, putter, rietgors, roodborst, slobeend, smient, torenvalk, vink, waterhoen, waterral, watersnip, wilde eend, winterkoning, wintertaling, wulp, zwarte kraai.

vogel

Torenvalk van Marian Rietveld, Krakeenden van Evert van Leeuwen, Kramsvogel en Koperwiek van Harrie Groeneveld, Onderweg van Ton Janssen.

Excursie op 22 oktober naar de Oostvaarders Plassen

Op 22 oktober 2022 reden wij met 10 mensen naar het verzamelpunt aan de Praamweg. Onderweg zagen we in Flevoland grote groepen kieviten die kennelijk vanwege het aanhoudende zachte weer tijdens hun trek naar het zuiden hier nog wat bleven rondhangen. Vanaf de Praambult waren enorme aantallen edelherten te zien en verderop een grote kudde galloways. Een kolgans vloog luid roepend over, een torenvalk zagen we al biddend van nabij en, ja hoor, in de verte verscheen de eerste zeearend van deze dag aan de horizon. Maar liefst drie zaten er aan een prooi te plukken en eentje showde van nabij waarom hun bijnaam ‘de deur’ is: kolossaal grote en brede vleugels.

vogelVeel brandganzen met hun witte koppen zaten op de vlakte. Het verwonderde ons wel dat er enkele rotganzen voorbijvlogen. Die zitten toch aan de kust?

We besloten naar vogelkijkhut ‘De Krakeend’ te wandelen waar bij de ingang vele koperwieken en kramsvogels rondvlogen. Ook cetti’s zanger liet zich flink horen. Op het water veel wintertaling, slob-, berg- en krakeenden. Als enige steltloper aan de waterkant een tureluur. Hier zat ver weg in een boom een jonge zeearend.

Na een pauze in het buitencentrum aan de Kitsweg besloten we naar ‘De Schollevaar’te wandelen. Op een eilandje dicht bij ons pad langs de plas foerageerden enkele rosse grutto’s, al in winterkleed. Net voor de ingang van de kijkhut zagen we uiteindelijk toch de al eerder verwachte baardmannetjes. Opnieuw vele watervogel soorten. Heel bijzonder was het hier zoveel zeearenden te zien. In totaal zouden we deze dag zeven zeearenden spotten! Maar de grote vogel met witte borst die ver weg in een dode omgevallen boom zat bracht verwarring: was het nou een noordelijke, licht uitgevallen buizerd of een visarend?

Weer terug bij het buitencentrum besloten we dat het mooi genoeg geweest was; natuurbelevingscentrum De Oostvaarders zouden we voor een volgende keer bewaren.

Soortenlijst: Aalscholver, Baardman, Bergeend, Blauwe Reiger, Brandgans, Buizerd, Cetti’s Zanger, Ekster, Grauwe Gans, Groenling, Grote Zilverreiger, Kievit, Kluut, Kneu, Kolgans, Koolmees, Koperwiek, Krakeend, Kramsvogel, Merel, Nijlgans, Putter, Roodborst, Slobeend, Spreeuw, Sijs, Torenvalk, Tureluur, Veldleeuwerik, Vink, Wilde Eend, Wintertaling, Witte Kwikstaart, IJslandse Grutto, Zeearend, Zilvermeeuw, Zwarte Kraai, Zwarte Ruiter.

vogel

Vogelweekend september 2021

Van 18 tot 21 september werd het vogelweekend gehouden. Vanuit de Traphoeve, een mooie groepsaccomodatie bij Schagen werd de kop van Noord-Holland verkend. Willeke, Lilian en Roel hadden de organisatie in handen.