Werkgroep wilde planten

De werkgroep wilde planten heeft onder meer tot doel om samen actief bezig te zijn met planten in de vrije natuur; plantenkennis opfrissen en uitbreiden; (leren) determineren; eenvoudige inventarisaties. Periodiek worden bepaalde (natuur)gebieden bezocht om onderzoek te doen naar de daar aanwezige planten.

Om de opgedane ervaringen met elkaar te delen en nieuwe doelen vast te stellen zijn er periodieke bijeenkomsten.

Wie zin heeft om binnen de werkgroep wilde planten aan de slag te gaan, kan contact op nemen met de Coördinator.

Programma Plantewurkgroep IVN 2023

 

De plantewurkgroep organisearret elke moanne in ekskurzje foar de leden. Elk is wolkom om dêr in kear oan mei te dwaan, uteraard ek om lid te wurden fan de klup.

Ynformaasje bij Baukje Miedema, 0657621330 of baukjemiedema@home.nl

 

Datum Soarte fan ekskurzje Organisaasje/Gids
sneon 25 maart Plantewurkgroep: Iepening seizoen, programma beprate, stekjesdei tariede,  kuierje nei de Slottún yn it Rysterbosk en sa Ria en Baukje
april tink, as de stinzeplanten bloeie Ekskurzje stinzeplanten Heremastate foar leden IVN Súdwesthoeke. Betty en Baukje
ein july Utstapke foar de plantewurkgroep nei it Voedselbos yn Emmeloord Baukje
augustus

 

Foar de plantewurkgroep: In strúntocht oer de Wyldemerk Organisaasje Baukje
23 augustus

19.00 – sawat 21.00

Ekskurzje foar de plantewurkgroep nei it Boukeboskje en de tún fan Sytsendy, Sânmar 3, 8563 AN Wikel Organisaasje Baukje
septimber De leden fan de plantewurkgroep ha sawol belangstelling foar fotografearen as tekenjen as ferhalen, allegearre fansels fan planten. Tsjin dy tiid sjogge wij wat it wurdt. Organisaasje Baukje, Ria en Betty
25 des – 3 jan Eindejaars Plantenjacht Organisaasje Ruud
winter Sa mooglik in ekskurzje mossen yn it Kuinder Bosk. Organisaasje Baukje