ANBI en CFB

Naamstelling

Naam: IVN Vijlen-Vaals

Statutaire naam: Instituut voor Natuurbeschermingseducatie, afdeling Vijlen-Vaals.

IVN Vijlen-Vaals is een zelfstandige vereniging en functioneert als afdeling van het landelijke Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN).

RSIN

RSIN-nummer: 803066223???

Postadres

IVN Vijlen-Vaals
Kerkstraat 16
6291AC Vaals

Doelstelling

IVN Vijlen-Vaals draagt bij aan een duurzame samenleving door mensen te betrekken bij natuur, milieu en landschap. Door mensen meer kennis van en waardering voor de natuur bij te brengen, voelen zij zich meer betrokken bij het behouden van natuur, milieu en landschap, en hebben zij meer oog voor duurzaamheid.

Beleidsplan in hoofdlijnen

Wat doet het IVN Vijlen-Vaals:

 • Jaarlijks opzetten van een van een aantrekkelijk activiteiten-programma o.a. wandelingen, lezingen en excursies voor alle belangstellenden. 
 • Opzetten van groene cursussen en laagdrempelige (b.v. beperkte deelnamekosten) cursussen voor alle belangstellenden. 
 • Opzetten van cursussen voor actieve leden ter verhoging van hun vaardigheden (b.v. Natuurgidsencursus).
 • Actief werken aan groenonderhoud (Heemnatuurpad De Heebrig).
 • Inzetten voor behoud en uitbreiding van de natuurlijke omgeving.
 • Samenwerken met lokale overheden (gemeente, waterschap, provincie etc.), met andere IVN-afdelingen en andere groene organisaties ter realisatie van onze doelstellingen.
 • Nieuwe leden aantrekken en enthousiast maken voor het werk en de doelstellingen van IVN.

Bestuurders

Voorzitter Jo Pelzer
Secretaris Carl Cosiolkofsky
Penningmeester Regine Krill-Alken

Functies van de bestuurders

Voorzitter:

 • behartigt de algemene gang van zaken in de afdeling,
 • geeft leiding aan de bijeenkomsten van het afdelingsbestuur,
 • zit de ALV (Algemene LedenVergadering) en de Coördinatorenvergadering van de afdeling voor,
 • onderhoudt de interne en externe contacten,
 • rapporteert de activiteiten van het bestuur aan de leden,
 • bemiddelt bij interne geschillen.

Secretaris:

 • coördineert het secretariaat,
 • behartigt de inkomende en uitgaande correspondentie van het afdelingsbestuur,
 • is verantwoordelijk voor het secretariaatsarchief van de afdeling,
 • maakt verslagen en/ of besluitenlijsten van bestuurs- en algemene ledenvergaderingen. Delegeert dit eventueel naar andere bestuursleden,
 • stelt het jaarverslag samen in overleg met de bestuursleden,
 • stelt in overleg met de voorzitter de agenda op voor vergaderingen en verstuurt de uitnodigingen.

Penningmeester:

 • draagt zorg voor de financiële gang van zaken in de afdeling,
 • beheert de bank/girorekening(en) van de afdeling,
 • houdt de financiële administratie bij van de afdeling,
 • stelt een financieel jaarverslag op ten behoeve van de ALV, met daarin opgenomen een staat van baten en lasten en een balans,
 • maakt op basis van werkplannen van de werkgroepen in overleg met het bestuur een begroting van inkomsten en uitgaven voor het volgende jaar. Deze begroting wordt aan de ALV ter goedkeuring voorgelegd,
 • onderhoudt de contacten met de gemeenten i.v.m. subsidie,
 • is verantwoordelijk voor de ledenadministratie van de afdeling,
 • draagt zorg voor de inning van de contributie/donatiegelden.

Verwerving van inkomsten

De inkomsten bestaan voornamelijk uit contributiegelden van leden en donateurs. Verder ontvangt de vereniging structureel nog een beperkte subsidie van Gemeente Vaals.

Beheer van het vermogen

Het vermogen wordt beheerd door de penningmeester van IVN Vijlen-Vaals. De jaarstukken worden gecontroleerd door een kascommissie en worden goedgekeurd door de algemene ledenvergadering. 

Besteding van het vermogen

De jaarlijkse bestedingen bestaan uit:

 • Activiteiten van de werkgroepen
 • Het organiseren van cursussen en de aanschaf van cursusmateriaal en onkostenvergoeding van de cursusleider(s)
 • Vergaderkosten van bestuur en werkgroepen (koffie, koekjes e.d.)
 • Reiskostenvergoeding indien er voor een vergadering of excursie ver gereisd moet worden.
 • Onkostenvergoeding van sprekers
 • Onkostenvergoeding voor externe gidsen
 • Jaarlijks uitje voor de actieve leden
 • Materiaal voor onderhoud gebouwen en materiaal voor de diverse werkgroepen
 • Drukwerk, vooral bestaand uit  het afdelingsblad (kwartaaluitgave)

Beloningsbeleid

Iedereen die binnen de vereniging helpt of een afgesproken taak heeft doet dit pro deo.

Jaarverslag

Het jaarverslag van 2017 kan via de navolgende link xxx.pdf gedownload worden.

Financiële gegevens

In onderstaande bijlagen zijn de financiële verslagen van de laatste jaren als download opgenomen.

Financieel verslag 2017: financieel_verslag_2017.pdf