De Lethe

Het buurtschap de Lethe ligt tegen de Duitse grens in Oost Groningen, net buiten het dorp Bellingwolde. Het is een dun bevolkt gebied van 60 hectare, waar behalve natuur ook gerestaureerde verdedigingswerken uit de Franseperiode te vinden zijn.

Lethe RedouteDe Lethe: een “redoute” uit de Franse tijd.

Het gebied is genoemd naar een oude waterloop. Lethe betekent laagte, de naam vindt zijn oorsprong in de mythologie en verwijst naar de onderwereld en naar de ‘Rivier der vergetelheid’. Lang geleden lag op deze plaats een uitloper van een groot hoogveenmoeras. Op de smalle zandrug die er doorheen loopt, werden tijdens de tachtigjarige oorlog militaire versterkingen aangelegd. Door de eeuwen heen is er echter meer gesmokkeld dan gevochten.

In de zeventiende eeuw begon men het moeras droog te leggen.
De turfstekers en landarbeiders, die het gebied ontgonnen hadden, vulden hun karige inkomsten aan door smokkelwaar over de vestingdijken en soldatenpaadjes de grens over te brengen. Toen het gebied verkaveld werd vertrokken zij weer. 

Lethe

Sindsdien is de Lethe grotendeels eigendom van Staatsbosbeheer en vonden mensen die rust zochten er volop ruimte om te wonen. Er ontstond langzamerhand een kleinschalig wandelgebied met grote erven, boomsingels, weiden, akkertjes, greppels, wallen, vogelrijke bosjes en smokkelpaadjes.

Door extensief beheer van de graslanden zijn bloemrijke weiden ontstaan, waar onder andere de Grote weerschijnvlinder voorkomt. De Lethe is het broedgebied van meer dan veertig soorten zangvogels. Ransuilen hebben hun nest in de Elzen. ‘s Zomers kun je hier Wielewaal, Spotvogel en Geelgors horen zingen.

Op de dijkjes en wallen groeit Hondsdraf, in de natte laagte binnen de schans vind je moerasplanten als Wateraardbei en Moeraswalstro.De zeldzame Grote modderkruiper leeft in de slootjes, op de oevers bloeit de Hemelsleutel.

Er loopt een lange-afstands- wandelroute door het gebied, het Noaberpad (LAW 10). Dat pad maakt deel uit van gemarkeerde een route door het grensgebied. Als je er loopt zie je bijna altijd Reeën. Ook Fazant, Eekhoorn en Wezel hebben zich in de Lethe gevestigd.

Op sommige plaatsen heb je uitzicht op de windmolens, net aan de andere kant van de grens. De mensen die hier wonen zijn niet blij met die molens zo dicht bij hun huis, maar de Buizerd trekt zich er niets van aan.