Veelgestelde vragen

Green Deals (samenwerking met provincies)

Hoe kan ik als provincie partner worden in het programma? 

We hebben 3 verschillende pakketopties ontwikkeld. Pakket A en B zijn de zogenaamde Green Deals. Deze worden in het laatste kwartaal van 2023 gesloten en hierin is ruimte voor deelname van maximaal 6 provincies (of regio’s). In de Green Deals maken we afspraken over de bedrijventerreinen waarop we aan de slag gaan (living labs en ambassadeursterreinen), over te ontwikkelen flankerend beleid, kennisontwikkeling en over cofinanciering. Voor de uitvoering van een Green Deal is een aanzienlijke bijdrage van uit het Groeifonds beschikbaar. Provincies committeren zich aan cofinanciering met publieke gelden en aanvullend halen we samen een gelijk bedrag aan co-financiering uit de private sector/vanuit bedrijventerreinen binnen.  Ook met provincies die geen Green Deal willen sluiten, gaan we graag een samenwerking aan in de vorm van pakketoptie C. De samenwerkingsovereenkomsten voor pakket C zullen in de eerste helft van 2024 vormgegeven worden.  

Waarom willen we de Green Deals nu al sluiten?

De living labs (onderzoeksterreinen) en ambassadeursterreinen worden geselecteerd in de Green Deal-provincies. Het programma wil zo snel mogelijk aan de slag op de living labs en ambassadeursterreinen, op basis van een zo eerlijk en transparant mogelijke selectieprocedure. Hoe eerder provincies zich aanmelden, hoe eerder we op de living labs en ambassadeursterreinen aan de slag kunnen. Daarom werken we op volgorde van aanmelding.

Hoeveel bedrijventerreinen kunnen maximaal meedoen per provincie? 

In de aanpak en begroting van het programma gaan we in fase 1 (2023-2027) aan de slag op 4 living labs en 10 ambassadeursterreinen. Pakket A (1 living lab en 2 ambassadeursterreinen) is 4x beschikbaar en pakket B (1 ambassadeursterrein) is 2x beschikbaar. We zijn een onderzoeks- en innovatieprogramma, en door meer terreinen toe te voegen verliezen we aan lerend vermogen. Vooralsnog houden we ons dus aan dit aantal, maar dit kunnen we op een later moment evalueren en eventueel aanpassen. 

Overigens vragen we elk ambassadeursterrein om 5 andere terreinen aan het programma te koppelen. Hoe dit proces precies vorm wordt nog uitgewerkt maar is bedoeld om al in fase 1 tot de nodige ‘opschaling’ te komen. 

Hoe gaat de uiteindelijke (co)financiering vanuit provincies plaatsvinden?  

Algemeen uitgangspunt is dat de cofinanciering van de verschillende provincies in cash voldaan wordt en overgemaakt wordt op de rekening van de Stichting Werklandschappen van de Toekomst. Zij is de partij die de subsidie ontvangt van BZK voor het Groeifonds. Aanvullend wordt er van de provincie capaciteit verwacht voor het tot stand brengen en de uitvoer van de afspraken in de Green Deal. Ook verwachten we inzet van de provincie in het generen van aanvullende co-financiering bij de private sector/bedrijventerreinen. 

Welke volgorde wordt aangehouden als het gaat om het tekenen van een Green Deal en het vrijkomen van de gelden van het groeifonds?

Er is een formele toezegging van cofinanciering door de provincie nodig om de Groeifondsgelden op dat specifieke onderdeel te kunnen inzetten. We kunnen dus starten met een provincie zodra de overeenkomst rond is. We wachten echter niet tot alle 6 de overeenkomsten rond zijn. Zodra een Green Deal gesloten is, gaat de aanmeldprocedure voor bedrijventerreinen open. Dit betekent dat het moment van aanmelden verschilt per provincie. Het kan dus zo zijn dat je als provincie buiten de boot valt voor een specifiek pakket.  

Hoeveel bedrijventerreinen kunnen maximaal meedoen per provincie?

In de aanpak en begroting van het programma gaan we in fase 1 (2023-2027) aan de slag op 4 living labs en 10 ambassadeursterreinen. Pakket A (1 living lab en 2 ambassadeursterreinen) is 4x beschikbaar en pakket B (1 ambassadeursterrein) is 2x beschikbaar. We zijn een onderzoeks- en innovatieprogramma, en door meer terreinen toe te voegen verliezen we aan lerend vermogen. Vooralsnog houden we ons dus aan dit aantal, maar dit kunnen we op een later moment evalueren en eventueel aanpassen.

Overigens vragen we elk ambassadeursterrein om 5 andere terreinen aan het programma te koppelen. Hoe dit proces precies vorm wordt nog uitgewerkt maar is bedoeld om al in fase 1 tot de nodige ‘opschaling’ te komen.

Hoe gaat de uiteindelijke (co)financiering vanuit provincies plaatsvinden? 

Algemeen uitgangspunt is dat de cofinanciering van de verschillende provincies in cash voldaan wordt en overgemaakt wordt op de rekening van de Stichting Werklandschappen van de Toekomst. Zij is de partij die de subsidie ontvangt van BZK voor het Groeifonds. Aanvullend wordt er van de provincie capaciteit verwacht voor het tot stand brengen en de uitvoer van de afspraken in de Green Deal. Ook verwachten we inzet van de provincie in het generen van aanvullende co-financiering bij de private sector/bedrijventerreinen.

Welke volgorde wordt aangehouden als het gaat om het tekenen van een Green Deal en het vrijkomen van de gelden van het groeifonds?

Er is een formele toezegging van cofinanciering door de provincie nodig om de Groeifondsgelden op dat specifieke onderdeel te kunnen inzetten. We kunnen dus starten met een provincie zodra de overeenkomst rond is. We wachten echter niet tot alle 6 de overeenkomsten rond zijn. Zodra een Green Deal gesloten is, gaat de aanmeldprocedure voor bedrijventerreinen open. Dit betekent dat het moment van aanmelden verschilt per provincie.

Ik heb mijn provincie aangemeld, wat kan ik nu verwachten?

Wanneer een provincie zich heeft aangemeld en aan alle aanmeldcriteria voldoet, selecteren we deze -op volgorde van aanmelding- op de volgende punten:

  • Draagvlak binnen de provincie (op basis van bijgeleverd coalitieakkoord en/of uitvoeringsagenda)
  • Evenwichtige spreiding over het land
  • Beschikbaarheid gekozen pakket

De selectie zal uitgevoerd worden door het kernteam Green Deals, maximaal 4 weken na datum van aanmelding. De betreffende provincie zal via email op de hoogte gebracht worden van de uitkomst van de selectie. Na wederzijds goedkeuren, zal deze – in afstemming – gecommuniceerd worden via communicatiekanalen van het programma Werklandschappen van de Toekomst, zoals de website en nieuwsbrief.

Living labs en ambassadeursterreinen (samenwerking met bedrijventerreinen)

Hoe kan ik me aanmelden bij het programma als bedrijventerrein/gemeente?

Op dit moment kun je je aanmelden voor de nieuwsbrief via deze link. Zodra er meer bekend is over deelname aan het programma als living lab of ambassadeursterrein wordt dat bekendgemaakt via de nieuwsbrief.

Wat levert het mij op om een living lab of ambassadeursterrein te worden?

Vanuit het programma werkt een breed team aan het toekomstbestendig maken van bedrijventerreinen in Nederland. Door deel te nemen aan dit programma als living lab of ambassadeursterrein krijg je de kennis en expertise van de volledige coalitie ter beschikking. Ook wordt jouw bedrijventerrein hiermee onderdeel van een programma met landelijke aanzien. Daarnaast is er een budget per living lab en ambassadeursterrein beschikbaar. Van bedrijventerreinen wordt echter ook een eigen bijdrage verwacht.

Wat wordt er verwacht van een living lab of ambassadeursterrein?

Van ieder bedrijventerrein dat deelneemt verwachten we volledige committent om het programma tot een goed einde te brengen. Hiervoor verwachten we een financiële bijdrage, tijd en capaciteit om deel te nemen aan het programma en bereidheid om de communicatiekanalen te delen.

Wat is het verschil tussen een living lab en een ambassadeursterrein? 

Een living lab is een onderzoeks- en innovatiebenadering waarbij de gebruiker centraal staat. Het is een samenwerkingsplatform waar onderzoekers, belanghebbenden van bedrijventerreinen, gebruikers en andere relevante stakeholders samenkomen. Op een living lab ontwerpen, testen en valideren deze stakeholders nieuwe producten, diensten of oplossingen. Ook halen we (nieuwe) kennisvragen op.  

Waar de living lab in het teken staan van het doen van onderzoek en het testen van innovaties, zijn ambassadeursterreinen erop gericht om de best practices uit de living lab breder toe te passen. Een ambassadeursterrein is een bedrijventerrein waar zo veel mogelijk geteste innovaties worden toegepast om te komen tot een inspirerende voorbeeldlocatie voor een Werklandschap van de Toekomst. Deze bedrijventerreinen worden dan als het ware de ambassadeurs voor het programma.  

Hoe vindt de selectie van bedrijventerreinen plaats? 

Om tot 1000 Werklandschappen van de Toekomst te komen is een opschalingsaanpak bedacht: het concept wordt als eerste op vier living labs getest, op 10 ambassadeursterreinen verder uitgewerkt tot gebiedslabel, op 150 terreinen wordt via een voucher gestimuleerd om dit gebiedslabel te bereiken en de overige bedrijventerreinen moeten dit voorbeeld volgen. Om te bepalen welke bedrijventerreinen onderdeel worden van de living labs en ambassadeursterreinen, vindt een selectieproces plaats waarvoor de selectiecriteria vastgesteld worden binnen het programma. Publieke en private partijen, waaronder de bedrijventerreinen zelf worden betrokken bij het proces om te komen tot een selectie van de bedrijventerreinen.