Vogelwerkgroep verslagen

Excursie Everdingen 26 augustus 2023

Op 26 augustus vond de eerste excursie van dit seizoen van de Werkgroep Vogels plaats. Het was een geslaagde dag met mooie waarnemingen. Met 9 personen reden we in 3 auto’s naar ‘Werk aan het Spoel’ aan de Goilberdingerdijk voorbij Culemborg. Het was stralend weer en tijdens onze wandeling richting Everdingen keken we met het licht mee: ideale omstandigheden om de vogels in hun pracht te kunnen waarnemen. Het gebied bleek de afgelopen jaren aanmerkelijk verruigd te zijn geraakt, maar de wandelroute is goed onderhouden, zodat we onbelemmerd langs de Lek konden lopen. Wat een groot aantal lepelaars kwamen we tegen! Hans legde ons het determinatieverschil tussen witgat en oeverloper uit; op een van de kribben in de rivier zat toch echt laatstgenoemde soort. Niet helemaal zeker waren we van de geelpootmeeuw die aan de overkant op een paaltje zat. Waren zijn poten nu echt wel geel? Al die paaltjes daar waren vnl. bezet door kieviten en kokmeeuwen. Plotseling scheerde een groepje watersnippen over onze hoofden weg. En fantastisch was ook het vrouwtje bruine kiekendief dat we lang laag over de ruigte zagen jagen. Door de droogte van de laatste jaren stonden er helaas veel bomen dood te gaan. Logisch dat we juist daarin de grote bonte specht en de groene specht ontdekten. Ook ontwaarden we een bijzondere soort voor het binnenland: de kleine zilverreiger. Echt wel veel kleiner dan de grote. De waterral staat met een ? in onderstaande soortenlijst, omdat de vogel al heel snel in de rietkant verdween en door slechts één van ons gezien werd. Tja, minimaal een dubbele waarneming geldt. Visdieven druk aan het jagen, jonge putters en tjiftjaffen in de meidoorns, kortom: het was een zeer geslaagde excursie. De voorspelde regen bleef uit en goedgemutst gingen we huiswaarts of koffiedrinken bij Kaatje aan het Spoel.

260823 soortenlijst

Foto’s Evert van Leeuwen  Fazanten en Lepelaars

 

Excursie Zouweboezem 13 mei 2023

In rap tempo zagen en hoorden we al meteen vele soorten op en langs het water. Opvallende waarnemingen waren de lepelaars die aan de overkant van de rivier in het moerasbos een broedkolonie hebben. We zagen herhaaldelijk ook purperreigers van en naar dat bos vliegen. De Vlietmolen draaide met volle zeilen. Wat werd er deze dag druk gevogeld! Het ene gezelschap na het andere kwam ons tegemoet gelopen; iedereen opgetogen over het fraaie weer. De zang van de rietvogels  leverde soms wel wat determinatieproblemen op, maar met de gezamenlijke mobieltjes kwamen we de kleine karekiet en de rietzanger snel op het spoor. En de snor liet hoog in een struik dichtbij zo fanatiek van zich horen: fantastisch! Al snel bleken de zwarte sterns weer terug te zijn op hun vlotjes; er vlogen velen om ons heen. En heel bijzonder was het paartje witvleugelstern dat tussen de zwarte bleek te broeden. Kieviten zagen we samen  predatoren verjagen en een paartje sperwer verscheen ten tonele. Meermaals namen we zowel mannetje als vrouwtje bruine kiekendief waar, vlak over het riet aan het jagen. En als uitsmijter een supersnelle valk die bij nader inzien een boomvalk moet zijn geweest. We hebben op deze prachtige dag maar liefst 55 soorten genoteerd, met dank aan Marijke. Andere vogelaars hadden ook nog staartmees en kneu waargenomen maar die zijn niet in onze soortenlijst opgenomen.

230513 soortenlijst

Excursie naar Polder Arkemheen 15 april 2023

Met 15 man/vrouw vertrokken we rond 8 uur vanaf het Walplantsoen. Wachtend tot we compleet waren vloog er laag een ooievaar over. Een goed voorteken.
We gaan eerst naar het oude stoomgemaal in de polder Arkemheen. Maar om die te bereiken moesten we over de brug van de Arkervaart en die werd net vandaag onderworpen aan een onderhoudsbeurt. Dat betekende dat we een omtrekkende beweging via Nijkerk moesten maken. Bij het Stoomgemaal hebben we de auto’s geparkeerd en te voet verdergegaan. Het idee was om een rondje te lopen van ± 7 km. Maar door al het moois dat we tegen kwamen hebben we dat niet gehaald. Om ook nog een kopje koffie te kunnen drinken moesten we toch echt een andere keus maken. En zijn we bij Nekkeveld weer teruggelopen naar het stoomgemaal waar koffie en appeltaart te krijgen was.
Op dit stuk was zoveel te zien aan eenden en futen in het Nijkerkernauw en al die kleine zangertjes in het riet, weidevogels en als hoogtepunten vele blauwborstjes en een overvliegende volwassen zeearend die de brandganzen de stuipen op het lijf joeg.

Na de koffie ging de tocht naar de polder die bij het Putter Stoomgemaal ligt. Daar zagen we een rosse stekelstaart. Eerst er werd gedacht dat het een witkopeend was, maar na wat uitzoekwerk werd duidelijk dat het deze invasieve soort was. Vanaf de dijk hadden we daar een prachtig uitzicht over een plas-drasgebied (de bankjes stonden al klaar). Tussen de brandganzen waren twee geringde. Door de kleurringen af te lezen was duidelijk dat ze op 9 aug. 2021 op Kolguev door Peter Glazov geringd waren. De kemphanen, kluten en grutto’s gaven daar een prachtige vliegshow.
Het was een zeer geslaagde dag met goed gezelschap.
Doortje Dallmeijer

230415 soortenlijst

Excursie Schouwen-Duiveland, Brouwersdam, Haringvliet

Na 2x uitstel i.v.m. slecht weer ging de 1e excursie van 2023 naar Zeeland en Zuid-Holland.

Op 18 maart om 7:15 uur verzamelden we met 9 mensen bij het Walplantsoen en vertrokken we richting Zierikzee. Onze eerste stop was bij het Uitkijkpunt Gasthuisbevang. Een prachtige plek waar we gelijk al veel soorten konden spotten, waaronder de Zwartkopmeeuw, Grutto, Kemphaan, Veldleeuwerik en de Pijlstaart.  Onderweg bij het Pikgat in Kerkwerve een stop gemaakt, verschillende meeuwen, Kleine Zilverreiger en de Zilverplevier op de lijst bijgeschreven.
Daarna op weg naar de Uitkijktoren Schelphoek in het Nationaal Park Oosterschelde, hier noteerden we o.a. de Middelste Zaagbek, Kuifduiker en Brilduiker. Een stop onderweg voor een jagende man Blauwe Kiekendief.
Verder rijdend langs de Prunje Noord bij Kerkwerve, met nog 2 stops waar we de Cetti’s Zanger hoorden en met o.a. heel veel Steenlopers en Bontbekplevieren als een soort “dam” in het water.
Vervolgens op weg naar de Brouwersdam waar we o.a. de Paarse Strandloper, Roodkeelduiker, Kanoet en de Zwarte Zee-eend zagen. Verder rijdend weer een snelle stop onderweg voor een jagende vrouw Bruine Kiekendief. We hadden nog 2 plekken te gaan en al zoveel gezien.
Maar op weg naar het Uitzichtpunt Markenje, Ouddorp, bij De Motte kwam de verrassing van de dag. In de kant, in het riet langs een slootje was een Roerdomp uitgebreid aan het vissen. Hij trok zich weinig aan van het langsrijdende publiek en de fotografen in de kant.  Tot slot hadden we het Vogelobservatorium Tij bij Stellendam aan het Haringvliet nog op het programma staan. Een prachtige hut, waar het uitkijken niet veel nieuws meer opleverde. De weg ernaar toe vulde nog wel de soortenlijst aan met kleine vogeltjes waaronder de eerste zingende Fitissen.  Het was een fantastische dag, gezellige sfeer en goed georganiseerd, met veel enthousiaste vogelliefhebbers.  Slechts 1 regenbuitje, verder een droge dag met lekkere temperaturen. Met een recordscore van 91 soorten. Dat is zonder de zeehond en de citroenvlinder.

230318 soortenlijst Peter

 

Excursie op 12 november Everdingen

De laatste excursie van 2022 ging naar Everdingen. Om 8.30 uur vertrokken met een groepje van 9 personen vanaf het Walplantsoen, op weg naar Het Fort Werk aan het Spoel op deze frisse, wat mistige prachtige ochtend. Daar hebben we geparkeerd en startte de wandeling door de uiterwaarden langs de Lek. We scoorden gelijk vele soorten en het enthousiasme werd er zeker niet minder van. In een ontspannen en gezellige sfeer liepen al spottend verder en op sommige plekken stonden we even stil. De telescoop van Wim kwam voor het determineren zeker van pas. Ook bij de Everdingerwaard was veel te zien. Via de dijk liepen we naar het Fort Everdingen. Het was inmiddels een meer dan prachtige zonnige herfstochtend geworden. Na de koffie vervolgden we de dijk terug naar de auto’s. We hebben 46 soorten gezien!

Dit stukje natuur, relatief dicht bij Wijk, is zeker de moeite waard om wat vaker te wandelen.

Soortenlijst (met dank aan Agnes)

Aalscholver, bergeend, boomklever, buizerd, Canadese gans, cetti’s zanger, ekster, fazant, fuut, grauwe gans, grote bonte specht, grote zilverreiger, heggenmus, holenduif, huismus, ijsvogel, kauw, kievit, knobbelzwaan, kokmeeuw, kolgans, koolmees, koperwiek, krakeend, kramsvogel, kuifeend, mantelmeeuw, meerkoet, merel, nijlgans, pimpelmees, putter, rietgors, roodborst, slobeend, smient, torenvalk, vink, waterhoen, waterral, watersnip, wilde eend, winterkoning, wintertaling, wulp, zwarte kraai.

vogel

Torenvalk van Marian Rietveld, Krakeenden van Evert van Leeuwen, Kramsvogel en Koperwiek van Harrie Groeneveld, Onderweg van Ton Janssen.

Excursie op 22 oktober naar de Oostvaarders Plassen

Op 22 oktober 2022 reden wij met 10 mensen naar het verzamelpunt aan de Praamweg. Onderweg zagen we in Flevoland grote groepen kieviten die kennelijk vanwege het aanhoudende zachte weer tijdens hun trek naar het zuiden hier nog wat bleven rondhangen. Vanaf de Praambult waren enorme aantallen edelherten te zien en verderop een grote kudde galloways. Een kolgans vloog luid roepend over, een torenvalk zagen we al biddend van nabij en, ja hoor, in de verte verscheen de eerste zeearend van deze dag aan de horizon. Maar liefst drie zaten er aan een prooi te plukken en eentje showde van nabij waarom hun bijnaam ‘de deur’ is: kolossaal grote en brede vleugels.

vogelVeel brandganzen met hun witte koppen zaten op de vlakte. Het verwonderde ons wel dat er enkele rotganzen voorbijvlogen. Die zitten toch aan de kust?

We besloten naar vogelkijkhut ‘De Krakeend’ te wandelen waar bij de ingang vele koperwieken en kramsvogels rondvlogen. Ook cetti’s zanger liet zich flink horen. Op het water veel wintertaling, slob-, berg- en krakeenden. Als enige steltloper aan de waterkant een tureluur. Hier zat ver weg in een boom een jonge zeearend.

Na een pauze in het buitencentrum aan de Kitsweg besloten we naar ‘De Schollevaar’te wandelen. Op een eilandje dicht bij ons pad langs de plas foerageerden enkele rosse grutto’s, al in winterkleed. Net voor de ingang van de kijkhut zagen we uiteindelijk toch de al eerder verwachte baardmannetjes. Opnieuw vele watervogel soorten. Heel bijzonder was het hier zoveel zeearenden te zien. In totaal zouden we deze dag zeven zeearenden spotten! Maar de grote vogel met witte borst die ver weg in een dode omgevallen boom zat bracht verwarring: was het nou een noordelijke, licht uitgevallen buizerd of een visarend?

Weer terug bij het buitencentrum besloten we dat het mooi genoeg geweest was; natuurbelevingscentrum De Oostvaarders zouden we voor een volgende keer bewaren.

Soortenlijst: Aalscholver, Baardman, Bergeend, Blauwe Reiger, Brandgans, Buizerd, Cetti’s Zanger, Ekster, Grauwe Gans, Groenling, Grote Zilverreiger, Kievit, Kluut, Kneu, Kolgans, Koolmees, Koperwiek, Krakeend, Kramsvogel, Merel, Nijlgans, Putter, Roodborst, Slobeend, Spreeuw, Sijs, Torenvalk, Tureluur, Veldleeuwerik, Vink, Wilde Eend, Wintertaling, Witte Kwikstaart, IJslandse Grutto, Zeearend, Zilvermeeuw, Zwarte Kraai, Zwarte Ruiter.

vogel

Vogelweekend september 2021

Van 18 tot 21 september werd het vogelweekend gehouden. Vanuit de Traphoeve, een mooie groepsaccomodatie bij Schagen werd de kop van Noord-Holland verkend. Willeke, Lilian en Roel hadden de organisatie in handen.