Ruim 25 jaar bezig met weidevogelbescherming in de polders rond Oss Klimaat en duurzaamheid

Samenhangende benadering van windenergie, landbouw en natuur in de Duurzame Polder nodig

Oss 13 maart 2023

Alle gemeenten in Nederland hebben de opdracht te bekijken of zij binnen hun gemeentegrenzen hun eigen benodigde energie kunnen opwekken.
De gemeenteraden van ’s-Hertogenbosch en Oss hebben besloten dat de ‘Lithse Polders’ een geschikt gebied is voor plaatsen van windmolens op basis van een integrale aanpak van
landbouw, waterhuishouding, recreatie en natuur in dit gebied. Win-win dus.
Tot verbazing van IVN Oss werden begin februari vier dagen lang een viertal schetsjes met windmolenlocaties getoond op een expositie in de hal van het gemeentehuis van Oss. Een integrale aanpak en gedegen onderbouwing ontbrak daar.

Waarom is een integrale gebiedsaanpak nodig?
In de landbouw is discussie over de grootschaligheid en het effect op het landschap, stikstofproblematiek, gezondheidsrisico’s, mestproblematiek en nog een aantal andere onderwerpen.  Nu met de herinrichting van de Lithse Polder naar Duurzame Polder kan de landbouwtransitie mooi worden opgepakt.
In de afgelopen 30 jaar is door een unieke samenwerking tussen landbouw- en natuurorganisaties een succesvol broedgebied voor weidevogelgebied ontstaan en overwinteraars vinden hier in schrale wintertijden wat ze nodig hebben. De intentie van de provincie en natuurorganisaties is om dit gebied, een van de laatste geschikte gebieden van  deze grootte in Brabant, nog verder uit te bouwen. Kansen zijn er genoeg en Europese subsidie hiervoor is beschikbaar. Dat kan als de landbouwtransitie, windenergie en natuurbehoud als één gebiedsopgave wordt bezien.

Ophalen van informatie
Er is een inrichtingsproject opgestart en er worden allerlei studies gedaan om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Het is IVN Oss, vertegenwoordigd in de klankbordgroep Duurzame Polder, niet duidelijk wat het doel was van de expositie begin februari in de hal van het gemeentehuis en wat men concreet wilde weten van de bewoners. Als je mensen serieus wilt laten meepraten moet je ze ook volledig informeren. En die volledigheid ontbrak hier. Deze aanpak was ook niet besproken in de klankbordgroep.

Met deze expositie werd wederom de nadruk gelegd op plaatsing van de windmolens, terwijl het thema windenergie alleen een aanleiding kan zijn voor een integrale aanpak in dit gebied. Ook de andere grote opgaven: de landbouwtransitie, de natuur/biodiversiteitvergroting en het verbeteren van de bodem-, lucht- en waterkwaliteit verdienen evenredige aandacht, maar dat werd hier niet integraal gepresenteerd. En ook als het gaat om ophalen van informatie kwam de mogelijkheid voor het aanleveren van ideeën voor alle disciplines niet genoeg aan bod.

De stuurgroep is op de hoogte gebracht van dit ongenoegen van IVN Oss over de aanpak.

Ontdek meer over

Deel deze pagina