IVN Zoetermeer en ANBI

IVN Zoetermeer is fiscaal een zogenaamde ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Als zodanig is IVN Zoetermeer verplicht bepaalde informatie op zijn website bekend te maken.

Deze informatie treft u aan in het vervolg van dit document.

Naam van de afdeling en fiscaal nummer:

Postadres en statutaire zetel:

Zuringvaart 21, 2724 VX Zoetermeer.

Bestuurssamenstelling:

Henk Lubberding, voorzitter
Rob Schouten, secretaris
Rob Schouten, penningmeester
Sinie de Jonge, lid
Elvira Koolstra, lid

Doelstellingen en middelen tot verwezenlijking van de doelstellingen.

1. De vereniging stelt zich ten doel om binnen haar werkgebied:

a. er toe bij te dragen dat de bevolking zich bewust wordt van de relaties tussen de mens, zijn cultuur en de levende en niet-levende omgeving;

b. mogelijkheden te scheppen voor het tot stand komen van deze bewustwording via zelf beleven, zelf ontdekken en kennisverrijking;

c. te bevorderen dat mensen in het algemeen en met name ook zij die geroepen zijn tot besluitvorming in colleges, instanties en welke overheidsorganen dan ook, op grond van deze bewustwording gemotiveerd kunnen kiezen voor de wijze waarop zij, nu en in de toekomt, in hun handelen behoud en verbetering van de kwaliteit van natuur en milieu willen bevorderen;

d. een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van natuur- en milieubesef, hetgeen wil zeggen dat mensen zich mede verantwoordelijk voelen voor en in harmonie wensen te leven met de andere levende wezens en de stoffelijke wereld;

e. zoveel mogelijk mensen die de hiervoor genoemde doelstellingen onderschrijven, de gelegenheid te verschaffen als werkende leden deel te nemen aan de activiteiten van het IVN;

f. daadwerkelijk mee te werken aan de bescherming van de natuur, het landschap en het milieu;

g. verenigingen, stichtingen of anderen die werkzaam zijn op het gebeid van natuur-landschaps-of milieubescherming te adviseren, te ondersteunen of er metterdaad mee samen te werken.

2. De vereniging tracht haar doel te verwezenlijken door;

a. het organiseren van natuur- en milieueducatieve activiteiten, waardoor en waarmee de bevolking in het werkgebied wordt bereikt;

b. het beïnvloeden van het beleid en de activiteiten van de plaatselijke overheid op het gebied van natuur- en milieu(educatie) in overeenstemming met het doel van de vereniging;

c. het verzamelen van gegevens over de flora en fauna in het werkgebied van de vereniging ten behoeve van het beheer en de bescherming daarvan, en ten behoeve van instanties die gegevens verzamelen over flora en fauna;

d. het ondersteunen van het werk van het onderwijzend personeel van de scholen gevestigd in het werkgebied, voor zover het natuur- en milieueducatie betreft;

e. alle andere wettige middelen en meer speciaal het aantekenen casu quo indienen van bezwaar en beroep, in woord en/of geschrift zowel op administratiefrechtelijk gebied als op strafrechtelijk gebied, tegen (rechts)handelingen in strijd met datgene wat de vereniging casu quo het IVN nastreeft.

Beloningsbeleid:

IVN, afdeling Zoetermeer is een vrijwilligersorganisatie die geen bezoldigde functies dan wel activiteiten kent.

Zie ook onze Jaarstukken!

Deze tekst is ook beschikbaar als download.