Samenwerken met de NABU

Nieuws van IVN Bellingwedde

November 2019

Tot aan de 16e eeuw bestond het Oldambtster en het Noord-Westerwoldse landschap (eigenlijk ook Oldambt!) in Nederland en het aansluitende Rheiderland in Duitsland vooral uit laagveen. Door ontginning en ontwatering daalde het veenpakket. Opzwepend water tijdens opeenvolgende stormen sloegen gaten in het veenpakket en overstroomde het landschap, soms tot voorbij Noordbroek in de westelijke boezem en tot aan Wedde in de oostelijke boezem. Klei werd op het resterende veen afgezet. Om het achterliggende land te beschermen werden dijken aangelegd. Omdat de afgezette klei vruchtbaar was werden kwelders ingedijkt.  Dit gebeurde een aantal malen waardoor er een aantal opeenvolgende polders ontstonden. Hetzelfde vond plaats in Rheiderland.

Kolk OudnieuwlandsewegKolk aan de Oud Nieuwlandseweg. (Foto: Aart-Jan Langbroek).

Stormen sloegen soms gaten in de dijken waardoor het water de polders instroomde. Het kolkende water sleep diepe gaten uit tot ongeveer 8 meter diepte. Ongeveer 90 kolken ontstonden in het Nederlandse gedeelte waarvan het IVN 30 heeft teruggevonden. Ze zijn geïnventariseerd op hun natuurwaarden door IVN en KNNV. We hebben voor elkaar gekregen dat één kolk, de Oudeschanskerkolk, is uitgebaggerd. Daarmee verwachten we dat zich weer een rijke natuur kan ontwikkelen. In alle andere kolken beperkt de door de eeuwen heen ontstane dikke organische sliblaag nog de groei van een gevarieerde plantenvegetatie en daarmee ook een rijke fauna. 

Ook in Rheiderland zijn rond vruchtbare kwelders dijken aangelegd en zijn door stormen kolken ontstaan. Wat hun geschiedenis betreft is nog niet zoveel bekend. Daarom heeft de werkgroep Oldambt contact gezocht met het bestuur van de NABU. (= Naturschutzbund Deutschland).

NABU

Klik op het logo vn de NABU om hun website te bezoeken.

In september hebben we met de NABU enkele kolken langs de Hamdijk bezocht en natuurlijk ook de opgeknapte Oudeschanskerkolk. WE bespraken dat het zou mooi zijn wanneer in een gezamenlijk project ook de historie, inclusief de natuurlijke historie, van het landschap van Rheiderland met zijn dijken en kolken tot één samenhangend verhaal kan worden gebracht met dat van ons.