Over vogels in de Osse Polders

Is er nog een toekomst voor weidvogels in de Duurzame Polder?

Oss 10 april 2023

IVN Oss heeft een zienswijze op de NRD-MER Duurzame Polder ingediend.

‘Is er nog een toekomst voor weidevogels in de Duurzame Polder’ is de vraag die IVN Oss zich stelt naar aanleiding van Nota van Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor het in te richten windmolenpark in de Lithse Polder. Dertig jaar lang is door Stichting Brabants Landschap, Vereniging Agrarisch Natuurbeheer Beerse Overlaat en een grote groep vrijwilligers gewerkt aan een goed functionerend vogelweidegebied en verblijfplaats voor overwinterende vogels. In 2020 heeft SOVON (Stichting Vogelonderzoek Nederland) in opdracht van de provincie een gedetailleerd rapport uitgebracht over ‘Vogels van de Beerse Overlaat en analyse verstoring van vogels door windturbines’. In een inspraakmoment voor de raad van Oss noemde Henk Siertsema van SOVON de Lithse Polder nog de meest ongunstigste plek in Brabant om er een windmolenpark te beginnen. Het rapport van SOVON is bij alle besluiten over de Duurzame Polder als bijlage toegevoegd. Maar inhoudelijk is er nog veel te weinig mee gedaan, vindt de werkgroep Groen & Ruimte van IVN Oss.

Zienswijze
De Nota van Reikwijdte en Detailniveau ligt nu ter inzage en men kan zienswijzen indienen. In deze nota wordt bepaald wat er in een MER (Milieu effecten reportage) moet worden onderzocht. IVN Oss vindt dat er te weinig details worden vermeld waaraan  het ‘onderzoek van de aanwezige vogels’ moet voldoen. Maak onderscheid tussen verschillende soorten vogels, zoals weidevogels, overwinteraars, honkvaste broedvogels en struweelvogels. De polders tussen ’s-Hertogenbosch en Oss zijn talrijk aan deze verschillende groepen vogels. Meer info vind je daarover op de website van IVN Oss (www.ivn.nl/afdeling/ivn-oss/nieuws/over-vogels-in-de-osse-polders)

Natuurbelangen tot nu toe te weinig meegewogen
De politiek in Oss heeft bepaald dat de afstand tussen de woonkernen en een eventueel windmolenpark twee kilometer moet zijn. Den Bosch vindt één kilometer voldoende. Voor de nieuwbouwwijk Amsteleind geldt geen afstandsafspraak. IVN Oss mist de beschermde status van het Natuurnetwerk Brabant, die dwars door het nu ingetekende zoekgebied loopt. Zij roept op om voor het plaatsen van windturbines het landelijk beleid te volgen en in de buurt van kwetsbare natuur windturbines niet toe te staan. Sluit het Natuurnetwerk uit voor zon- en windenergiewinning en respecteer de minimale afstand van 500 meter tussen de grens van het Natuurnetwerk en de windturbines en een minimale afstand van 1200 meter tussen de windturbines en de weidevogelkerngebieden. En de vraag is dan: past dat dan nog wel allemaal.
Daarnaast maken de leden van IVN Oss, en met hen ook van IVN Den Bosch, Stichting Brabants Landschap, Vereniging Natuurmonumenten en BMF, zich zorgen over de cumulatieve gevolgen van alle plannen in deze polders tussen ’s-Hertogenbosch en Oss op de natuur. De windturbines vormen niet de enige bedreiging voor die natuur. Ook de grootschalige voorgenomen woningbouw (Amsteleind) en rondweg in Oss zal tot een toename van verstoring van de aanwezige natuur leiden. In hun ingediende zienswijze wijst IVN Oss er op dat sterfte en verjaging/afschrikking van vogels en andere dieren, zoals vleermuizen, in totaliteit en samenhang moet worden onderzocht. Afname van de natuur en vogels kunnen we ons niet meer permitteren. Landelijk beleid is immers vele soorten vogels, die de laatste jaren in snel tempo afnemen, een gezonde omgeving te geven zodat ze in aantal weer kunnen toenemen.
De ambitie van de NRD is wel om landbouw, recreatie en natuur er beter van te laten worden, maar IVN Oss ziet nog te weinig terug van die ambitie in het detailniveau van onderzoek.

Onze volledige zienswijze op de NRD duurzame Polder en/of meer informatie over alle activiteiten van IVN Oss vind je hier:

Zienswijze definitieve versie

Deel deze pagina