Roofvogelverslag 2015

Algemeen

Net als in 2014 was de winter en het voorjaar van 2015 mild te noemen. Voor de roofvogels met name de muis etende roofvogels, zag het er naar uit dat het een best jaar te worden. Door de milde winter en voorjaar zou het aantal muizen wel eens behoorlijk groot kunnen worden. Dit bleek ook zo te zijn, echter hoe verder het broedseizoen vorderde begon het aantal muizen drastisch af te nemen. Dit werd gemerkt in de broedresultaten, met name de Buizerds, Torenvalken en Kerkuilen hadden hier last van. In figuur nr. 1 is een overzicht weergegeven van de telling van de broedsels en uitgevlogen jongen van de Buizerd, Kerkuil en Steenuil.
Een zeldzame waarneming was een paartje Raven in de gemeente Vaals waar later ook drie jongen werden waargenomen.

Buizerd

In totaal waren er afgelopen jaar in de gemeente Vaals 14 broedsels van Buizerds. Doordat de muizenstand achteruit ging had de Buizerd minder jongen op de horst zitten, hoogstens 1 á 2. Enkele Buizerd paartjes hadden het broeden zelfs uitgesteld. In vergelijking met 2014 (12 broedsels) mag toch gezegd worden dat het jaar 2015 een positief jaar genoemd mag worden.
Opgemerkt dient te worden dat de Buizerd steeds meer de rand van de bebouwde kom opzoekt.

Kerkuil

In 1992 is IVN Vijlen-Vaals benaderd door het IKL om Kerkuilenkasten te plaatsen. Hieraan is toen gehoor gegeven en zijn enkele leden en een oud-lid begonnen met het plaatsen van deze kasten. De eerste kast werd geplaatst in de St. Pauluskerk in Vaals. Later volgden er meer. Op dit moment hangen er een 17 kerkuilenkasten door de hele gemeente Vaals.
Van deze 17 kasten waren er in 2015 vijf bezet door een Kerkuilenpaartje. In 1 kast lagen 6 eieren en op een andere plaats 7 eieren. Doordat de muizenstand achteruit liep zijn er maar 3 en 4 jongen uit deze kasten uitgevlogen.
Een Kerkuilenvrouwtje legt om de 2 á 3 dagen een ei en begint meteen met broeden. Als er dan 6 of zelfs 7 eieren liggen betekent dit dat er een groot verschil is in leeftijd tussen het eerste en het laatste jong. Bij weinig voedsel worden de kleinste jongen opgegeten zodat in ieder geval de oudste jongen overleven.
In de kasten waar maar 3 en 4 jongen lagen zijn deze allen normaal uitgevlogen.
In totaal zijn er 16 jongen uitgevlogen dit in tegenstelling tot voorgaande jaren waar slechts 1 broedsel steeds is uitgekomen.

Steenuil

In 1995 is begonnen met het plaatsen van broedkasten voor de Steenuil, dankzij een vraag van het IKL. Eerst werden kasten geplaats bij Vaals daarna, in 1997, in de omgeving van Vijlen. Op dit moment hangen er zo’n 35 Steemuilenkasten in de gemeente Vaals. Ondanks het rijke aanbod voor de Steenuilen wil het niet echt lukken om het aantal Steenuilen te vergroten.
In 2015 waren 7 kasten bezet, terwijl 2 koppels broedden in holle bomen in de directe omgeving van een kast. In 1 kast zijn wespen aangetroffen terwijl in een andere kast Koolmezen aan het broeden waren. Er zijn 21 jongen uitgevlogen.
Steenuilen zijn niet alleen op muizen aangewezen, zij kunnen zich ook goed voeden met wormen en insecten.

Andere Roofvogels

Torenvalk: bij de Torenvalk waren 3 broedsels en op ieder nest lagen 3 jongen. In 2014 was er maar 1 broedsel.
Havik: de Havik had op 3 plaatsen gebroed, 1 nest met 3 jongen en op 2 nesten waren 2 jongen aanwezig.
Sperwer: de Sperwer werd dit jaar vaker waargenomen, hij was op 3 plaatsen in het bos aanwezig. Vorig jaar zijn we ze maar op 1 plaats tegengekomen.
Wespendief: de Wespendief was op 3 plaatsen aanwezig met broed, dit is ook een verbetering ten opzichte van 2014. In 2015 waren er meer Hommels en Wespen. Deze vogels komen pas eind april begin mei uit Afrika terug. Over het algemeen zijn dit stille vogels. Vanaf half augustus tot begin september vliegen de jongen uit.
Boomvalk: de Boomvalk was zeker op 2 plaatsen aanwezig. Op 1 horst zijn 2 jongen uitgevlogen.
Bosuil: de Bosuil was overal te vinden.
Ransuil: met de Ransuil ging het beter dan voorgaande jaren.
Waarnemingen van andere roofvogels: Rode Wouw, Blauwe Kiekendief, Slechtvalk en Ruigpootbuizerd.

terug