Amsterdam H-buurt

De bijeenkomsten zijn geweest. De ontwerpen zijn klaar.

Wat was het gezellig en lekker druk tijdens twee bijeenkomsten. Nu is het eindelijk zover: de voorlopige ontwerpen zijn klaar. Op naar de volgende fase, de handen uit de mouwen en dan gaan we bouwen!

 Amsterdam H-buurt

De H-buurt is een buurt met flats en grote groenstroken. Elke flat heeft een eigen speelplek en er zijn veel hoge bomen en struiken. De bewoners hebben laten weten dat zij graag een goede ontmoetingsplek buiten willen. Voor kinderen en volwassenen. Daar gaan we in deze buurt mee aan de slag. We hebben al veel wensen van de bewoners gehoord. Wat willen zij precies? Hoe willen ze elkaar ontmoeten?

De start

De H-buurt is een groene buurt. Tussen de flats is er veel gras en (hoge) bomen. In december 2022 zijn we begonnen met het maken van een kaart. Daarop staan alle plekken waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten, waar kinderen kunnen spelen en waar je van de natuur kunt genieten. We hebben op deze kaart een wandeling uitgestippeld die we samen met een groep kinderen én een groep volwassen hebben gemaakt. Tijdens zo’n wandeling hoorden we wat zij van de buurt vinden. Wat er beter kan en wat vooral zo moet blijven.

Kinderen uit de H-buurt

In februari 2023 zijn we met een groep kinderen (van basisschool de Rozemarn en de Achtsprong) gaan wandelen door de buurt. Zij vertelden ons heel veel over de speelplekken in de buurt. We hebben alles opgeschreven en een top-3 gemaakt van hun wensen. Wat we verder hoorden van de kinderen? Ze vinden samen schommelen heel leuk en op je kop aan de rekstok hangen en natuurlijk ook voetballen. De speeltoestellen kunnen schoner en de speelplekken moeten goed zichtbaar zijn, niet verscholen achter bomen of struiken. Ze zien liever geen slapende mensen op de bankjes bij de speelplekken en de toestellen mogen niet te heet worden in de zomer of te koud in de winter.

Volwassenen uit de H-buurt

We namen ook een groep volwassenen mee voor een wandeling door de buurt. We hebben vragenlijsten op een aantal plekken in de buurt neergelegd en zijn de buurt ingegaan om bewoners te vragen naar hun wensen voor de buurt. Zo kregen we ook veel informatie over de manier waarop de buurt elkaar wil ontmoeten.

Ontwerpsessies

Op 8 juni is er een ontwerpsessie samen met de buurt. Volwassenen denken mee en kinderen tekenen en knutselen hun favoriete speel- en ontmoetingsplek. Daarna laten we het voorlopige ontwerp op 22 juni zien aan de buurt. Altijd een spannend moment!

Samenwerking

Naast de bewoners zijn de volgende partijen actief voor een ‘Gezonde H-buurt’ (naast IVN Natuureducatie, Jantje Beton en JOGG)

Amsterdam H-buurt (English)

The H-buurt is a neighbourhood with tower blocks and large green spaces. Every tower block has its own playground, and there are many tall trees and bushes. Residents have told us that they would like to have proper outdoor meeting area, for both children and adults. We are going to work on this together with the neighbourhood. We have already heard a lot from residents about their wishes. But we want to know more about what your wishes are exactly. How would you like to meet up with other residents outdoors? 

Starting point

The H-buurt is a green neighbourhood, with lots of grass and tall trees between the tower blocks. In December 2022, we started by creating a map that shows all outdoor locations were residents can meet each other, where children can play and where you can enjoy nature. On this map, we have plotted a trail through the neighbourhood, which we walked with both a group of children and a group of adults. During these walks, they shared their ideas about the neighbourhood, about what should be improved and what should stay as it is.

Walk with children from the H-buurt

In February 2023, we walked through the neighbourhood with a group of children from primary schools De Rozemarn and De Achtsprong. They told us a lot about the many playgrounds in the neighbourhood. We wrote down everything they said and made a top three of their wishes. The children also told us that they really enjoy using the swings, hanging upside down from the horizontal bar and playing football together. They said the playground equipment should be cleaner and that the playgrounds should be better visible, not hidden behind trees or bushes. They don’t like it when people sleep on the benches next to the playgrounds, and the equipment shouldn’t get too hot in summer or too cold in winter. 

Walk with adults from the H-buurt

We also walked through the neighbourhood with a group of adults. In addition, we laid down copies of questionnaires in several locations in the neighbourhood and went into the neighbourhood to ask residents about their wishes for the H-buurt. In this way, we gathered a lot of information about how residents want to meet up with each other outdoors.

Design sessions

There will be design session with the neighbourhood on 8 June. Adults can share their ideas during this session, and children can draw pictures and craft models to show what their ideal playground and meeting area would look like. On 22 June, we will then present the preliminary design to the neighbourhood. Always an exciting moment!

Collaboration

In the ‘Healthy H-buurt’ project, residents collaborate with the following parties (as well as IVN Natuureducatie, Jantje Beton and JOGG):

Amsterdam H-buurt (Espagnol)

H-buurt es un barrio de viviendas con grandes zonas verdes. Cada piso dispone de un área de juegos propia y hay una gran abundancia de árboles altos y arbustos. Los vecinos han manifestado que les gustaría contar con un buen lugar de encuentro al aire libre, para niños y adultos. Por ello nos vamos a poner manos a la obra en el barrio. Los residentes nos han transmitido muchos de sus deseos. ¿Qué quieren exactamente? ¿Cómo desean relacionarse? 

El punto de partida

H-buurt es un barrio verde. Entre los bloques de viviendas hay mucha hierba y árboles (altos). En diciembre de 2022 comenzamos a elaborar un plano. En él figuran todos los puntos donde pueden juntarse los residentes, donde los niños pueden jugar y donde se puede disfrutar de la naturaleza. En el plano hemos marcado también un paseo que realizamos con un grupo de niños y otro de adultos. Durante el paseo nos dijeron sus impresiones sobre el barrio, qué se puede mejorar y qué no se debe cambiar, sobre todo.

Niños de H-buurt

En febrero de 2023 salimos a dar una vuelta por el barrio con un grupo de niños (de los colegios de primaria de Rozemarn y Achtsprong). Nos contaron muchas cosas sobre los parques de la zona. Tomamos nota de todo y apuntamos las tres cosas que más querían lograr. ¿Qué más nos contaron los niños? Que les encanta columpiarse y colgarse boca debajo de la barra, así como jugar al fútbol, por supuesto. Que los aparatos de juego deberían estar más limpios y los parques estar a la vista, no ocultos por árboles o arbustos. Preferirían que no hubiera personas durmiendo en los bancos junto a los parques y que los aparatos no se calentaran demasiado en verano y se enfriaran demasiado en invierno. 

Adultos de H-buurt

También salimos a dar una vuelta por el barrio con un grupo de adultos. Pusimos cuestionarios en diversos puntos y estuvimos por la zona para preguntar a los residentes qué querían para el barrio. De esta forma obtuvimos mucha información sobre cómo quieren relacionarse.

Sesiones de diseño

El 8 de junio tendrá lugar una sesión de diseño con los residentes. Los adultos podrán aportar sus ideas, mientras que los niños podrán dibujar y hacer manualidades sobre el lugar de encuentro y de juego que quieren. Posteriormente, el 22 de junio desvelaremos el diseño provisional a los vecinos. ¡Siempre es un momento emocionante!

Colaboración

Además de los vecinos, participan también activamente las siguientes partes para un «H-buurt saludable» (aparte de IVN Natuureducatie, Jantje Beton y JOGG)

  • Profor
  • Sala de trabajo del barrio de Handreiking
  • Ayuntamiento de Ámsterdam