Bestuur en Organisatie

De vereniging

IVN Mark & Donge is een vereniging met verenigingsstatuten en een huishoudelijk reglement.

Statuten

Huishoudelijk reglement

Algemene leden vergadering (ALV)

De ALV speelt een centrale rol, want de leden bepalen hoe we zijn georganiseerd en welk beleid we voeren.
Het Bestuur legt verantwoording af aan de ALV over het gevoerde beleid.

In het meerjaren-beleidsplan hebben we de plannen voor de komende jaren uiteengezet.

Bestuur

De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Zij leiden de dagelijkse gang van zaken in goede banen.
Daarnaast zijn er nog bestuursleden met ieder een eigen werkgebied.

Werkgroepen

De werkgroepen gezamenlijk vormen de basis van de activiteiten binnen IVN Mark & Donge. Zij spelen een belangrijke rol in de contacten met het publiek. Zij zijn het visitekaartje van IVN Mark & Donge.

De werkgroepen en bestuur hebben periodiek een Werkgroepen Overleg. Daar wordt informatie uitgewisseld over de activiteiten, wordt bezien of werkgroepen op bepaalde gebieden samen kunnen werken en of activiteiten gezamenlijk kunnen worden uitgevoerd.

Werkgroepen

Natuurplein de Baronie

Wij maken deel uit van dit samenwerkingsverband van ‘groene’ groepen in de regio.

Daarnaast onderhouden we contacten met andere verenigingen die actief zijn op het gebied van natuur, milieu, duurzaamheid en educatie.

Natuurplein de Baronie