Perbericht waterschap Noorderzijlvest 12 oktober 2021

Persbericht waterschap Noorderzijlvest 12 oktober 2021

Peize 13 oktober 2021

12 oktober 2021

Extra waterberging en beschermende maatregelen voor De Onlanden

Het afgelopen half jaar is onderzocht in welke gebieden in en rondom De Onlanden extra waterberging mogelijk en financieel haalbaar is. De Onlanden heeft twee gelijkwaardige hoofdfuncties: natuur en waterberging. Tijdens bestuurlijk overleg hebben waterschap Noorderzijlvest, de terreinbeheerders (Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Stichting Het Drentse Landschap), de provincies Drenthe en Groningen en de gemeenten Noordenveld en Tynaarlo besloten om de extra waterberging in De Onlanden aan te leggen.

Tijdelijk vasthouden bij extreme hoeveelheid neerslag

Het gebied De Onlanden heeft op dit moment ook al de functie om water op te vangen als dat nodig is. Om in de toekomst voorbereid te zijn op hevige en langdurige regenval, willen we tijdelijk meer water kunnen bergen bij extreme situaties. Inwoners uit de regio beschermen we zo tegen mogelijke overstromingen. Het water kan dan tijdelijk (een aantal dagen) vastgehouden worden, voordat het water weer afgevoerd wordt naar zee.

Water in De Onlanden opvangen, daarna ook elders

Voor de kortere termijn is er dus voor gekozen om bij heftige neerslag, het water in De Onlanden op te vangen. Daarnaast is afgesproken om voor de langere termijn gezamenlijk een aanpak met meer integrale oplossingen voor het hele beekdal te ontwikkelen. Het waterschap neemt hiervoor het initiatief. Niet alleen wateroverlast, maar bijvoorbeeld ook droogte is een gevolg van klimaatverandering. In de beekdalen kan wellicht structureel meer water worden vasthouden. Onderzocht wordt hoe de waterbergingsopgave kan samengaan met al geplande natuurontwikkelingen in het hele beekdalsysteem van het Peizerdiep, waaronder ook het Fochteloërveen. Prolander werkt namens de provincie Drenthe in beide gebieden aan de uitvoering van het programma Natuurlijk Platteland. Eerder genoemde partijen hadden ook gezocht naar mogelijkheden om een aanzienlijk deel van de waterberging in omliggende gebieden van De Onlanden te realiseren. Uit onderzoek is echter gebleken dat het creëren van die extra waterbergingen buiten De Onlanden, hoge kosten met zich meebrengt. Hier is geen financiële dekking voor op de korte termijn. Daarom is ervoor gekozen om bij heftige neerslag, het extra water in De Onlanden zelf op te vangen. De extra bergruimte moet uiterlijk 1 januari 2025 klaar zijn voor gebruik.

Kwetsbare natuur beschermen

In sommige delen van De Onlanden is het niet wenselijk dat de natuur water uit de omgeving opvangt, bijvoorbeeld bij de trilvenen. Het water uit omliggende landbouwgebieden is namelijk rijker aan voedingsstoffen. Deze delen willen we zo lang mogelijk ontzien. We onderzoeken de mogelijkheid om bij hoogwater met compartimenten te werken: eerst het water opvangen in de minst kwetsbare delen. En alleen als het echt niet anders kan, in het deel met de meer kwetsbare natuur. In de milieueffectrapportage wordt onderzocht wat de effecten van deze maatregel zijn.

Milieueffectrapportage

Voor de uitbreiding van de waterberging wordt een milieueffectrapportage (m.e.r.) en een projectbesluit opgesteld. In de m.e.r worden de effecten van de voorgenomen maatregelen op natuur, water, bodem, woon- en leefomgeving, landbouw en archeologie, landschap en cultuurhistorie in beeld gebracht. Daaruit zal blijken wat de meest geschikte maatregelen zijn om de eventuele negatieve effecten op onder andere de natuur te voorkomen.

Procedures en participatie

Nu de bestuurders hebben besloten om de extra waterberging in de Onlanden te realiseren kan de provincie Drenthe de milieueffectrapportage (m.e.r.) en het projectbesluit in gang zetten. De omgeving wordt op meerdere momenten bij het project betrokken. Op de website www.noorderzijlvest.nl/optimalisatie-van-de-onlanden/ komt meer informatie over het project, de procedures en contactmomenten met de omgeving.

Deel deze pagina