Coalitie

Deelnemende partijen van het eerste uur zijn: Arcadis, Centre of Expertise Groen (Van Hall Larenstein, Aeres Hogeschool, HAS Hogeschool, Hogeschool Inholland), CLOK, Dolmans Landscaping Group, Donker Groep, DuurzaamDoor, Heijmans N.V., idverde Nederland, IVN Natuureducatie, Kim van der Leest, Koninklijke Ginkel Groep, Ministerie van BZK, Ministerie van IenW, Ministerie van LNV, MKB-Nederland, MVO Nederland, Natuur- en Milieufederaties, Next2Company, NextGreen, NL Greenlabel, Rebel Group, RIVM, RVO, Samen Klimaatbestendig, SKBN, Stadswerk, Stec Groep, Stichting Steenbreek, TAUW, Transitiemakers, TU Delft, VHG, VNO-NCW, Vrije Universiteit Amsterdam, Vogelbescherming Nederland, Wageningen University & Research, Yuverta (Wellantcollege, Helicon en Citaverde).

Overheden

We werken samen met overheden, zowel met het Rijk als met provincies, waterschappen en gemeenten. Zonder actie van overheden komt de transitie niet tot stand. Zij hebben een belangrijke faciliterende en stimulerende rol bij de totstandkoming, (financiële) ondersteuning en verankering van ‘het nieuwe normaal’.

Provincies worden partners in het programma middels een Green Deal-aanpak waarmee we werken aan innovatie en opschaling, én aan het ontwikkelen en stimuleren van flankerend beleid. We selecteren 6 provincies om voor de gehele projectperiode een intensieve samenwerking aan te gaan. Samen met deze provincies en minimaal 14 gemeenten jagen we deze ontwikkelingen aan waardoor uiteindelijk ‘Werklandschappen’ de nieuwe standaard worden voor Nederlandse bedrijventerreinen.

Bedrijventerreinen

Werklandschappen van de Toekomst is een onderzoeks- en innovatieprogramma dat werkt aan het nieuwe normaal. Om te kunnen ‘kantelen’, willen we dat over 9 jaar 1000 bedrijventerreinen zijn getransformeerd in toekomstbestendige werklandschappen. We werken met een opschalingsaanpak: concepten worden op vier living labs getest, op tien ambassadeursterreinen verder uitgewerkt tot gebiedslabel en op 150 terreinen gestimuleerd om dit gebiedslabel te bereiken.

De selectie van de living labs en ambassadeursterreinen vindt eind 2023-2024 plaats. We leggen de focus op die bedrijventerreinen waar de grootste opgaven liggen, in relatie tot hun toekomstbestendigheid en de impact op het verdienvermogen. We kijken daarbij ook naar het ambitieniveau en commitment van het individuele bedrijventerrein en naar de organisatiegraad. Voorwaarde is dat deze terreinen liggen in provincies waarmee een Green Deal is gesloten.