Contact Rotterdam en omstreken

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de voorzitter Liesbeth den Haan, tel. 06-47046122, e-mail liesbethdenhaan@gmail.com.
Landelijk en provinciaal worden IVN-afdelingen ondersteund door de IVN-beroepsorganisatie. Door samenwerking met andere IVN-afdelingen in de regio wordt aan kennisuitwisseling en interne opleiding van natuurgidsen gewerkt. Contactgegevens van het regiokantoor Zuid-Holland van IVN vindt u op https://www.ivn.nl/provincie/zuid-holland. Meer informatie over de landelijke organisatie vindt u op www.ivn.nl.

Mocht u geïnteresseerd zijn in onze activiteiten, zelf een bijdrage willen leveren of zelf ook natuurgids willen worden neem dan contact met ons op via ivnrotterdam@gmail.com

Privacy Verklaring
De afdeling kent een privacy verklaring waarin zij toelicht hoe zij omgaat met persoonlijke gegevens.

Deze verklaring vindt u hier

.

In Veilige Handen bij IVN

 • IVN afdeling Rotterdam en omstreken heeft vastgesteld hoe we met elkaar en met anderen willen omgaan. Hieronder vind je de uitgangspunten van het beleid ter voorkoming van problemen en informatie over procedures wanneer er toch iets misgaat.
  De IVN-afdeling staat voor goede omgangsvormen. Respect voor elkaar, gelijkwaardigheid, integriteit, eerlijkheid en veiligheid vormen hierbij centrale begrippen. Deze vormen de basis voor de omgangsregels die we binnen onze IVN-afdeling hanteren.
 • Onder ongewenst gedrag wordt verstaan: geweld, agressie, bedreiging, discriminatie, pesten, seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik. Al deze vormen van ongewenst gedrag kunnen een fysieke, psychische of verbale uitingsvorm hebben. Ook ongewenste aandacht, discriminerende, seksistische of andere beledigende of krenkende opmerkingen of grappen – mondeling of schriftelijk – worden als ongewenst gedrag beschouwd.
 • Ongewenst gedrag wordt binnen de IVN-afdeling niet getolereerd. Dit geldt voor IVN- vrijwilligers en voor deelnemers aan IVN-activiteiten. Hierbij gelden dezelfde normen en waarden die binnen de Nederlandse samenleving als normaalworden beschouwd. Alle betrokkenen worden geacht elkaar met respect voor eigenwaarde te benaderen en te behandelen.
 • De IVN-vrijwilliger accepteert geen ongewenst gedrag van deelnemers of collega-vrijwilligers en neemt zelf geen initiatief tot ongewenst gedrag naar anderen.
 • Iedere IVN-vrijwilliger heeft het recht om deelnemers die zich schuldig maken aan ongewenst gedrag onmiddellijk uit te sluiten van verdere deelname aan de betreffende IVN-activiteit.
   
 • Het bestuur is gerechtigd om een IVN-vrijwilliger wegens ongewenst gedrag te royeren als lid. Zo kan het bestuur ook iemand die aan een IVN-activiteit deelneemt uitsluiten van verdere deelname, indien hij of zij zich schuldig maakt aan ongewenst gedrag tegenover IVN- vrijwilligers of andere deelnemers.
 • In geval van ongewenst gedrag, kan de IVN-vrijwilliger, of de deelnemer van een IVN-activiteit – als slachtoffer (c.q. ouder/verzorger) of getuige – daarvan melding maken bij de vertrouwenscontactpersoon van de afdeling.
 • Het bestuur werkt aan preventie en draagt er zorg voor dat IVN-vrijwilligers de inhoud van de omgangsregels kennen. Ook zorgt het bestuur ervoor dat deelnemers aan IVN- activiteiten van deze regels kennis kunnen nemen.
 • Het bestuur draagt er zorg voor dat voor alle IVN-vrijwilligers die omgaan met kwetsbare personen (ouderen, mensen met beperkingen, kinderen) een Verklaring omtrent Gedrag wordt aangevraagd.
 • Zo vaak als nodig, maar ten minste één keer in de drie jaar worden deze regels geëvalueerd door het bestuur en zo nodig bijgesteld.
 • Het bestuur geeft uitvoering aan het beleid In Veilige Handen van de landelijke Vereniging IVN en hanteert het protocol voor melding van (vermoeden van) seksueel misbruik.
 • Er bestaat voor iedereen binnen IVN een meldingsplicht voor klachten over of signalen van seksueel misbruik.
 • De lokale vertrouwenscontactpersoon van de afdeling is Anita van Keulen. Zij is te bereiken per e-mail anitavankeulen@upcmail.nl of telefoon 06-14986138.

   

De namen en contactgegevens van de landelijke vertrouwenscommissie zijn te vinden op de website van IVN landelijk: https://www.ivn.nl/in-veilige-handen-bij-ivn; hier vind je ook een link naar de brochure In Veilige Handen.
 


IVN afdeling Rotterdam in vogelvlucht

Statutaire naam
De statutaire naam is IVN, Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Rotterdam en omstreken. Verkorte naam: IVN Rotterdam e.o.

Inschrijvingen bij Kamer van Koophandel en bij Belastingdienst (als ANBI)
De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 040345555. De vereniging heeft het RSIN nummer (vroegere fiscale nummer) 816549278.

Bankgegevens
Het bankrekeningnummer is NL80 INGB 0001 0188 26 ten name van IVN Rotterdam e.o. te Rotterdam.
 

Doelstellingen
De vereniging stelt zich ten doel binnen haar werkgebied:

• activiteiten te ondernemen op het gebied van natuurbeleving, natuureducatie, duurzaamheid en natuurbeheer;

• te bevorderen dat overheidsbestuurders gemotiveerd kunnen opkomen voor behoud en verbetering van de kwaliteit van de natuur en een duurzame leefomgeving;

• daadwerkelijk mee te werken aan de bescherming van de natuur, het landschap en een duurzame leefomgeving op lokaal, regionaal en landelijk niveau inclusief het voeren van procedures en/of het indienen van bezwaarschriften tegen overheden;

• verenigingen, stichtingen of anderen die werkzaam zijn op het gebied van natuur-, landschapsbescherming of duurzaamheid te adviseren, te ondersteunen of ermee samen te werken.

Werkgebied
Het werkgebied van de afdeling beslaat de gemeentes Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Albrandswaard.

Bereikbaarheid
Postadres: Zuurbes 31, 3069NL Rotterdam
E-mail: ivnrotterdam@gmail.com

Website: www.ivn.nl/afdeling/rotterdam-en-omstreken

Bestuur
Voorzitter: E. (Liesbeth) den Haan
Penningmeester: P.L.M. (Paul) Winckers
Secretaris (waarnemend): P.L.M. (Paul) Winckers
Algemeen bestuurslid: C.E.J. (Catolien) Vermeulen

Bezoldiging
Bestuursleden zijn onbezoldigd, maar kunnen wel vergoeding ontvangen voor gemaakte kosten.