IVN Oss
Vogels
maandag14dec2020

De Lithse Polder en de Stijbeemden, een laatste redding voor de wulp in Brabant

Het gaat niet goed met de wulp in Nederland en hij staat daarom sinds 2017 op de Rode Lijst van bedreigde broedvogels. ‘De laatste wulp is verdwenen uit het gebied van de Kampina’, wist Boswachter Frans Kapteijns van Natuurmonumenten onlangs te melden. Weer een signaal van de achteruitgang van de vogelstand in het algemeen en die van de wulp in het bijzonder.

De wulp zit als broedvogel vooral in oost en noord Nederland. Daarbuiten zijn er nog maar weinig plekken over (zie kaartje). Dat geeft direct het belang aan van die enkele plekken in het zuiden van Nederland, die er nog zijn, zoals de Lithse Polder en de Stijbeemden. Vooral openheid en uitgestrektheid is een voorwaarde voor de wulp om zich ergens te vestigen en die openheid is er nog volop in de polders rondom Oss.

De wulp staat op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels. Rode Lijsten bevatten soorten die bedreigd worden of kwetsbaar zijn. Rode Lijsten hebben geen officiële juridische status, maar hebben in de praktijk wel een belangrijke signaleringfunctie. Voor deze soorten geldt een hogere prioriteit bij het nemen van actieve beschermingsmaatregelen, bijvoorbeeld door hun leefgebieden te beschermen en te verbeteren. 

Maar gelukkig is er nog een redelijk aantal, 20 à 30 broedparen, aanwezig in de Lithse Polder en Stijbeemden. Twee gebieden bij Oss waar hij zich thuis voelt, waar nog voldoende water, voedsel en rust te vinden is.  Vanwege de toenemende droogte staat het broedsucces de laatste drie jaren nog meer onder druk. Natte weilanden met aangepast maaibeheer kunnen de negatieve trend waarschijnlijk nog keren. Sinds 1996 doen steeds meer boeren, tegen vergoeding, mee aan dat aangepaste beheer van de weilanden door het creëren van plas-drasgebieden. Een gezamenlijk project van ZLTO en Brabants Landschap. In de winter trekken de wulpen naar het noorden.

Meer over vogels in de polders rond Oss

De wulp beter beschermen met geactualiseerde kennis (Vogelbescherming)